Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


28 July
2006

Tiderna förändras och konspirationerna med dem

[911] 

Bland samhällsanalytiker och -kritiker finner man en ofta välgrundad skepsis mot försök att förklara skeendet enbart utifrån politiska ledares eller andra enskilda personers mer eller mindre medvetna handlingar.  Rationella förklaringar bör i stället  sökas i samhällets strukturer eller i empiriskt påvisbara, generella tendenser, menar samhällsvetarna.

Man bör förvisso akta sig för att tillmäta överbefälhavarnas krigslister världshistorisk betydelse. Historien har sina egna nycker, som man inte ska fästa sig alltför mycket vid  ifall man verkligen önskar begripa det som har skett eller sker i världen. 

I det långa perspektivet kan sålunda händelser i stil med de som inträffade 9 september 2001 te sig som krusningar på ytan.

Ovan har jag förökt beskriva några typiska resonemang hos observatörerna av de brokiga fenomenen på världshistoriens stora scen. Själv vill jag också gärna instämma i deras varningar för  "konspirationsteorier".

Men tiderna förändras och konspirationerna med dem.

Enligt gängse föreställning arbetar konspiratörer s.a.s. inifrån en given stat eller ett givet samhälle. Konspiratörer har hittills vanligen betraktats såsom statens och samhällets inre fiender. Men i dagens globaliserade värld har det blivit allt svårare att skilja en Catilina från en Hannibal.  Nutidens  sammansvärjningar försiggår inte minst i cyberrymden.  Befinner sig internet innanför eller utanför staten och samhället?

Händelserna den 11 september 2001 kan förvisso tolkas som ett desperat
försök att återställa den gamla romerska, imperiala ordningen där man utan svårighet kunde skilja mellan inre och yttre fiender.


***


Vilket inte minskar behovet av en sanningsenlig eller åtminstone trovärdig förklaring av händelserna 11 september 2001.

Först och främst behövs en ordentlig brottsutredning.

Vilka som än planerade och utförde 9/11 så rörde det sig nämligen om ett (eller flera) brott. Massmord är en lämplig beskrivning.  I ljuset av de senare världshändelserna, inklusive USA:s och dess allierades krigsförbrytelser i Afghanistan och Irak,  ter sig  9/11-händelserna dock även såsom brott mot mänskligheten.

Därför bör brottsutredningen vara en internationell angelägenhet och de skyldiga, när de väl har identifierats, ställas inför en internationell domstol.***


Brotten den 11 september 2001 uttrycker  en  politisk maktambition som - liksom Bushadministrationens politik - påminner om Napoleons och Hitlers. Bushadministrationen ådagalägger en  global militärpolitisk  aktivism som knappast tidigare  - åtminstone inte i fredstid - har skådats hos USA:s ledare .  Bushadministrationens handlingar bottnar  i motsägelsefulla känslor av total  överlägsenhet men  samtidigt djup desperation; man sitter på ett överskott av makt och (inte minst militära) resurser, men vad ska man egentligen göra med dem, och hur ska man undvika de hotande miljökatastroferna?  Bushadministrationens lösning på dessa problem är tydligen "civilisationernas krig".*

---

* Tillägg 29.7. Man kan fråga sig om det  nuvarande världsläget fortfarande förtjänar att kallas fredstid. Israels angrepp på Libanon, som är samordnat med USAs operationer i Mellanöstern/Västasien, förefaller att bilda upptakten till ytterligare och mer omfattande krigshandlingar i vilka USA och dess allierade (t.ex. i form av  NATO-styrkor) demonstrerar sin militära övermakt.  "Kriget mot terrorismen" verkar  utmynna i ett slags preventivt globalt  inbördeskrig. Den globala "överklassen" passar för närvarande på att under USA-imperialisternas ledning slå till mot och "utrota varenda jävel" (som Joseph Conrad noterade i Mörkrets hjärta) som motsätter sig dess diktat. Allra helst ser den att "jävlarna" slår ihjäl varandra, som under Irak-Iran-kriget på 1980-talet då Saddam Hussein fortfarande var USA:s man. "Kissinger brilliantly summarized the US position on the brutal conflict, "I hope they kill each other" (enl. http://www.counterpunch.org/whitney02192004.html)

I ett annat sammanhang kallas "jävlarna" dvs offren  för homines sacri:

Patrick McGreevy writes from Beirut:

' Criminalizing Civilians

In the days before the US-commanded forces unleashed the second siege of Falluja in November 2004, a quarter million women, children and old men fled the city, but males between the ages of 15 and 45 were denied passage. They were essentially criminalized and forced to remain in a zone upon which hell was about to descend. These poor souls were condemned to a legal category that philosopher Giorgio Agamben calls hominus sacres, those without rights who can be killed without it being called the murder of a human, homicide.

Israeli leaders have a decision to make. After the IDF’s devastating losses at Bint Jabeil on Wednesday, the Washington Post Foreign Service reported this statement from former Mossad officer Yossi Alpher: “I dare say, based on what we’ve seen so far, these may be the best Arab troops we’ve seen so far.” An Nahar today reported that, Israeli Justice Minister Haim Ramon proclaimed: “Everyone who is still in south Lebanon is linked to Hizbullah, we have called on all who are there to leave.” He then suggested that “maximum firepower has to be used.” As justification, he cited the meeting in Rome, from which “we have in effect obtained the authorization to continue our operations until Hisbullah is no longer present in southern Lebanon.”

Look at this logic: since Israel has asked civilians to leave, any that disobeyed have forfeited their status as civilians. Because the United States and its British followers have blocked the resolution to stop the killing, Israel will continue until Hezbollah “is no longer present.” But remember Hezbollah has been redefined to include all those “still in south Lebanon.” This crude logic renders all the people of southern Lebanon hominus sacres.

A serious war crime may be imminent. The responsibility to protect civilians does not end when an invading army asks them to clear out. An Nahar also reported that hundreds of people were trapped in southern villages. Moreover, there is evidence that some who tried to flee north in cars have been targeted.  (Enligt http://www.juancole.com/ 28.7.2006)Kriget mot terrorismen är ett bedrägeri| Paradsidan | Bibliotekarier är frihetskämpar
Kommentarer
(Kommentarer saknas.)

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23