Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!
Entries : Category [ 911 ]
911 var en konspiration. Konspiratörerna var antingen Osama Bin Laden och de 40 araberna, enligt vad vi hittills har fått se, höra och läsa. Eller...

föregående artikelblock  1   [2]   3   4   5   6   7   8   9   följande artikelblock

06 June
2006

Homines ex machina

[911] 

 Woodlocks bok Labyrinths of the Universe får bli min semesterlektyr. Beställde nyss från Adlibris. Bodanis Elektricitet tjänar fn som min fritidsläsning. Jag har i tiderna arbetat som elektriker på Wärtsiläs skeppsvarv. Bodani verkar ha glömt Ohm.

Homines ex machina (dvs "människor ur maskinen";  jämför "deus ex machina", dvs gud ur maskinen)  åstadkom WTC-kollapserna.  Det är vi överens om.

Men vilka mänskor det var och vad för slags maskiner de använde, därom
tycks vi tvista.

Händelserna 9/11 2001 var världshistoriska. Också om det torde vi kunna
enas, fast vi kanske inte har samma syn på världshistoriens förlopp.


föregående artikelblock  1   [2]   3   4   5   6   7   8   9   följande artikelblock

13 June
2006

Tidens labyrint (1)

[911] 

Idag låg The Labyrinth of Time av Lockwood i postlådan och väntade. En vacker bok. Jag läser i förordet:

"...this book is not merely expository. On the contrary, it is an attempt to find where the truth lies, in areas where there is much disagreement amongst philosophers and scientists alike".
Noterade (på nätet) en artikel om militär användning av termit:  "Military
Reloads with Nanotech Smaller. Cheaper. Nastier. Those are the guiding
principles behind the military's latest bombs. The secret ingredient:
nanotechnology that makes for a bigger boom".


Ännu en påminnelse om hur människans destruktivkrafter växer parallellt
med hennes produktivkrafter. Också om hur onda gärningar som var otänkbara igår kanske redan är fullt möjliga att genomföra.

Eller som redan har genomförts, av stora team som verkade i största
hemlighet: Manhattan-projektet, Hiroshima och Nagasaki, till exempel.

En visa om atombomben som man kan dansa till (L. Huldén) färgar
min inre horisont, nu, när Skapelsen är som skönast.


föregående artikelblock  1   [2]   3   4   5   6   7   8   9   följande artikelblock

27 July
2006

Kriget mot terrorismen är ett bedrägeri

[911] 

Precisionsbombningen av FN-basen i Khiam var inget "grovt, tragiskt
misstag" (Björn Månsson, Hbl 27.7.07). utan en signal från Israels regering
att man inte vill se någon ytterligare militär FN-insats i Libanon. I
stället önskar Israels regering att NATO-trupper ska installera sig där.

Häri får Israels regering stöd av sin bundsförvant på andra sidan
Atlanten. Men USA önskar att andra ska sköta NATO-uppdraget i Libanon,
precis som man vill dra in sina militära allierade i Afghanistan.

Bushadministrationen och Olmerts regering ämnar slå ut de nuvarande
regimerna i Syrien och Iran och ersätta dem med regeringar som deltar i
"kriget mot terrorismen". Detta är vad Condoleezza Rice avser med
förutsättningar för en bestående fred i Mellanöstern. En NATO-styrka i
Libanon antas hjälpa USA att uppnå sina globala (och Israel sina
regionala) mål.

Men jag tror att en första förutsättning för fred är att vi avblåser
"kriget mot terrorismen". Detta "krig" måste äntligen avslöjas för vad det
är nämligen ett bedrägeri. Jag lånar denna definition av Storbritanniens
fd miljöminister Michael Meacher (The Guardian 6.9.2003).

I likhet med många andra anser Meacher, att "kriget mot terrorismen" var
planerat på förhand och att det som hände före, under och efter 11 sept
2001 ingick i planen. Bushadministrationen lyfte inte ett finger för att
förhindra skräckdåden. I vilken mån bidrog den själv till att att
genomföra dem?

Innan denna fråga kan besvaras gäller det emellertid att utreda vad som
egentligen hände 11.9.2001.

Den officiella versionen kodifierades senaste år i "The 9/11 Commission
Report" och NIST:s rapporter om orsakerna till att WTC1 och WTC2
kollapsade (se www.nist.gov).

Men därefter har kritikerna av den officiella versionen bara ökat i antal.
Bland dessa kritiker framstår David Ray Griffin som en av de
främsta forskarna och tänkarna. Låt oss få läsa ärliga recensioner av
Griffins böcker och uppsatser om 9/11 i dagstidningarna.

