Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


12 May
2012

Den blida bibliotekarien

Fortsättning av ämnet: "Den hemligstämplade kvinnan"
[grundlagar] 

"Idyllisk", kallade Jan Szczepanski en beskrivning av bibliotekarien, som tar fasta på vad jag kallade hennes "blida" karaktär i kombination med en en tes om att hon i det långa loppet ändå är en farligare motståndare än företrädarna för alla övriga yrken.

"Idyllisk" är i sin tur ett positivt attribut: jag skulle vilja att världen vore bra mycket mer idyllisk än den är! Men eftersom världen nu är allt annat än "idyllisk" vill jag hålla med Jan S i det mesta av vad han sade (se här) och också för min del mana bibliotekarierna till kosmopolitisk kamp för freden och ljudligt uppror mot orättvisan.

För några dar sen bloggade jag om boken "Classified Woman" av Sibel Edmonds, en av Amerikas ledande whistleblowers om vad som hände 11 september 2001. Fru Edmonds arbetade mellan oktober 2001 och mars 2002 vid federala polisen FBI med översättning av dokument och ljudband i samband med spaningarna efter de skyldiga till 11-september.

Sibel Edmonds bok fick mig att fundera vidare på översättarens och bibliotekariens respektive yrken, som ju har en hel del gemensamt med varandra och dessutom med (åtminstone den kvinnliga) underrättelseagentens yrke. En god bibliotekarie har t ex just de egenskaper, som behövs i underrättelsearbetet: allmänbildning, omdömesförmåga, pålitlighet, noggrannhet, systematik, diskretion... Ja, och så förväntas ju varken bibliotekarien, översättaren eller agenten sticka upp. Ofta anses det tydligen vara allra bäst om de överhuvudtaget inte syns eller hörs. Men all ödmjukhet kan gå för långt och nu har så skett. Det är dags för intellektets servicearbetare att följa Sibel Edmonds exempel!

* * *

Några fler teser om bibliotekariernas yrke:

 • 1. "All professions are conspiracies against the layman", låter George Bernard Shaw en av sina personager utbrista i The Doctor's Dilemma (1911).
 • 2. Yrkesgruppen, skrået, korporationen, ska ändå inte förväxlas med den individuella yrkesutövaren, undergruppen eller ideella föreningen. Också domarna, journalisterna, lärarna, m fl är härskarnas lydiga redskap. Men Jurister mot Kärnvapen (IALANA) och (på sin tid) pedagogerna kring den kritiska utbildningstidskriften KRUT, för att inte tala om alla alla modiga grävande redaktörer, gör frågan mer invecklad och inger visst hopp om kommande intellektuella och moraliska reformer.
 • 3. Av alla moderna yrkesgrupper är bibliotekarierna den blidaste och mest tillmötesgående. Bibliotekarien fäller inga domar, avslöjar inga skandalösa fakta, ger inga latläxor och ordinerar inga beska mediciner. T o m en god bok rekommenderar hon bara ifall hon blir tillfrågad. I det långa loppet är bibliotekarien ändå kallad att bli maktens farligaste motståndare, vilket följer av det moderna bibliotekets ideal att utan dröjsmål hålla all information tillgänglig för alla människor.
 • 4. Man kan också skönja en seglivad kosmopolitisk och universalistisk tendens inom biblioteksvärlden. Detta framgår t ex av dr Toni Sameks bok Librarianship and Human Rights: A Twenty-first century guide (Chandos 2007). Samek ger många roliga samtida exempel på vad bibliotekarier i olika länder har gjort och gör för att främja de mänskliga rättigheterna. Och om vi gräver lite i historien hittar vi bland bibliotekarierna opinionsbildare som har uppmanat hela sin yrkeskår att aktivt motarbeta militarism och krig. Vid amerikanska biblioteksföreningens nationella kongress i Berkeley år 1915 talade bibliotekschefen i Washington, George F. Bowerman, under rubriken: How Far Should the Library Aid the Peace Movement and Similar Propaganda? Bowerman påpekade, att frågan om bibliotekens roll i fredsrörelsen då behandlades för första gången under en nationell ALA-kongress och ställde sig utan tvekan på en internationalistisk ståndpunkt. Han uppmanade bibliotekarierna att engagera sig för fredens sak, och avslutade med en reflektion över vad biblioteken borde se till att få gjort efter det pågående världskriget: "In order to be successful, behind the world organization and the international court there must be the sympathetic world spirit. This can only be secured by education, in which the library should have an increasingly large part". (Cit enl Rory Litwin (ed): Library Daylight. Tracings of Modern Librarianship, 1874-1922. Library Juice Press 2006, s 180.)
 • 5. Vad internet beträffar har väl biblioteken och bibliotekarierna hittills som de flesta andra närmast försökt hänga med i den sk utvecklingen. Men var går egentligen gränsen mellan biblioteket och internet? Hur skiljer dessa sig från varandra? Är de i grunden en och samma institution? Jag påstår att detta åtminstone är vad vi vill: att internet ska vara och förbli hela världens allmänna bibliotek. Eller önskar vi att internet ska bli Circus Maximus och störst bland varuhusen? -- Med en term som lånats från företagsekonomin pratar man i samband med internet gärna om intressentmodellen (eng. stakeholders, t ex ICANNs "multi-stakeholder model"). Också biblioteket har naturligtvis flera intressenter men bland dessa intressenter intar bibliotekarierna trots allt en plats för sig. Av dem väntar man sig nämligen att de ska leda och ansvara för det hela.
 • 6. "Kill the Corporation!" (skådespelaren Mike Daisey, cit enl http://www.youtube.com/watch?v=MXT0sVy04v8)


 • Den hemligstämplade kvinnan| Paradsidan | Dr Matagne bryter den skamliga tystnaden
  Kommentarer
  (Kommentarer saknas.)

  Posta en kommentar  Skriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


  >> Mikas hemsida

  Powered by COREBlog  laskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23