Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


08 June
2009

En första kommentar till resultatet i eurovalen 2009

[Spinelli] 

Tillägg 9.5. : En något längre utarbetad version av nedanstående preliminära analys av valresultatet, inklusive en tabell med grundfrågor ang. EU samt Claes Anderssons, Heidi Hautalas, Erkki Tuomiojas, Annika Lapinties, Britt Lundbergs, Thomas Wallgrens och undertecknads svar, ingår i bloggen "Spinelli's Footsteps" under rubriken Lessons for the Left from the European elections 2009

Socialdemokraternas röstkung Mitro Repo (med 71517 röster) är inte socialdemokrat. Liisa Jaakonsaari är socialdemokrat men knappast vänster. Bland vänsterns kandidater i eurovalet 2009 fick VFs Annika Lapintie mest röster (29010) , SDPs Kimmo Kiljunen (26837) nästmest. Men ingendera av dem blev vald. Så kan man sammanfatta den finländska vänsterns valnederlag.

Vänstern förlorade inte bara i Finland utan också i Sverige, Tyskland, Frankrike och England. Vänstern kommer att förbli en förlorare i EU så länge den inte förstår att göra Europas Union till sin egen sak med utgångspunkt i manifestet från Ventotene.

Vänstern kan och bör trots allt glädja sig åt de gröna partiernas framgång i Finland, Sverige, Danmark, Tyskland, Frankrike och Grekland. Heidi Hautalas och Satu Hassis 58 952 respektive 56 855 personliga rösteantal imponerar. För övrigt har en stor del av vänstern med åren gått över till de gröna, varpå Satu Hassi är ett gott exempel.

Den gamla vänstermannen Nils Torvalds gjorde ett strålande val (14035), kom på andra plats i Svenska folkpartiet och blev därmed suppleant för det traditionella borgerliga partietablissemangets Carl Haglund, som kammade hem 16853 röster. Lägg därtill den frisinnade ledarskribenten Björn Månssons goda valresultat (13309 röster) så framträder bilden av ett parti vars väljare snarare står lite vänster än höger om mitten.

Ett glädjeämne är också Piratpartiets häpnadsväckande resultat - röstandelen 7,1 % - i Sverige, som dummerjönsarna och fossilerna i media nu gör allt för att bortförklara. Internet är inte bara viktigt för unga tekniskt intresserade män eller för unga människor i allmänhet utan för hela mänsklighetens framtid. Det är utmärkt att en rörelse som representerar ett vaknande medvetande om internets betydelse får in åtminstone en representant, dvs Christian Engström, i Europaparlamentet.

-------------

Socialdemokratiska partiet har lidit skeppsbrott i Europa och hela världen. När de finska socialdemokraterna valde Heinäluoma och Urpilainen till sin ordförande i stället för Tuomioja missade de sina allra sista chanser. Någon räddning är inte i sikte. Socialdemokratiska partiet är på väg ut ur historien. Framtidens vänster är grön. Den har gjort upp med ekonomismen, tillväxtideologin, kärnkraften och den europeiska säkerhetspolitiska atlanticismen, dvs med de politiska doktriner som t ex Tony Blair, Göran Persson och Paavo Lipponen förkroppsligar, eller förkroppsligade. Dessa män är politiska dinosaurier. Liisa Jaakonsaari, den enda finska socialdemokrat som invaldes i europaparlamentet (med 45 335 röster) , placerar sig i samma kategori.

Det händer förstås att enskilda personer förändrar sig till det bättre. Vänstern i Europa genomgår för närvarande en historisk malmletning efter sina beständiga metaller. Processen är tidskrävande. Det kan redan vara för sent att hindra ett nytt världskrig eller andra katastrofer av samma magnitud. Så länge EU-ledarna heter Sarkozy, Berlusconi, Barroso och Fogh Rasmussen kan vad som helst hända.

Kan man lita på att de gröna inte går med på att bygga ut kärnkraften för att "minska på utsläppen"? Har klimathysterin och -hyckleriet redan fått politikerna och publiken att glömma kärnkraftverkens eget "utsläpp", dvs det radioaktiva avfallet och plutoniet?

