Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


11 September
2006

De brott som begicks för fem år sedan måste utredas

[911] 

Programmet "Granskat" [lyssna här!] som sändes i Radio Vega den 10 september 2006 skulle med en lätt överdrift kunna beskrivas som en skuggdebatt mellan galningar (som naturligtvis inte själva begriper att de är det) och välvilliga människor med förståndet i behåll (som dock talar över galningarnas huvuden).

Först fick radiolyssnarna höra undertecknad och Heikki Kurttila lägga fram våra oroväckande synpunkter på historien om 9/11. Redaktör Annvi Gardberg förtjänar ett stort tack för att hon lät oss tala till punkt.

Men andra omgången av programmet var inte upplagd så att Markus Österlund, Tarja Cronberg och Nils Torvalds fick ta ställning till det som Kurttila och jag hade sagt. De sade faktiskt inte heller någonting som direkt motsade eller ifrågasatte Kurttilas och mina teser.

De talade om konspirationsteorier. Inte så mycket om några speciella konspirationsteorier utan om konspirationsteorier i största allmänhet.

Markus Österlund ägnade sig åt att psykologiskt förklara varför olika konspirationsteorier uppstår.

Nils Torvalds sade sig tro att konspirationsteorier inte är bra för vår psykiska hälsa.

Torvalds, liksom även Tarja Cronberg talade visserligen också en del om Irakkriget. Båda två ansåg, att USA nog i viss mening har konspirerat mot Irak, t ex genom att ljuga i FN om Iraks påstådda kärnvapen.

Det blev säkert klart för radiolyssnarna att Österlund, Cronberg och Torvalds tar avstånd från konspirationsteorier.


Ja, konspirationsteorier är inte bra för själen. Men tänk om det inte är vi själva utan den tid som vi lever i som har drabbats av sinnessjukdom?

1930-talet med dess diktatorer i Tyskland, Ryssland, Italien m fl länder var en sådan galen tid i Europa. Det kalla kriget var egentligen också en sådan tid.

Nutiden präglas av det pågående globala "kriget mot terrorism", som till synes började den 11 september 2001 och som tillsvidare förutom de som dödades i World Trade centers tvillingtorn har drabbat Afghanistans, Iraks, Libanons och Palestinas oskyldiga folk. Många anar redan att också nutiden är sjuk. Men få vågar undersöka och diagnosticera själva sjukdomen.

Vilken teori om 11 september är sann? Bushadministrationens teori om Basens sammansvärjning. Eller teorin att Bushadministrationen själv hade ett finger med i spelet.

Det går inte att komma undan sakfrågorna. Hur lyckades gärningsmännen utplåna tre skyskrapor i New York med två flygplan? Hur kunde de utan att stöta på något motstånd från USAs flygvapen ramma USAs militärhögkvarter 56 minuter efter den första kraschen i World Trade Center? De brott som begicks för fem år sedan måste utredas. Och de skyldiga bör ställas inför rätta.


Ur 2000 och 1 natt| Paradsidan | Vem äger det vi läser? Bild och tanke.
Kommentarer

Re: De brott som begicks för fem år sedan måste utredas

Markus Österlund tog upp argumentet att konspirationen redan borde ha avslöjats, eller att någon av de skyldiga eller inblandade redan borde ha framträtt och erkänt. Österlund hänvisade till filosofen Karl Popper, som har skrivit mycket om konspirationsteorier, bl.a. i sin bok om "Det öppna samhället och dess fiender". Jag gör gärna en liten exkurs kring Poppers tankar om konspirationer, ingalunda för att avfärda dem, utan tvärtom för att jag anser dem vara mycket intressanta och upplysande.
Med begreppet konspirationsteorin (han använder den bestämda formen: "the conspiracy theory") avser Popper, skulle jag kanske lite förenklat vilja säga, en samhällsfilosofi som för in ett centralt subjekt i historien. Sålunda kunde man på Platons tid förklara människornas och folkens öden med "konspirationer" mellan gudarna på Olympen. Hegel skådade för sin del "världsandens" rörelser bakom människornas konspirationer, medan Marx (fortfarande enligt Popper) utsåg olika samhällsklasser - bourgeoisien och proletariatet - till historiens centrala subjekt. Slutligen har vi Hitler och nazisterna som utgick ifrån konspirationsterin om judarnas centrala roll i historien, särskilt genom sina höga positioner i finansvärlden.