Enligt Steven E. Jones kan inte enbart flygplanskrascherna och bränderna
förklara att WTC-byggnaderna kollapsade med hastigheter nära det fria
fallets. Han anser att WTC-tornen sannolikt demolerades med termit.  Hans
åsikt delas av flera andra naturvetenskapsmän och ingenjörer. Dessa bygger
inte sin uppfattning på politiska eller religiösa övertygelser utan på
naturlagar och empiriska fakta.

Ifall de har rätt var Bushadministrationen antagligen inblandad i
attentaten.

Utom WTC1 och WTC2 kollapsade också ett tredje torn, dvs WTC7, som inte
rammades av något flygplan. Innan denna stålskyskrapa med sina 48 våningar
dalade rakt ned på marken observerade man endast obetydliga bränder i den.

Myndigheterna i USA har haft fem år på sig att förklara WTC7:s plötsliga
utplåning men det har de ännu inte gjort.  9/11-kommisionen förbigick WTC7
med tystnad och NIST har inte avgett någon rapport därom.

Jag tror mig inte veta hur allt detta hänger ihop. Vill ändå mana Björn
Månsson och andra journalister till eftertanke innan ni skriver: "metoden
är dock alltför grov för att förklaringen skulle kunna vara tänkbar" och
annat i den stilen.  Har ni läst den kända boken om Fursten? Tror ni att
supermaktens regering ryggar tillbaka för moraliska hänsyn? Våga först och
främst tänka "det otänkbara". Det är nämligen just det som håller på att
ske.


föregående artikelblock  1   [2]   3   4   5   6   7   8   9   följande artikelblock

28 July
2006

Tiderna förändras och konspirationerna med dem

[911] 

Bland samhällsanalytiker och -kritiker finner man en ofta välgrundad skepsis mot försök att förklara skeendet enbart utifrån politiska ledares eller andra enskilda personers mer eller mindre medvetna handlingar.  Rationella förklaringar bör i stället  sökas i samhällets strukturer eller i empiriskt påvisbara, generella tendenser, menar samhällsvetarna.

Man bör förvisso akta sig för att tillmäta överbefälhavarnas krigslister världshistorisk betydelse. Historien har sina egna nycker, som man inte ska fästa sig alltför mycket vid  ifall man verkligen önskar begripa det som har skett eller sker i världen. 

I det långa perspektivet kan sålunda händelser i stil med de som inträffade 9 september 2001 te sig som krusningar på ytan.

Ovan har jag förökt beskriva några typiska resonemang hos observatörerna av de brokiga fenomenen på världshistoriens stora scen. Själv vill jag också gärna instämma i deras varningar för  "konspirationsteorier".

Men tiderna förändras och konspirationerna med dem.

Enligt gängse föreställning arbetar konspiratörer s.a.s. inifrån en given stat eller ett givet samhälle. Konspiratörer har hittills vanligen betraktats såsom statens och samhällets inre fiender. Men i dagens globaliserade värld har det blivit allt svårare att skilja en Catilina från en Hannibal.  Nutidens  sammansvärjningar försiggår inte minst i cyberrymden.  Befinner sig internet innanför eller utanför staten och samhället?

Händelserna den 11 september 2001 kan förvisso tolkas som ett desperat
försök att återställa den gamla romerska, imperiala ordningen där man utan svårighet kunde skilja mellan inre och yttre fiender.


***


Vilket inte minskar behovet av en sanningsenlig eller åtminstone trovärdig förklaring av händelserna 11 september 2001.

Först och främst behövs en ordentlig brottsutredning.

Vilka som än planerade och utförde 9/11 så rörde det sig nämligen om ett (eller flera) brott. Massmord är en lämplig beskrivning.  I ljuset av de senare världshändelserna, inklusive USA:s och dess allierades krigsförbrytelser i Afghanistan och Irak,  ter sig  9/11-händelserna dock även såsom brott mot mänskligheten.

Därför bör brottsutredningen vara en internationell angelägenhet och de skyldiga, när de väl har identifierats, ställas inför en internationell domstol.***


Brotten den 11 september 2001 uttrycker  en  politisk maktambition som - liksom Bushadministrationens politik - påminner om Napoleons och Hitlers. Bushadministrationen ådagalägger en  global militärpolitisk  aktivism som knappast tidigare  - åtminstone inte i fredstid - har skådats hos USA:s ledare .  Bushadministrationens handlingar bottnar  i motsägelsefulla känslor av total  överlägsenhet men  samtidigt djup desperation; man sitter på ett överskott av makt och (inte minst militära) resurser, men vad ska man egentligen göra med dem, och hur ska man undvika de hotande miljökatastroferna?  Bushadministrationens lösning på dessa problem är tydligen "civilisationernas krig".*

