Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


07 December
2010

WikiLeaks och Biblioteket (5)

[grundlagar] 

Those who are repeatedly passive in the face of injustice soon find their character corroded into servility. - Julian Assange

Bästa bibliotekarier, forskare och filosofer!

WikiLeaks aktualiserar några grundläggande frågor. Hur förhåller sig biblioteket till internet? Hur bör biblioteket förhålla sig?

En annan typ av frågor har att göra med skillnaden mellan Biblioteket, allmänbegreppet, och världens alla bibliotek - en oerhörd mängd av varierande företeelser alltifrån biblioteksbussen, som cirkulerar mellan skolorna i Ouagadougou (eller som åtminstone gjorde det ännu under sommaren 2006) ända till universitetsbiblioteket i Dakar (som författaren till dessa rader hade nöjet att besöka i november 2010).

WikiLeaks aktualiserar bl a dessa frågor och tycks för närvarande, i december 2010, ställa dem på sin spets.

Detta innebär att bibliotekarier, forskare och filosofer nu tvingas besvara frågorna, inte bara i teorin, utan också i handling. Bibliotekscheferna på Library of Congress i det stora landet i väster har redan gett sitt svar genom att blockera WikiLeaks. Detta är faktum, detta "är". Men denna fråga gäller alla. Hur bör vi svara på WikILeaks?

Ett praktiskt förslag har redan framlagts och i någon mån preciserats. Vi bör hjälpa och stöda WikiLeaks genom att spegla dess webbplatser och publicera dokumenten på våra internetservrar. För en precisering av förslaget, vänligen slå upp sid http://46.59.1.2/mass-mirror.html

Detta är antagligen det viktigaste som Biblioteket och Universitetet kan göra just nu. Ja, och biblioteksföreningarna, inklusive IFLA och FAIFE borde också protestera mot blockeringarna av WikiLeaks och hetsjakten på Assange och Bradley (ifall de inte redan gjort det; följ med på Twitter ). Bibliotekarien i Ougadougous biblioteksbuss kan i avsaknad av nödvändig teknisk utrustning och personal naturligtvis inte göra allt detta. Men i vårt Norden finns det utan tvivel flera folkbibliotek och universitetsbibliotek som både kan bör försöka.

Efter detta viktiga budskap skulle jag vilja återkomma till frågan om hur vi ska förhålla oss till saken på ett mer allmänt plan. Med saken menar jag internet.

"Har biblioteken makt över sina dataservrar, eller är det någon högskola/universitets eller kommuns dataavdelning som bestämmer över hur dessa får användas? , frågade studerande Jenny Åström. Det är närmare bestämt dessa frågor saken gäller.

Jag skulle för min del våga påstå, att makten över internetservrarna tillhör oss, deras användare.

För bibliotekarierna och biblioteken gäller det nu att inrätta sig i sin nya boning, dvs internet. Bibliotekarierna måste äntligen bli herre och fru i eget hus.

Det är visserligen ingen enkel sak. Men under årens lopp har ju även Biblioteket vuxit sig rätt stort och komplicerat, eller hur?

Som vanligt vill jag avsluta med vänliga hälsningar från Finland där varken bibliotekarierna, forskarna eller filosoferna verkar ha fått just någonting till stånd - tillsvidare. Men det ska väl bli andra bullar, hoppas

- Mikael Böök

PS Vad bibliotekarierna på US Library of Congress beträffar så kan jag inte föreställa mig att de är eniga med chefernas beslut att censurera internet. Många av kollegerna där menar nog tvärtom att Jefferson, Washington och Madison vänder sig i sina gravar, får man anta.


WikiLeaks och Biblioteket (4)| Paradsidan | Litet är vackert (2)
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23