Alla sådana konspirationsteorier är egentligen bara varianter av ett visst, totalitärt tänkesätt, dvs Konspirationsteorin om historien. Detta tänkesätt är i grunden felaktigt, anser den empiriskt och analytiskt inriktade filosofen Popper, vars råd till alla politiker därför blir att de ska akta sig för Konspirationsteorin och i stället ägna sig åt "social ingenjörskonst" och ta en sak i sänder ( "piecemeal engineering").


En annan sak är sedan, menar Popper, att det faktiskt ofta förekommer konspirationer i människornas och staternas verklighet. Popper skriver:


"Conspiracies occur, it must be admitted. But the striking fact which, in spite of their occurrence, disproved the conspiracy theory is that few of these conspiracies are ultimately successful. Conspirators rarely consummate their conspiracy. " (Popper citeras här enl. http://lachlan.bluehaze.com.au/books/popper_open_society.html")Här har vi nu då eventuellt en filosofisk underbyggnad av argumentet, att 911-konspiratörerna, vilka de nu sedan var, redan borde ha gett sig till känna, eller att väsentlig informationen redan borde ha läckt.Men jag vet inte om om man kan påstå att Popper tänkte i precis de banor som Markus Österlund föreslog. Att en konspiration läcker ut eller blir avslöjad bevisar ju ingalunda att misstankarna om att det förelåg en konspiration - i ordets begränsade mening - visade sig vara falska. Tvärtom. Vad Popper egentligen säger är bara att de konspirationer som faktiskt förekommer inte på något sätt bevisar den totalitära eller historiefilosofiska Konspirationsteorins riktighet.


Det roliga i historien är att
verklighetens konspiratörer sällan (rarely) undgår att blir fast, vilket (fortfarande enligt Popper) ytterligare understryker Konspirationsteorins falskhet. Ifall de små och begränsade konspirationerna avslöjas, varför blir inte också Konspirationen med stort K avslöjad? Det är ungefär så Popper resonerar. (Fast det har gått ett bra tag sedan jag låg vid universitetet, studerade filosofi och läste Poppers böcker - de skulle antagligen förtjäna att läsas på nytt.)


Vad lära vi nu härav beträffande den sammansvärjning, som ledde till händelserna den 11 september 2001? Tja, jag känner mig faktiskt inte särkilt träffad. Jag är visserligen definitivt av den åsikten att USA och sålunda dess ledare bildar ett tämligen centralt subjekt i nutidshistorien. Men det är å andra sidan ingen teori; det är ett empiriskt faktum.


Men om det nu skulle visa sig att Bush, Cheney och de andra gubbarna + Condoleezza Rice har konspirerat mot sina egna medborgare, ja då skulle vi bara kunna citera ytterligare ett exempel på just den typ av konspirationer som ger Popper vatten på hans kvarn. Det skulle då visa sig, att de där lysande världsledarna bara är en hop tarvliga brottslingar. Beklagar, sådant har vi också tidigare sett exempel på. Historien lär oss åtminstone inte att a priori utesluta en sådan möjlighet.


Jag har faktiskt under de senaste åren flera gånger tänkt på Popper, men inte på hans kritik av den totalitära eller historiefilosofiska Konspirationsteorin, utan på hans viktiga och stränga kriterium för en vetenskaplig teori. Popper ansåg som känt att varje teori, för att kunna betraktas som pålitlig, måste vara falsifierbar. Det är ett starkt argument mot dogmatism och a priori-tänkande, och i högsta grad relevant i samband med undersökningarna av 9/11-händelserna. Hur är det t ex med NISTs teori om tvillingtornens kollapser? Är den falsifierbar? Jag skulle vilja påstå, att NIST a priori utgick ifrån att tornen endast kunde ha rasat på grund av skadorna från flygplanskrascherna och bränderna. Man utgick sålunda ifrån en icke-falsifierbar teori. Teorin om kontrollerad demolering genom spränging kom helt enkelt inte på fråga inom ramen för NISTs undersökning.