---

* Tillägg 29.7. Man kan fråga sig om det  nuvarande världsläget fortfarande förtjänar att kallas fredstid. Israels angrepp på Libanon, som är samordnat med USAs operationer i Mellanöstern/Västasien, förefaller att bilda upptakten till ytterligare och mer omfattande krigshandlingar i vilka USA och dess allierade (t.ex. i form av  NATO-styrkor) demonstrerar sin militära övermakt.  "Kriget mot terrorismen" verkar  utmynna i ett slags preventivt globalt  inbördeskrig. Den globala "överklassen" passar för närvarande på att under USA-imperialisternas ledning slå till mot och "utrota varenda jävel" (som Joseph Conrad noterade i Mörkrets hjärta) som motsätter sig dess diktat. Allra helst ser den att "jävlarna" slår ihjäl varandra, som under Irak-Iran-kriget på 1980-talet då Saddam Hussein fortfarande var USA:s man. "Kissinger brilliantly summarized the US position on the brutal conflict, "I hope they kill each other" (enl. http://www.counterpunch.org/whitney02192004.html)

I ett annat sammanhang kallas "jävlarna" dvs offren  för homines sacri:

Patrick McGreevy writes from Beirut:

' Criminalizing Civilians

In the days before the US-commanded forces unleashed the second siege of Falluja in November 2004, a quarter million women, children and old men fled the city, but males between the ages of 15 and 45 were denied passage. They were essentially criminalized and forced to remain in a zone upon which hell was about to descend. These poor souls were condemned to a legal category that philosopher Giorgio Agamben calls hominus sacres, those without rights who can be killed without it being called the murder of a human, homicide.

Israeli leaders have a decision to make. After the IDF’s devastating losses at Bint Jabeil on Wednesday, the Washington Post Foreign Service reported this statement from former Mossad officer Yossi Alpher: “I dare say, based on what we’ve seen so far, these may be the best Arab troops we’ve seen so far.” An Nahar today reported that, Israeli Justice Minister Haim Ramon proclaimed: “Everyone who is still in south Lebanon is linked to Hizbullah, we have called on all who are there to leave.” He then suggested that “maximum firepower has to be used.” As justification, he cited the meeting in Rome, from which “we have in effect obtained the authorization to continue our operations until Hisbullah is no longer present in southern Lebanon.”

Look at this logic: since Israel has asked civilians to leave, any that disobeyed have forfeited their status as civilians. Because the United States and its British followers have blocked the resolution to stop the killing, Israel will continue until Hezbollah “is no longer present.” But remember Hezbollah has been redefined to include all those “still in south Lebanon.” This crude logic renders all the people of southern Lebanon hominus sacres.

A serious war crime may be imminent. The responsibility to protect civilians does not end when an invading army asks them to clear out. An Nahar also reported that hundreds of people were trapped in southern villages. Moreover, there is evidence that some who tried to flee north in cars have been targeted.  (Enligt http://www.juancole.com/ 28.7.2006)föregående artikelblock  1   [2]   3   4   5   6   7   8   9   följande artikelblock

08 August
2006

Den här morgonen i Snäckvik

[911] 

(igår)

Den här morgonen i Snäckvik tänker jag på federalism och kriget i Libanon, som är ett världskrig.

Det här kriget mot terrorism, som  får fortsätta med sanktion från FN:s säkerhetsråd. Det här kriget mot terrorism, som är ett bedrägeri.

EU uppstod ut motståndet mot nazismen och kriget. EU:s och den europeiska federalismens founding father Altiero Spinelli var en italiensk motståndsman.

Jag ser EU:s utvidgning som en potentiell motståndsrörelse. Mot "kriget mot terrorism". 

En federalism, som inte övergår i nationalism och imperialism. En federation som välkomnar Mali, Nepal och Venezuela bland sina medlemmar.*---

* Tillägg 9.8. Denna tanke gror förmodligen i många föreningar på olika håll i världen. Ett exempel.


föregående artikelblock  1   [2]   3   4   5   6   7   8   9   följande artikelblock

17 August
2006

Brev

[911] 

Kära vän,

i vilken mån behandlades Manhattan-projektet i offentligheten, före bomberna över Hiroshima och Nagasaki? Hur länge förblev Manhattan-projektet hemligt? Vilken information om projektet läckte forskarna och projektets administratörer till pressen? 

För Manhattan-projektet arbetade enligt uppgift över 100.000 mänskor. Menhur många av dem var medvetna om sammanhanget och målet?

Hur många medverkade i förberedelserna av brotten den 11 september 2011? Det vet vi tillsvidare inte. Men ett förefaller säkert: 19 muslimska fanatiker klarade inte ensamma av det.

Frågan om vem som planerade och organiserade brotten 9/11 har förblivit öppen. Inte en enda person har hittills dömts för dessa brott (Moussaoui  satt redan i fängelse medan brotten begicks). Det finns inga bindande bevis mot OBL i fråga om 9/11.