Vid det här laget har NATO-övningen Loyal Arrow 09 tydligen kört igång i Sverige, utan att behöva störas av pinsam valdebatt. Hur förhåller sig NATO, dess oerhörda, destruktiva industriella fundament och ideologiska doktrin om överlägsenhet gällande massförintelsevapen, till vår berömda västerländska demokrati? När valde svenskarna och finnarna att låta NATO försvara sig? Borde det inte ha anordnats folkomröstningar om NATO-medlemskapet i de länder som tillträtt Atlantpakten år 1949 eller senare efter Sovjetunionens sönderfall? Ifall det hade funnits en europeisk vänster hade den åtminstone ifrågasatt NATOs fortsatta existensberättigande. Den hade inte låtit sig luras av det fagra talet om NATOs och EUs "krishantering" och det kantänka fredliga och humanitära syftet med "snabbinsatsstyrkorna" inklusive NATO Response Force, som Loyal Arrow 09 avser att testa. Vänstern borde ha gjort väljarna uppmärksamma på de verkliga och potentiella "utsläppen" från hela denna blomstrande parasitiska produktion, som EADS, BAE, Dassault, Lockheed, Boeing och andra liknande affärsföretag fortsätter att bedriva trots (eller kanske just på grund av?) den pågående finans- och ekonomikrisen. En vänster som verkligen vill åt slöseriet med jordens tillgångar och människosläktets skadliga inverkan på miljön och klimatet (?) borde väl börja med att ta upp kampen mot det militärindustriella komplexet?

Valdeltagandet i hela EU stannade på 42,85 %, vilket är ca 3% mindre än i valet 2004. Hur ska denna siffra tolkas? Åtminstone är den inget säkert tecken på att intresset för EU allmänt taget håller på att minska. Jag tror inte jag är ensam om att notera en ökning snarare än en minskning av EU-intresset bland den del av väljarkåren som också annars aktivt intresserar sig för de gemensamma angelägenheterna. Hur det än förhåller sig med den saken bör vänstern nu öka sitt engagemang i de grundläggande frågorna om EU. Det gäller.att gå tillbaka till eurofederalismens rötter och att återfinna det ursprungliga vänsterprojektet. Låt även i fortsättningen Romfördragen (1957) och Europeiska enhetsakten (1986) symbolisera kapitalets EU. Vänsterns EU började däremot redan med Ventotenemanifestet (1941) och fortsatte md Förslag till avtal om grundandet av Europeiska Unionen (1984). Jag avslutar denna preliminära analys med några kommentarer till en tablå, som avser att främja diskussionen om EU bland medborgarna:

Klicka HÄR för en större version av tabellen i nytt fönster.