Fysikern Steven E. Jones, som har arbetat och experimenterat utifrån sprängningsteorin, håller f.n. på att få sparken från sin professur vid Brigham Young-universitetet. Här tycks politiken gripa in i vetenskapen för att rädda en icke-falsifierbar teori.


(Kommentaren korrekturläst och lätt redigerad 12.11.2006)

Postad av: Mikael Böök 11 Sep 2006 14:57

Re: De brott som begicks för fem år sedan måste utredas

I den något längre versionen av radioprogrammet (som inte sändes, men som man kan lyssna på via webben (http://ra.yle.fi/ramgen/radiovega/central/granskatlang3.ra) berättade Nils Torvalds (Nicke) om sin egen syn på varför tvillingtornen störtade. Hans uppfattning påminner om NISTs, dvs både Nicke och NIST anser att bränderna var kollapsernas huvudorsak. Men Nicke betonar i klart högre grad än NIST flygbensinens roll i bränderna. Enligt Nicke rann stora mänder flygbensin ner i hisschakten. Hisschakten kom därefter att fungera som jättelika "blåsbälgar" för bränder, som slutligen fick WTC-tornen att kollapsa totalt. Ungefär så uppfattade jag att Nicke tänker sig händelseförloppet.


I NISTs rapport finner man uppgifter om mängderna av flybensin i de kapade passagerarplanens tankar:


"On that day, AA Flight 11 [...] carried only about half the full load of jet
fuel. When it hit the north tower, it likely contained about 10,000 gal
(66,000 lb), evenly distributed between the right and left wing tanks."
(NIST 2005, sid 20)

Tiotusen US-gallon är ca 38.000 liter. Mängden motsvarar ungefär volymen i mitt arbetssrum, ca 38 kubikmeter, där jag just nu sitter och nedtecknar de här anteckningarna.


Jag jämför i tankarna mitt arbetsrums volym med ett hisschakt i WTC-1, världens på sin tid högsta byggnad, som mätte 1368 fot, dvs ca 417 meter. Jag inser att mängden bensin i flygplanets tankar trots allt var försvinnande liten i proportion till det väldigt långa hålet. Därtill kommer att en stor del av bensinen brann upp explosiansartat direkt efter kraschen (i det kända videoklippet från den andra kraschen ser man tydligt flybensinen explodera).


Flygbensinen antände bränderna, men den brann (också enligt NIST) upp på några minuter. Flygbensinen, även till den del den rann ner i byggnaden genom hisschakten, förklarar inte tornens plötsliga, symmetriska och totala kollapaser.

Postad av: Mikael Böök 11 Sep 2006 23:06

Re: De brott som begicks för fem år sedan måste utredas

Jag vill inte förebrå Tarja Cronberg eller någon annan, för att undvika ett närmare studium av 9/11-händelserna. (Tarja Cronberg sade inledningsvis, att hon inte har satt sig in i teorierna om 9/11.) Men eftersom händelserna uppenbarligen fick långtgående konsekvenser för oss alla vill jag tipsa om två böcker. Den ena boken är rapporten från 9/11-kommissionen, som tillsattes av presidenten och kongressen, dvs. "The 9/11 Commission Report"(2004). Den andra boken är David Ray Griffins "The 9/11 Commission Report. Omissions and Distortions"(2005).


Tarja Cronberg, som har en bakgrund inom freds- och konfliktsforskning, nämnde i sitt uttalande (i "Granskat") att Bushadministrationen fortsätter att bygga ut det amerikanska rymdförsvaret.


Det amerikanska rymdförsvaret hör onekligen hemma i detta sammanhang. Det är ju egentligen mycket mer än ett försvar, nämligen ett högteknologiskt, rymdbaserat system för övervakning av allt som sker på vår jord. Detta nya system kostar en väldig massa pengar att bygga och underhålla. Efter händelserna 11 september 2001 har Rumsfeld &co kunnat utverka de anslag som behövs.

Postad av: Mikael Böök 11 Sep 2006 23:44

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23