Nu kanske du invänder, att Manhattan-projektet och 9/11 är väldigt olika - egentligen icke jämförbara? Ja, nog skiljer de ju sig på flera sätt. Men det är också möjligt att dra paralleller:  i båda fallen har vi att göra med stormaktspolitik, världskrig och historiska vändpunkter. Man kan - ifall man inte är så naiv att man utesluter vissa tolkningsförslag för att de
förefaller moraliskt "otänkbara" - uppfatta 9/11 som ett slags krigslist. Jag antar att USA-regeringen ansåg det nödvändigt - av militärpolitiska m.fl. skäl - att inleda ett "krig mot terrorismen".  Men hur få igång det?  9/11 tjänade som den nödvändiga och tillräckliga förevändningen.

Vet du vad, jag bevivlar att du någonsin har försökt att sätta dig in i vad som egentligen hände 11/9 2001. Du verkar att kritiklöst godta den gängse historien. Eventuellt anser du - i likhet med Noam Chomsky - att det inte spelar så stor roll om Bushadministrationen var eller inte var inblandad. I så fall delar jag inte din uppfattning (liksom jag inte heller delar
Chomskys åsikt i den här frågan). 

En del vänner och bekanta har känt sig manade att skaffa sig mer kunskap om 9/11 och vänt sig till mig med frågan: kan du ge mig några tips? Men begränsa dig till det allra väsentligaste, har de skyndat sig att tillägga.

Har du råkat läsa "The Destruction of the World Trade Center:  Why the Official Account Cannot Be True" av David Ray Griffin ?
http://www.911review.com/articles/griffin/nyc1.html

Skulle du kunna kolla den?

Med vänlig hälsning,

  - Mika


PS I morse tänkte jag - på öron. På eftermiddagen skrev jag ---

you make me think of an ear
I like ears
an ear is a crazy thing
ears make me laugh
to be serious is difficult
to be serious can be dangerous, too

I do not need to tell you
it is not necessary
to speak
about ears


föregående artikelblock  1   [2]   3   4   5   6   7   8   9   följande artikelblock

29 August
2006

Tekniikan maailmassa

[911] 

Tänään posti toi Popular Mechanics-lehden - amerikkalaisen "Tekniikan maailman" -kahden toimittajan, David Dunbar'in ja Brad Reagan'in  uuden kirjan "Debunking 9/11 Myths. Why Conspiracy Theories Can't Stand Up To The Facts" (Hearst Books, New York,   170 sivua, ilm. 15.7.2006)

Kirja keskittyy, kuten odottaa saattaa, teknisluontoisiin kysymyksiin. Niinpä se jättää esim kysymyksen konekaappareiden identiteetistä käsittelemättä . Kirjassa on neljä osaa:

 • THE PLANES: tässä käsitellään kaappareiden lentotaitoja, väitettä  lentokoneen alapuolella nähdystä arvoituksellisesta, ylimääräisestä osasta ja syitä siihen, etteivät hävittäjäkoneet nousseet estämään terroritekoja.   
 • THE WORLD TRADE CENTER: joka kommentoi v. 1945 Empire State Building'in  lento-onnettomuutta, lentokoneiden kaksoistorneille aiheuttamia  vaurioita, raunioissa kauan jälkeenpäin havaitun sulan teräksen selityksiä, pölypilviä, seismologista evidenssiä sekä kolmannen tornin( WTC-7) sortumisen  syitä.
 • THE PENTAGON: Luvussa keskustellaan jäljelle jääneistä lentokoneen osista, isosta koneesta ja  pienestä rei'ästä sekä  Pentagonin ehjiksi jääneistä ikkunoista.
 • LENTO 93 :  luvussa torjutaan alas-ampumisväite ja selitetään havinnot valkoisesta jetistä, pidetäännlentokoneista soitettuja  (lyhyitä) kännykkäpuheluita mahdollisina ja  kommentoidaan lentokoneesta löydettyjä osia.
Kirjaan on liitetty asiantuntijaluettelo sekä otteita NISTin raporteista ja Pentagonin rakennusta koskevasta raportista.


***


Popular Mechanics-lehden päätoimittaja James B. Meigs päättää jälkipuheensa  seuraavasti:

"The American public has every right to demand answers and all too many reasons to lack confidence in the government. Sadly, in such a climate, the fantasies of 9/11 conspiracists provide a seductive alternative to facing the hard facts and difficult choices of our time".

Tähän lauseeseen ei voi muuta kuin yhtyä. Ajattelen tässä kaikenlaisia vainoharhaisia, rasistisia ja muuten vain järjenvastaisia salaliittoteorioita, joista taatusti ei ole puutetta. Tekee oikein hyvää lukea välillä jotain aivan muuta!  