Kommentarer till tabellen i EU-valets efterdyningar:
 • Vi måste våga ta itu med de sjukdomar som jag tror att Thomas Wallgren syftar på med uttrycket "kulturella problem". Men EU är patienten, inte symptomet.
 • Varken Finland eller något annat medlemsland bör utträda ur EU, som utgör början till ett nytt politiskt världssystem vars delstater inte längre besitter -- eller snarare: tror sig besitta -- absolut suveränitet.
 • Att upplösa EU vore reaktionärt. Det skulle innebära en tillbakagång till nationalismernas och krigens Europa.
 • Det är inte EU utan européernas obeslutsamhet beträffande EU som hotar demokratin i Europa. Låt oss besluta oss för att bygga en demokratisk förbundsstat och vi kommer att få en sådan.
 • Lissabonfördraget är ett symptom på underliggande politiska problem, såsom problemet med demokratiunderskottet i det nuvarande EU. Lissabonfördragets funktion består i att skyla över det faktum, att EU fortfarande saknar den grundlag som en förbundsstat nödvändigtvis behöver för sin legitimitet (jfr USA, Indien m fl förbundsstater). Dessutom binder Lissabonfördraget uttryckligen EU till NATO, vilket är rättsvidrigt. Militärallianser må inte ingås i grundlagen.
 • Irländarnas Nej i folkomröstningen om Lissabonfördraget borde respekteras, dvs fördraget förtjänar att skrotas. Lissabonfördraget blir f ö inte heller bättre av att irländarna eventuellt godkänner det i en andra folkomröstning.
 • Kärnan i EUs Lissabonstrategi är att staterna bör skötas såsom affärsföretag. Så vill man upphöja konkurrens och rivalitet till beteendenorm, inte bara i företagsvärlden utan också i de mellanstatliga förbindelserna. EU ska bli störst och ta hem största vinsten! Hur skulle en europeisk vänster kunna godkänna denna urborgerliga, kapitalistiska ideologi?
 • Som redan Karl Marx konstaterade: för kapitalet är ackumulationen vad Moses och profeterna var för de gamla judarna. Vänstern i Europa måste äntligen göra upp med dogmen om ekonomisk tillväxt, inklusive resterna av den borgerliga myten om "människans herravälde över naturen", som återfinns hos socialismens och federalismens klassiska tänkare.
 • Hoppas de Grönas Heidi Hautala vill förklara varför EU:s tillväxtpolitik (jfr Lissabonstrategin) inte bör klassas som ett av världens största miljöproblem.
 • Hoppas Claes Andersson (Vf) vill förklara varför NATO inte borde upplösas.
 • Endast två av de som svarat på frågorna i tabellen anser att (förbundsstaten) EU behöver en egen armé för sitt territoriella försvar; en av dem svarar dessutom bara med ett försiktigt NJA. Tycker de övriga faktiskt att förbundsstaten EU borde klara sig helt utan en militär försvarsorganisation?
 • Europeiska snabbinsatsstyrkor? Under 1990-talet och 2000-talets första decennium har imperialismen åter tagits till heder av vissa ledande statsmän i USA och i Europas gamla kolonialmakter såsom herr Robert Cooper, generaldirektören för EUs yttre förbindelser. Vad är NATOs och EUs "snabbinsatsstyror" annat än det militära uttrycket för ett beklagliga återfall i myten om västerlandets moraliska överlägsenhet och självpåtagna plikt att utveckla, uppfostra och vid behov bestraffa den övriga världen (I den heliga kapitalistiska frihandelns och ekonomiska tillväxtens namn, amen.)
 • Europeisk nukleär nedrustning. Ja, den första och kanske allra viktigaste uppgiften som en framtida europeisk vänster står inför är att återuppväcka END (European Nuclear Disarmament), det breda folkliga motståndet mot kärnvapenupprustningen som förekom på 1980-talet. EUs identitet som ett ett fredsprojekt, överhuvudtaget möjligheten av ett nytt, fredligt och icke-imperialistiskt Europa, beror på huruvida européerna ensidigt avskaffar de franska och engelska massförintelsemissilerna och stridsspetsarna (Obs! Fn låter ju både Storbritanniens och Frankrikes regeringar tvärtom tillverka nya nationella kärnvapen!) och ser till att alla amerikanska kärnvapen dras bort från EU.
 • Nära sammanhängande med kärnvapenutvecklingen och lika ödesdiger som den är kärnkraftens sk renässans. Varje nytt kärnkraftverk är ett fasansfullt misstag som till varje pris måste förhindras. Avvecklingen av de existerande kärnkraftverken kommer att vara en mycket lång och komplicerad historia. Men här ges det sannolikt inget val. -- Det är glädjande att alla tillfrågade (i tabellen) är för en avveckling av kärnkraften i stället för dess vidare utbyggnad, som energisektorns dominerande storföretag och deras handgångna män i regeringarna fortfarande tycks gå omkring och hoppas på.
 • Att EU bör få ett eget statligt postväsen för brev- och paketförsändelser är, skulle man tycka,en åsikt som åtminstone vänstermänniskor och fackföreningsrörelsen-- inte minst postfacken i de olika länderna -- borde kunna omfatta. Är vi inte för offentliga tjänster? Vilka är de nationella särdrag som kantänka står i vägden för ett europeiskt postverk? Ja, egentligen borde målet vara ett världsomspännande, globalt postverk.
  "Det förefaller mig som om den långa kamp som föregått denna storartade institution skulle kasta ett visst ljus på det sociala framåtskridandet överhuvud; och den väg som postväsendet har vandrat kan ännu visa sig bli vår väg mot en fridfull, enad värld",
  skrev Laurin Zilliacus i boken "Det gula hornet. Glimtar ur postens oroliga historia" (1957). Ett halvsekel senare avskaffades, eller hellre, bortrövandes Posten och ombildades till "logistikföretaget Itella" - med vår institutionaliserade "vänsters" goda minne. EU-kommissionens marknadsfundamentalistiska postdirektiv godkändes också utan synliga eller hörbara protester.Varifrån kommer namnet Itella, förresten? Kanske från landet Volapük? Snart får vi kanske också se Mitro Repo & Co välsigna kapitalisternas övertagande av biblioteken. Google Inc. har ju redan kommit en god bit på den vägen.


Hur skulle en europeisk vänster se ut?| Paradsidan | Friheten att välja annorlunda (Vapaus valita toisin)
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23