Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


29 September
2010

En whistleblower i Sibbo

Raimo Laakia avslöjar att de Gröna skyddar brott mot den offentliga ekonomin
[Snea figurer] 

uppdaterad 30.9. Raimo Laakia, grön suppleant i Sibbo kommunfullmäktige, har bidragit till att avslöja korruptionen i samband med finansieringen av kommunens ishall. De Gröna i Sibbo har fråntagit honom hans partimedlemskap och utestängt honom från partiets nättjänster.

Bakgrund Det var en gång några sibbobor, som ville ha en ishall. Men de lyckades inte uppbåda tillräckligt stöd för saken bland kommunens beslutsfattare. Att bygga en ishall kostar minst ett par miljoner euro. Var skulle man ta pengarna?

Då dök en rik man upp. Han lovade donera 600 000 € till ishallsbygget.

Nu tände också beslutsfattarna: genom sponsoreringen skulle man få ihop den grundplåt som behövdes för att utverka statsbidrag. De kapital som ytterligare behövdes kunde man låna. Så skulle man få en "gratis ishall".

Rikemannen, som heter Stig Lival, ställde ett antal finurliga villkor för projektets förverkligande och tidtabell samt för ägoförhållandena i ishallen när projektet väl rotts i hamn.

Livals villkor uppfylldes till punkt och pricka. Men när ishallsbygget väl kommit igång med hjälp av statens och kommunens startkapital meddelade mannen, att han inte tänkte betala.

Ishallens tillskyndare verkade inte alls förvånade. De satte genast igång med en kampanj för att få kommunen att garantera ytterligare lån. Och garantin måste naturligtvis beviljas, eftersom kommunen knappast kunde lämna ishallsbygget på hälft.

Numera står hallen klar för användning. Ja, man skrinner på isen.

Några skattebetalare har visserligen försökt uttrycka sitt missnöje i lokalpressen. Å andra sidan har ordföranden för kommunens styrelse, som också råkar leda ordet i ishallsbolaget, tyckt att det är fint att barnen får åka skridsko.

Rikemannen har emellertid hållit tyst.

Men Raimo Laakia, som misstänkte brott mot den offentliga ekonomin, förde saken till polisen, Helsingfors förvaltningsdomstol och statens revisionsverk.

I sin skrivelse till Helsingfors förvaltningsdomstol 23.3.2009 hänvisade Raimo Laakia till strafflagens 29 kapitel, femte paragrafen om subventionsbedrägeri. Paragrafen lyder i sin helhet som följer:

Om någon

1) till den som beslutar om subventioner lämnar en oriktig uppgift om en omständighet som är ägnad att väsentligt påverka möjligheterna att få en subvention eller dess belopp eller villkoren för den eller hemlighåller en sådan omständighet, eller
2) inte meddelar en sådan förändring i förhållandena som väsentligt påverkar möjligheterna att få subventionen eller dess belopp eller villkoren för den och som mottagaren i samband med subventionsbeslutet eller annars särskilt har förpliktats att anmäla,

och därigenom bereder eller försöker bereda sig eller någon annan ekonomisk vinning, skall han för subventionsbedrägeri dömas till böter eller fängelse i högst två år.
(cit enl www.finlex.fi/sv/laki/alkup/1998/19980814)
Enligt vad Laakia uppger på sin webbsida meddelade kommunstyrelsens ordförande privat, att han, Laakia, inte skulle ha någon framtid i Sibbopolitiken ifall han inte drog tillbaka sina besvär.

Ordförande i Sibbos kommunstyrelse, Eero Seppänen, är valombudsman i den lokala politiska rörelsen Vårt Gemensamma Sibbo. I egenskap av styrelsordförande i Sipoon Jäähalli Oy - Sibbo ishall Ab var det också Eero Seppänen själv som 1.2.2009 undertecknade ansökan till Sibbo kommunstyrelse om garanti för ett lån på 1 miljon €, som ishallsbolaget ansåg sig behöva för slutföra bygget.

Eero Seppänen har angripit Raimo Laakia i offentliga uttalanden och ishallsbolaget har krävt Laakia på över 10 000 € i skadestånd för att han besvärade sig till Helsingfors förvaltningsdomstol efter det att Sibbo kommunfullmäktige hade beviljat lånegarantin 2.3.2009. Domstolen förkastade emellertid ishallsbolagets skadeståndskrav och Laakias besvär behandlas fn i Högsta förvaltningsdomstolen.

Även Sibbo Grönas ordförande, som hette Henrik Möller (nuv. ordf. heter Rauno Haapaniemi), gick till offentlig attack mot sin whistleblower till partikamrat, dvs Raimo Laakia.

De Gröna nöjde sig som sagt inte med att debattera och kritisera Laakia, utan de uteslöt honom också ur partiet och avstängde honom från partiets nättjänster.

Ordförklaring: när brittiska polismän observerade, att någon höll på att begå ett brott, brukade de blåsa i sina visselpipor. Därav ordet och begreppet "whistleblower", vilket avser "en person som anmäler brott, korruption eller andra oegentligheter, och som i vissa fall löper risk att straffas för detta. Straff kan vara att åtalas för förtal eller - om beskyllningen är riktad mot den egna arbetsgivaren - att bli avskedad eller omplacerad" (Wikipedia).

Min kommentar: det här fallet är av ganska stort allmänt intresse. Genom att studera detta slags lokala processer kan man lära sig mycket om om vad pengar egentligen är, och om hur rika människor och banker hopar kapital genom att bryta, om inte direkt mot lagens bokstav, så åtminstone mot dess anda. Fallet belyser också de Grönas deprimerande utveckling från en medborgarrörelse bestående av gräsrotsaktivister och whistleblowers typ Raimo Laakia till ett korrumperat, statsbärande politiskt parti typ Samlingspartiet, Centern, Socialdemokraterna och Svenska folkpartiet. En av historiens ljuspunkter är att fallet har tagits upp av nya politiska gräsrotsrörelser typ Piratpartiet, som förhoppningsvis kommer att öka sitt understöd genom denna typ av avslöjanden (jfr Petri Lagus' intervju med Raimo Laakia på Bambuserkanalen H2O Salo).

Slutsats: Det gäller att föra utredningen av ishallsbygget i Sibbo vidare så att de som eventuellt har gjort sig skyldiga till brott mot den offentliga ekonomin kan ställas inför rätta. Till att börja med kan man, som jag nyss gjorde, skriva under på adressen: http://www.adressit.com/laakia.


"Att döda är bättre än sex." | Paradsidan | Mera blomlådekraftverk!
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23