Vastaväitteet ovat  vain hyväksi  9/11-totuusliikkeelle, etenkin kun ne esitetään kirjojen muodossa.

Ottakaamme  siis tällaiset kirjat vastaan kiitollisuudella. Ne ovat lahjoja. Tietenkin   Popular Mechanicsin kirja  tulee nähdä myös "informaatiosodan" osana. Muistakaamme kuitenkin, että vastustaja täytyy saada nousemaan bunkkeristaan. Muutenhan häntä ei koskaan pääse ampumaan.
 
***

Popular Mechanicsin uden kirjan luettuani en ole valmis kääntämään takkiani. Olen yhtä skeptinen kuin ennen kirjan lukemista ensinnäkin kaksoistornien ja kolmannen tornin romahduksen virallisten selitysten (joihin PM-kirjoittajat yhtyvät)  suhteen. Myönnän tietenkin, etten tiedä juuri mitään. Aivan: en tiedä. Mutta minusta se, että tornit sortuivat  täysin symmetrisesti (omiin jalanjälkiinsä) ja vapaasti (kuin  ilman halki putoavat kivet) on kovin epäilyttävää.  Ja juuri näitä kahta seikkaa Popular Mechanicsin toimittajat eivät käsittele.  Siinä on mielestäni kirjan suurin heikkous.  

Fyysikko Steven E. Jones'in nimi muuten esiintyy kirjassa useita kertoja. Hänen tutkimustoluksiaan ja väitteitään  kirjan tekijät pyrkivät torjumaan. Metallurgi Richard Fruehan'in mukaan Jones'in evidenssi ei riitä termiittireaktion  osoittamiseen. Ja vaikka riittäisikin, termiittireaktio on voinut käynnistyä itsestään tornien sortumisen yhteydessä, Fruehan väittää.  Ja hyvä niin, että tällaisia vastaväitteitä esitetään.  (Oikean teorian tunnusmerkki sisältyi filosofi Popperin mukaan mahdollisuuteen, että se osoittautuisi vääräksi.)  

Jones kuitenkin etsii, hänkin, selityksiä symmetrisyydelle  ja lähes vapaalle putoamiselle. Siksi  veikkaan, että Steven E. Jones tulee jatkamaan tutkimuksiaan.  Termiittiräjähteet ovat vain yksi mahdollinen selitys.

Steven E. Jones'ia kohdellaan kirjassa kauttaaltaan asialliseen sävyyn. Samoin David Ray Griffin saa osakseen varsin asiallisen kohtelun.  Griffininä raivostuisin silti  siitä, että kirjoittajat jättävät hänen ehkä tärkeimmän asiaan liittyvän teoksen, eli The 9/11 Commission Report. Omissions and Distortions (The Olive Branch Press, 2005), kokonaan huomiotta.  Se ei ole reilua, ottaen huomioon että tekijät itse monessa kohdin lähinnä tyytyvät v. 2004 kesällä ilmestyneen virallisen tutkintakomission raportin väitteiden toistamiseen. Siinä suhteessa Popular Mechanicsin toimittajat eivät yllä David Ray Griffinin omalle tasolle.

Debunking-kirjan kirjoittajat löytävät vikaa Griffinin ym:den esittämässä väitteessä, jonka mukaan sotilaslentokoneet  nousivat  ajanjaksona syyskuu 2000- kesäkuu 2001 peräti 67 ilmaan palauttaakseen reiteiltään poikkeavia tai muuten epänormaalisti käyttäytyviä lentokoneita järjestykseen. He tähdentävät, että sotilaslentokoneiden "hätyyttely" (scramble) on eri asia kuin vieraiden tai poikkeavien koneiden "keskeyttäminen" (interception), ja että "hätyyttely" tavallisesti merkitsee vain pilottien asettumista asemiin lentokentillä. Heidän mukaansa sotilaslentokoneet ovat viimeisten vuosikymmenten aikana yrittäneet keskeyttää Amerikan kamaran yllä lentävän siviililentokoneen vain yhden ainoan kerran, eli  golfari Payne Stewart'in yksityisen suihkukoneen tapauksessa lokakuussa 1999.

Saatuaan tiedon koneen erkanemisestä reitistään, sotilaslentokoneet saavuttivat  Stewartin koneen (joka sittemmin syöksyi maahan traagisesssa onnettomuudessa) vasta 1 tunnin ja 19 minuutin jälkeen, kirjassa todetaan. Näin ollen tämän tapauksen perusteella ei sopisi päätellä, että lentovoimien hävittäjien olisi pitänyt ehtiä väliin ennen kuin terroristit iskivät WTC:hen ja Pentagoniin, he kirjoittavat.
   
