Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


02 May
2011

Nyheten om Usama bin Ladins död

[911] 

        1.

Som en första kommentar till nyheten om Usama bin Ladins död skulle jag vilja återge tre citat ur februarinumret år 2010 av tidskriften American Behavioral Scientist (Vol 53, nr 6). Det ifrågavarande numret redigerades av Matthew T. Witt från La Verne University i Kalifornien och och Alexander Kouzmin från Southern Cross University och University of South Australia.

Det första citatet härrör från en av G.W. Bush's "äldre rådgivare", troligen presidentens stabschef Karl Rove:

[Mänskor som ni journalister/intellektuella] tror att lösningar uppstår genom era omdömesgilla studier av den synliga verkligheten. Men så fungerar världen inte riktigt längre. Vi är ett imperium nu och när vi handlar skapar vi vår egen verklighet. När ni studerar den verkligheten - omdömesgillt, som ni brukar göra - så handlar vi igen och skapar nya verkligheter, som ni sedan också kan studera, och det är på det sättet som saker och ting blir uppklarade. Vi är historiens aktörer... och ni, alla ni, får lov att nöja er med att studera vad vi gör. (ingick urspr i New York Times Magazine 17.10.2004; övers M.B.)
Följande citat är ur Mein Kampf, en bok som jag inte äger men som finns att tillgå på tyska på nätet:
Det skulle aldrig falla dem (dvs massorna, ö a) in att fabricera en sådan osanning och de skulle inte heller tro några andra om att vara fräcka nog att till den grad förvanska sanningen. Också om de blev upplysta om hur saken förhåller sig skulle de länge fortsätta att tvivla och anta, att det måste finnas någon annan förklaring. Således kommer också en lögn av det allra fräckaste slaget att till någon del leva kvar. Detta faktum känner alla stora lögnkonstnärer och lögnföreningar i världen blott alltför väl till och därför fortsätter de också också skändligen att använda sig av det. - Övers M.B.*
För det tredje har den amerikanske författaren William Faulkner skrivit : "The past is never dead. It's not even past". Mitt översättningsförsök: Det förgångna dör aldrig. Det är inte ens förgånget.

 

        2.

Jag tror inte att nyheten om Usama bin Ladins död är sann. Visserligen är det sannolikt att han är död. Men jag tror som sagt ändå, att president Obamas förstamajtal är långtifrån sanningen. Då det nu återigen är frågan om sannolikheter erinrar jag mig något som jag läste häromdan beträffande probabilism och vad man har menat med probabalism i ordets teologiska mening.

Antag att en människa tvingas ta ställning till en svår fråga men saknar en grundläggande regel, som skulle tillåta henne att med gott samvete ge frågan ett klart jakande eller nekande svar för att sedan kunna fortsätta att leva och verka utifrån denna ståndpunkt. I sådana fall, menar vissa teologer, bör människan följa den lära som har förkunnats av en doctor ecclesiae (en helgonförklarad lärare i kyrkan) eftersom en sådan lära måste betraktas såsom sannolik. (Detta tänkesätt brukar kallas katolsk probabilism.)

Att jag för min del betvivlar nyheten om Usama bin Ladins död beror ingalunda på att de som förkunnat ifrågavarande doktrin saknar status såsom doctores ecclesiae utan på att jag med utgångspunkt i ett ganska stort antal empiriska observationer finner händelsen osannolik. I det empiriska material som jag åberopar figurerar flera tidigare fall där medlemmar av USAs regering har förvanskat sanningen om olika händelser, som hänför sig till brotten 11 september 2001. Dessa fall har i så hög grad undergrävt mitt förtroende att jag numera ställer mig tvivlande till det mesta som sägs i media beträffande storpolitiken (vilket i och för sig alltid har varit en förnuftig hållning). Vad beträffar ämnet för det här inlägget anser jag visserligen inte att prof David Ray Griffins slutsats i hans essä "Usama bin Ladin - död eller levande?" är lika sannolik som hans tes i boken "WTC 7 och dess mystiska kollaps. Varför den officiella rapporten om 11 september är ovetenskaplig och osann". Icke desto mindre finner jag den vara bättre underbyggd än Barack Obamas senaste påståenden i ämnet och sålunda också mer sannolik. Vilken är då Griffins slutsats i den ovannämnda skriften? Jo, att OBL avled redan för flera år sedan (av sjukdom) måhända redan på senhösten 2001.

David Ray Griffin, så teologiskt bevandrad han är, fyller naturligtvis inte heller den teologiska probabilismens kriterier eftersom han varken är katolik eller helgonförklarad. Men det finns också en annan probabilism än den teologiska, nämligen den filosofiska, som går tillbaka på den antika tänkaren Karneades.

Karneades, som levde i början av det andra århundradet före vår tideräknings början, ledde den sk nya akademin i Aten. Några skrifter av Karneades lär inte ha bevarats för eftervärlden men Plutarkos berättar om honom och hans besök i Rom år 156 fKr i sin bok om Cato d.ä. Karneades, som egentligen befann sig på resande fot av diplomatiska skäl som ett sändebud för sin hemstad, passade nämligen på att också hålla en föreläsningsserie medan han besökte imperiets huvudstad. I sin första föreläsning förklarade den grekiska gästföreläsaren Platons och Aristoteles' begrepp om rättvisan. Mycket uppbyggligt för de unga romare som flockat sig kring den berömda utländska filosofen! Men redan följande dag, i föreläsning nummer två, tog sig Karneades för att vederlägga allt som han sagt i sin första föreläsning. Karneades' probablistiska metod bestod i att ifrågasätta alla påståenden genom att visa, att de endast kunde hållas för sannolika, om ens det.

Och på den vägen verkar vi allt fortfarande befinna oss hur föga uppbyggligt det än kan tyckas vara. Vi får alltså nöja oss med sannolikheter och med vad senare filosofer har kallat amor intellectualis dei (den intellektuella kärleken till gud).

        3.

Även om Obamas version angående tidpunkten för och omständigheterna kring Usama bin Ladins död vore med sanningen överensstämmande borde mannen ha ställts inför rätta, anklagad för terrorism. Usama bin Ladin anses ju också ha gjort sig skyldig till attackerna mot USAs ambassader i Daressalaam och Nairobi i augusti 1998.

Framför allt borde de brott, som begicks 11 september 2001 klaras upp och de skyldiga få sin dom av en oberoende dömande makt, som handlar i enlighet med principerna för en rättsstat. Så länge så inte sker kommer Usama bin Ladin, detta spöke ur vår närhistoria, alltid att rida oss som en mara.

       

* Den engelska översättningen av hitlercitatet som förekommer i American Behavioral Scientist, är som följer: "It would never come into [the mind of the masses] to fabricate colossal untruths, and they would not believe that others could have the impudence to distort the truth so infamously. Even though the facts which prove this to be so may be brought clearly into their minds, they will still doubt and waver and will continue to think that there may be some other explanation. For the grossly impudent lie always leaves traces behind it, and even after it has been nailed down, a fact which is known to all expert liars in this world and to all who conspire together in the art of lying. These people know only too well how to use falsehood for the basest purposes. (Hitler, A.: Mein Kampf, transl by J.Murphy.New York 1939. eBook at http://gutenberg.net.au. Original work published 1925. Kursivering bifogad av Witt & Kouzmin.)


Soini slår kanske huvudet på spiken| Paradsidan | Nyheten om Usama bin Ladins död. Fortsättning av ämnet
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23