Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


01 February
2009

Ärende: Gaza. Öppet brev till JP Roos

[Spinelli] 

Den tvåstatslösning som eftersträvades av de vita sydafrikanerna verkade vara lika bestående som det nuvarande Israel med sina palestinska ockuperade områden och olagliga kolonier. Allt vände under en natt och Sydafrika är nu en ganska välfungerande stat där de tidigare fienderna lever tillsammans. Varför inte ta lärdom av detta, i stället för att klänga sig fast vid en lösning som inte längre är realistisk? JP Roos i Hufvudstadsbladet 1.2.2009

Hej JP,

en "sydafrikansk" lösning av Israel-Palestinakonflikten, som du pläderar för i Hufvudstadsbladet idag, vore nog den bästa lösningen ifall den omfattades av en majoritet av både det palestinska folket och judarna i Israel. Men tyvärr är det ju tillsvidare inte så. Att Sydafrika har lyckats relativt väl hittills beror såvitt jag kan se på: 1) att en majoritet av den svarta befolkningen med Nelson Mandela i spetsen omfattade en ickevåldslinje gentemot den vita befolkningen; 2) att de vita måste foga sig efter den svarta majoriteten när denna väl hade organiserat sig och mognat politiskt; 3) att ingen av världens stormakter längre gav apartheidregimen sitt helhjärtade militära och politiska stöd.

När vi jämför med Israel-Palestina av idag så tror jag att vi nödgas inse att: 1) palestinierna visserligen främst använder ickevåldsmetoder i sin kamp för sina mänskliga och politiska rättigheter, men att en del palestinska ledare bl.a. inom Hamas inte drar sig för gå våldsamt fram inte bara mot sina judiska förtryckare utan också mot t ex Fatahanhängare och andra medlemmar av det egna folket; 2) att det rent numerära förhållandet mellan palestinier och judar är jämnare i Israel-Palestina än vad proportionerna mellan svarta och vita var i Sydafrika; vad detta egentligen betyder är svårt att avgöra, utom att situationen i detta avseende skiljer sig från den som rådde och råder i Sydafrika; 3) att den militära supermakten USA sedan länge stöder Israel i vått och torrt.

Ett viktigt, men inte särskilt ofta påtalat bevis för Sydafrikas fruktbara ickevåldslinje under Mandela &Co (de hade uppenbarligen tagit vissa intryck av Mahatma Gandhi) är dess nukleära nedrustning. Under apartheidregimen hade Sydafrika, liksom Sverige under efterkrigstidens socialdemokratiska regringar, redan nästan hunnit skaffa sig egna atomvapen. När Mandela och ANC kom till makten beslöt emellertid sydafrikanerna att stoppa sitt eget atombombsprogram.

Vi borde säkert mycket mer energiskt än hittills kräva att Israel rustar ned nukleärt. "Allt vände under en natt", skriver du, JP, om Sydafrika. Om en sådan vändning ska bli möjlig i Israel-Palestina, ja då måste nog Israel i samma veva fatta beslut om att rusta ned sitt nationella atomvapen. Vilket förutsätter att judarna i Israel konverterar till åsikten att tillverkning och lagring av massförintelsevapen (t ex kärnvapen) utgör brott mot mänskligheten. Det måste vi hoppas att de förr eller senare gör. Ja, vi bör faktiskt handla precis som om det redan stod skrivet i stjärnorna att så skall ske, ty om vi tillåter staternas upprustning med dessa utplåningsvapen att fortsätta såsom är fallet idag, kommer vår art att begå kollektivt självmord.

Månne inte Barack Obama ska kunna åstadkomma någonting positivt på den här punkten. Åtminstone verkar han för närvarande ha en möjlighet till det. Men oberoende av vad andra kan väntas få till stånd, kommer vi som bor i Europa och kallar oss européer inte någonsin att kunna tro på oss själva eller få andra att tro på oss om vi inte tar itu med att avskaffa "våra egna", dvs de gamla kolonialmakterna Englands och Frankrikes, kärnvapen.

JP, även om du uppenbarligen inte vill stöda kravet på en "tvåstatslösning" i Israel-Palestina, ber jag dig att ta fram adressen Ärende:Gaza - Asia:Gaza på webben och se efter om du vill ge din underskrift och - i så fall - be andra att göra detsamma. Du hittar adressen på sidan www.adressit.com/arende_gaza

Det viktiga med just den här adressen är att den fokuserar på EUs och Israels relationer. EU borde från och med nu avbryta allt militärt samarbete med Israel samt uppskjuta sitt associeringsavtal med Israel. [Tillägg]

Lägg därtill de synpunkter som jag ovan framför angående Israels kärnvapen. Det står visserligen inget härom i adressen, men ingenting hindrar att vi som skriver under denna adress betonar också den aspekten samtidigt som vi - helt i överensstämmelse med adressens allmänna anda - går in för att stöda fredsoppositionen i Israel och det palestinska folkets självförsvar och frihetskamp, så långt dessa förs utan tillgripande av våldsmetoder. Det är skäl att minnas att Israel i tiderna skaffade sig atomvapen med Englands och Frankrikes benägna hjälp och att regeringen i Israel har tystat ned sin antinukleära opposition genom att hålla Mordechai Vanunu fängslad som en spion och en landsförrädare - ett exempel så gott som något på att atomvapen, demokrati och sanning är oförenliga storheter!

De som hittills skrivit på adressen förefaller, trevligt nog, att utgöra en rätt brokig skara. Men för närvarande (1.2.2009) har adressen Ärende:Gaza fortfarande bara 320 underskrifter. Som jämförelse kan nämnas att adressen "Israelin täytyy elää" och "Adressi Israelin tueksi!" har fått 2478 respektive 1768 underskrifter. (Undrar förresten om de som gett sina underskrifter på dessa sistnämnda adresser också tycker att Israels kärnvapen är helt OK.)

Men viktigare än adresserna som sådana, eller antalen underskrifter på dem, är förstås den allmänna diskussionen och det gemensamma sanningssökandet. Med det här öppna brevet, som jag nu lägger in i min blogg, vill jag för min del tacka dig för dina bidrag till diskussionen om Gazakriget i Hufvudstadsbladet.

Med vänlig hälsning,

- Mika


Realism och European Nuclear Disarmament (END)| Paradsidan | "Hur sällsamt skrämmande de tycks mig där de går!"
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23