Sitäpaitsi golfari Stewartin koneen transponderi oli päällä kun taas 9/11-kaapparit olivat kytkeneet transponderit pois päältä, he toteavat.

Mutta juuri  tässä kohdassa kriittinen (konspiratiivinen?) epäilykseni jälleen herää:  riittääkö transpondereiden sammuttaminen USA:n lentovoimien narraamiseksi? Ja miten voidaan selittää, ettei NEADS (North East Air Defense Sector) huomannut lähteä keskeyttämään Pentagonia kohti lentävän kaapatun koneen matkaa vaikka  WTC:n iskuista kerrottiin jo TV-uutisissa?

Tässä onkin Popular Mechanicsin kirjan eräs toinen heikko kohta. Sen väite jää lopultakin yhtä ylimalkaiseksi kuin aikaisemmin kuullut selitykset:
"The delay was caused by a series of communications breakdowns among government officials and an inability to quickly process and react to an unprecedented event."
 

 

föregående artikelblock  1   [2]   3   4   5   6   7   8   9   följande artikelblock

08 September
2006

Vi fick veta

[911] 

Vi fick veta
att vi intet vet


Plus att det vi vet
inte gör oss glada


Jag vet i alla fall
att det är värt att veta


href="http://video.google.com/videoplay?docid=-8809857201332294468"


föregående artikelblock  1   [2]   3   4   5   6   7   8   9   följande artikelblock

09 September
2006

Brev

[911] 

Kära vän,

jag bifogar några synpunkter på ditt argument, som går ut på att konspiratörerna måste ha varit så många till antalet att någon av de sammansvurna med nödvändighet redan skulle ha trätt fram och erkänt, eller blivit avslöjad.

Din Watergate-jämförelse är intressant. T ex "Deep Throat" torde dock inte personligen ha medverkat i inbrotten i demokraternas partihögkvarter? Hur många personer hade egentligen vetskap om spionaget på demokraterna?

Jag ber dig tänka över några andra exempel ur samtidshistorien på viktiga hemliga aktiviter, som småningom har kommit eller fortfarande bara håller på att komma i dagen:

 • Manhattanprojektet 1942-1945, som genomfördes under stor sekretess och där ett stort antal människor (> 100.000) medverkade på sätt eller annat.
 • Echelon, från 1990-talet och fram till idag. Hur avslöjades det? Hur många hundra människor arbetar i Echelon? Hur många av de som arbetar för Echelon har kännedom om helheten och syftet? Och slutligen: hur många EU-medborgare är medvetna om Echelons existens? (Ang. Echelon, se t.ex. http://www.elections2004.eu.int/highlights/sv/108.html)
 • Operation Gladio. Hemliga NATO-operationer under kalla kriget, inklusive terrordåd under falsk flagg (som skylldes på vänsterextremister) för att förhindra italienska kommunistpartiets regeringsmedverkan.
 • CIA:s hemliga fångläger i Europa. Har någon av de inblandade trätt fram och erkänt? Ja, Bush erkände ju helt nyligen. Men hans erkännande hade politiska motiv och ingen torde kunna döma honom för denna brottsliga verksamhet, eftersom han är för mäktig för det.
 • USAs och CIAs aktiva roll i finansieringen och utbildningen av Mujaheddin (inkl OBL) för att provocera Sovjet till en militär invasion i Afghanistan i slutet av 1970-talet. USAs roll här förblev relativt hemlig tills Brzezinski publicerade "The Great Chessboard" i slutet av 1990-talet, varvid några notiser publicerades i världspressen. (Men hur många medborgare läste notiserna och lade dem på minnet?)
Hemliga operationer som är av betydelse för hela nationer eller hela världen är naturligtvis inte någonting som enbart förekommer i USA. Här är ett finskt och ett europeiskt exempel:
 • Soneraskandalen. Bl.a. en av finska statens högsta adb-säkerhetschefer (Juha E. Miettinen) medverkade i olaglig användning av data om Sonera-anställdas och journalisters telefonsamtal. Några journalister på Hesari lyckades få nys om saken, vilket bidrog till att några Sonerachefer småningom ställdes inför rätta. Men kunde inte detta brott -- Soneraledningens konspiration mot sina egna anställda -- när allt kommer omkring ha förblivit en hemlighet trots att rätt många människor (vet vi hur många?) visste om spionaget eller anade oråd? F.ö. borde det -- enligt bl.a. ordföranden för aktiespararnas förbund, professor Leppiniemi -- ha gjorts en specialrevision av Sonera och Relanders affärer. De som krävde en specialrevision beskylldes emellertid för "populism", av statsministern. Hur mycket gjorde medierna för att gå till grunden med Sonera-skandalen?
 • Clearstream-affären, 2001- . Här har vi ett exempel på att en skyldig faktiskt trädde fram och erkände sitt brott, och på att såväl medierna som myndigheterna faktiskt gjorde och gör sitt bästa för att undertrycka hans vittnesmål. Jag avser dataingenjören Régis Hempel, som Denis Robert berättar om i sin bok La boîte noire (Les Arènes, 2002). En poäng i den historien är att Hempels brott var preskriberade, nämligen i Luxemburg, där han hade begått dem. Det hade redan gått drygt 10 år sedan brotten begicks. Hempel hade medverkat i tekniskt sofistikerat bedrägeri i samband med finansiella transaktioner i Clearstream.
  A propos Clearstream: Vanliga medborgare, ja även många forskare och rentav ekonomijournalister, saknar elementära kunskaper om datateknik och nutida finansteknologi, vilket har underlättat mörkläggningen av skandalen i Clearstream. (Jag har f.ö. försökt introducera information om Clearstream-skandalen i Finland genom mina artiklar i Voima och Ny Tid - länkar till artiklarna finns på min hemsida).
Griffin förutsätter, säger du, att media deltar i konspirationen då han påstår att de vägrar publicera även om någon skulle vilja avslöja sitt deltagande.
Jag håller med om att medierna antagligen skulle bereda någon av de 9/11-skyldiga möjlighet att framträda. Griffins uttalande var på den punkten något obetänksamt. Jfr dock exemplet Clearstream! Kanske någon av de som medverkade i sprängningen av WTC kommer ut ur garderoben på senhösten 2011? Fast de brott mot mänskligheten som förövades 11 september 2001 kommer nog knappast att preskriberas.

