Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


12 October
2013

"Att läsa, dela med sig och öppet ställa frågor" (Char Boot)

[bloggar] 

"Vad vi yrkesbibliotekarier erbjuder mänskorna, samhället och kulturen är unikt och viktigt. Låt alltså alla dina handlingar föra fram detta värde och din egen innerliga önskan att bidra till dess upprätthållande. Det ligger någonting i hög grad sårbart i att tro på vad man gör och att ge uttryck åt detta åt andra som kanske inte (ännu) bryr sig, särskilt i en tid då begreppet bibliotek i mångas ögon har börjat te sig 'gammalmodigt'. Vi är i färd med att göra om begreppet bibliotek, inte bara i de program som vi skapar och i våra sätt att dela resurser och leda våra organisationer, utan också genom att vi tar oss tid att vidga oss själva och vårt kunnande i avsikt att skapa mening i vår samverkan med utomstående. Jag kan inte nog understryka vikten av att vara en känslig och uppmärksam kommunikatör, som förstår hur ett budskap ska förmedlas till olika målgrupper. Detta är vad god undervisning, marknadsföring, tal till publiken och skrivande handlar om. Om du kan hålla i minnet att du aldrig talar endast till dig själv så är du på rätt väg."
---
"Den största utmaningen för oss är den utmaning som vi alltid har mött: att betyda någonting för mänskor på ett praktiskt och begreppsligt plan. Informations- och infrastrukturförändingens ökande hastighet under de senaste decennierna har uppenbarligen gett anledning till allt svårare frågor om hur och varför vi är viktiga, vilket i och för sig inte händer första gången i bibliotekens historia. Då vi antar denna utmaning är det viktigt att fundera över själva grunden för vår existens. Informationen och organisationerna kan växla, men sporrandet till att läsa, dela med sig och öppet ställa frågor -- som utgör kärnan i biblioteken och deras grundval -- växlar inte..."

Citaten är hämtade ur intervjun med Char Boot i Project Information Literacys "Smart Talks" nr 16, 27.9. 2013; se http://projectinfolit.org/st/booth.asp

Intervjun tas också upp i Berkman Buzz, Harvarduniversitetets blogg om bl.a. bibliotek och internet; se http://cyber.law.harvard.edu/node/8579

Tolkningen (min) här ovan är förresten ganska fri. Så här låter originalet:


"In librarianship specifically, what we provide to people and society and culture is unique and important, so let every exchange possible advocate that value and your own heartfelt contribution to sustaining it. There is a majorly courageous vulnerability in believing in what you do and expressing it to others who may or may not care (yet), particularly in an age when the concept of libraries is shifting towards ‘outmoded’ in the minds of many. We’re reconceptualizing libraries not only in the programs we create and the way we share resources and run our organizations, but by taking the time to extend ourselves and our expertise in order to make meaning in our interactions with non-library folk. I cannot stress the importance of being a sensitive and perceptive communicator who can gauge how to translate a message to different audiences. This is what good teaching and marketing and public speaking and writing is about: if you can remember that you’re never talking only to yourself, you’re on the road to golden."
---

"The biggest challenge we face is the challenge we’ve always faced: mattering to people on a practical and conceptual level. The pace of information and infrastructural change has certainly accelerated in the last few decades in a way that has provoked increasingly difficult questions about how and why we matter, which in itself is not unique in the history of libraries. To address the challenge it is important to reflect on what grounds our existence. Information shifts, societies shift, organizations shift, but the impulse to read and share and inquire openly – which is the essence, the basis of libraries – doesn’t shift...

---
Hälsar,
Mikael


WikiLeaks och The Fifth Estate| Paradsidan | Pierres nya filantropiska projekt
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23