Däremot anser jag, i likhet med Griffin, att media är med i konspirationen, dock vanligen så, att journalisterna inte ljuger medvetet.

Medias deltagande i konspirationen betyder helt enkelt, att de kritiklöst upprepar den officiella konspirationsteorin, dvs sagan om Osama Bin Ladin och de 19 terroristerna.

Ända fram till idag har det också varit väldigt svårt att få något som helst gehör för alternativa teorier. Den som har pekat på luckor eller felaktigheter - Griffins "Omissions and Distortions" - har omedelbart blivit översköljd med spott och spe.

I enstaka fall har pressen dock nödgats släppa igenom kritiska röster: fd miljöministern Michael Meacher (UK), fd teknologiministern och specialisten på underrättelseverksamhet Andreas von Bülow (Tyskland) och europarlamentarikern Giulietto Chiesa (Italien) är tre exempel i Europa på mänskor som har tillåtits uttrycka sina åsikter om Bushregeringens inblandning i 9/11 i stora tidingar och/eller television. Dessa personers prominens och erfarenhet gjorde att tidningar och TV-redaktioner svårligen kunde neka dem tillgång till sina spalter och sändningar.

USA-regingens inblandning i 9/11 är för väldigt många människor någonting otänkbart. USA, med alla sina brister, anses trots allt vara ett godartat imperium. Man vill inte gärna tro dess regering om att smida ondskefulla planer mot sina egna medborgare.

På 1930-talet ville man inte heller tro någonting sådant om Tyskland och dess regering. Hur många medier med klart antinazistisk linje kan du räkna upp i t.ex. Finland och Sverige på 1930-talet? Hur många intellektuella och vetenskapsmän i Finland gick ut med sanningen om Hitler och hans anhang när det begav sig?

Vill jag härmed dra en parallell mellan Hitler-Tyskland och USA under Bush och Cheney? Ja, jag anser det faktiskt vara min plikt att peka på en sådan parallell. Den amerikanska författaren Philip Roth har för övrigt också utfärdat en varning med liknande innebörd. Jag avser hans senaste roman "The Plot Against America".

***

Idag, fem år efter 9/11 befinner vi oss i en ny mediasituation beträffande "konspirationsteorierna". Kritikerna och skeptikerna börjar slutligen ges viss publicitet i massmedia, visserligen oftast bara för att genast förklaras inkompetenta eller vrickade. Sociologer och psykologer, som inte har ägnat en minut åt att studera sakfrågorna, träder villigt fram med förklaringar om hur konspirationesteorier fyller en rad mänskliga eller psykologiska "behov" eller "sociala beställningar".

Men "rörelsen för sanning om 9/11" bara växer både på djupet och på bredden. Den är omöjlig att längre ignorera eller bortförklara. Den måste på något sätt bemötas. T .o.m. USA-regeringen har alldeles nyligen för första gången satt upp en webbsida innehållande motargumentation. En konsekvens av allt detta är att många händelser och öppna frågor som under de fem år som gått har glömts bort eller förträngts åter får komma fram i ljuset via massmedia.

Det tredje tornets, WTC-7:s, kollaps är en sådan, närapå bortglömd händelse, som den officiella 9/11-kommissionen för övrigt inte brydde sig om att undersöka. Ja, i den officiella rapporten nämns WTC-7 överhuvudtaget inte.

Opinionsundersökningar tyder på att mer än en tredjedel av USA-medborgarna tvivlar på den officiella historien. Dessa människor kan givetvis ha fel.

Men i vissa fall kan förvisso också majoriteten ha fel.

I slutet av 1930-talet bestod tyskarnas majoritet av nazister, som trodde fullt och fast på sin Führer.

Antalet journalister och forskare som verkligen försöker sätta sig in i frågorna är trots allt fortfarande relativt få. Du, min vän, hör inte ännu till deras skara.

Den 11 september 2001 betecknar, hur man än ser på läget, en av vändpunkterna i nutidshistorien. Därför är det kanske inte för mycket begärt av en forskare som du att personligen ta del av några dokument. Ett sådant dokument är "The 9/11 Commission Report", dvs den officiella utredningen. I förbigående sagt: jag känner tillsvidare inte personligen någon annan än mig själv som har läst den.

Jag kombinerade läsningen av den officiella rapporten med David Ray Griffins kritiska genomgång i "The 9/11 Commission Report. Omissions and Distortions". Det var då jag blev övertygad om att den officiella historien är osann. Vad "sanningen om 9/11" slutligen visar sig vara är naturligtvis en annan historia. Det påstår jag mig inte veta med säkerhet. Starka misstankar pekar dock mot kretsar inom USAs regering, armé och underrättelseväsen. Utländska terrorister typ OBL är eventuellt medskyldiga i brotten. Pakistanska säkerhetstjänsten ISI och vissa saudiska prinsar är också misstänkta. Det behövdes sowieso mycket planering, många mänskor, mycket pengar och en järnhård organisation för att samordna och genomföra fyra flygplanskapningar och tre "fullträffar" med de kapade planen ( inklusive en "fullträff" i supermaktens militärhögvarter medan nyheter om attacken på WTC redan visades i TV) samt att åstadkomma en total förödelse av tre väldiga skyskrapor med två flygplan.

Vad sprängningsteorin beträffar, kan den inte avvisas med ett enkelt spekulativt argument typ "någon skulle redan ha erkänt". Du väntar dig knappast heller att jag på denna punkt ska låta mig övertygas av vad som enligt dig "verkar mycket mer sannolikt".

Har du gett sprängningsteorin en chans? Min fråga är retorisk. Jag ber dig att bekanta dig med den tidigare nämnda artikeln av Griffin, alltså: "The Destruction of the World Trade Center: Why the Official Account Cannot Be True", http://www.globalresearch.ca/index.php?context=viewArticle&code=GRI20060129&articleId=1846 och med Steven E. Jones artikel "Why Indeed Did the WTC Buildings Collapse?" http://www.scholarsfor911truth.org/WhyIndeedDidtheWorldTradeCenterBuildingsCompletelyCollapse.pdf Det är möjligt att Griffin, Steven E. Jones m.fl. har fel. Men det vore kanske skäl att lyssna på vad de säger innan man utgår ifrån att de har fel.

Nu är antagligen också rätta tidpunkten att försvara Steven E. Jones' forsknings- och undervisningfrihet. Jones och andra "scholars for 9/11 truth" håller som sagt redan på att petas från sin professorstjänst.
Madison, WI (PRWEB) September 9, 2006 --- Three professors who are members of Scholars for 9/11 Truth have been threatened with the loss of their positions for their research and teaching about the events of 9/11. Other attacks are coming from national magazines, such as TIME and U.S. NEWS, which have cover-stories this week suggesting that those who believe 9/11 involved a conspiracy may need psychological counseling. In addition, the National Institute of Standards and Technology (NIST) and Popular Mechanics have published pieces intended to bolster the official account of 9/11.

“This flurry of activity suggests that the government is becoming desperate in its efforts to keep the truth about 9/11 from the American people,” said James H. Fetzer, the founder and co-chair of the society. “But I don’t think it’s working.” Fetzer finds attacks on faculty members, including Kevin Barrett, a humanities instructor at the University of Wisconsin-Madison, Bill Woodward, a professor of psychology at the University of New Hampshire, and Steven Jones, a physics professor at Brigham Young University and the society’s co-chair, especially disturbing. (enl. http://www.st911.org/)
Jag ämnar följa med vad som händer med professor Jones och de andra sanningssökarna. Kanske vi får se något slags upprepning av den sovjetiska tvångspsykiatrins metoder i USA? Följ med även du, broder, hoppas

- Mika

PS Ang. "How Could They Plant Bombs in the World Trade Center?", se några ytterligare synpunkter på : http://georgewashington.blogspot.com/2005/11/how-could-they-plant-bombs-in-world.html>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23