Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!
Entries : Category [ 911 ]
911 var en konspiration. Konspiratörerna var antingen Osama Bin Laden och de 40 araberna, enligt vad vi hittills har fått se, höra och läsa. Eller...

föregående artikelblock  1   2   3   4   5   6   7   [8]   9   följande artikelblock

02 May
2011

Nyheten om Usama bin Ladins död

[911] 

        1.

Som en första kommentar till nyheten om Usama bin Ladins död skulle jag vilja återge tre citat ur februarinumret år 2010 av tidskriften American Behavioral Scientist (Vol 53, nr 6). Det ifrågavarande numret redigerades av Matthew T. Witt från La Verne University i Kalifornien och och Alexander Kouzmin från Southern Cross University och University of South Australia.

Det första citatet härrör från en av G.W. Bush's "äldre rådgivare", troligen presidentens stabschef Karl Rove:

[Mänskor som ni journalister/intellektuella] tror att lösningar uppstår genom era omdömesgilla studier av den synliga verkligheten. Men så fungerar världen inte riktigt längre. Vi är ett imperium nu och när vi handlar skapar vi vår egen verklighet. När ni studerar den verkligheten - omdömesgillt, som ni brukar göra - så handlar vi igen och skapar nya verkligheter, som ni sedan också kan studera, och det är på det sättet som saker och ting blir uppklarade. Vi är historiens aktörer... och ni, alla ni, får lov att nöja er med att studera vad vi gör. (ingick urspr i New York Times Magazine 17.10.2004; övers M.B.)
Följande citat är ur Mein Kampf, en bok som jag inte äger men som finns att tillgå på tyska på nätet:
Det skulle aldrig falla dem (dvs massorna, ö a) in att fabricera en sådan osanning och de skulle inte heller tro några andra om att vara fräcka nog att till den grad förvanska sanningen. Också om de blev upplysta om hur saken förhåller sig skulle de länge fortsätta att tvivla och anta, att det måste finnas någon annan förklaring. Således kommer också en lögn av det allra fräckaste slaget att till någon del leva kvar. Detta faktum känner alla stora lögnkonstnärer och lögnföreningar i världen blott alltför väl till och därför fortsätter de också också skändligen att använda sig av det. - Övers M.B.*
För det tredje har den amerikanske författaren William Faulkner skrivit : "The past is never dead. It's not even past". Mitt översättningsförsök: Det förgångna dör aldrig. Det är inte ens förgånget.

 

        2.

Jag tror inte att nyheten om Usama bin Ladins död är sann. Visserligen är det sannolikt att han är död. Men jag tror som sagt ändå, att president Obamas förstamajtal är långtifrån sanningen. Då det nu återigen är frågan om sannolikheter erinrar jag mig något som jag läste häromdan beträffande probabilism och vad man har menat med probabalism i ordets teologiska mening.

Antag att en människa tvingas ta ställning till en svår fråga men saknar en grundläggande regel, som skulle tillåta henne att med gott samvete ge frågan ett klart jakande eller nekande svar för att sedan kunna fortsätta att leva och verka utifrån denna ståndpunkt. I sådana fall, menar vissa teologer, bör människan följa den lära som har förkunnats av en doctor ecclesiae (en helgonförklarad lärare i kyrkan) eftersom en sådan lära måste betraktas såsom sannolik. (Detta tänkesätt brukar kallas katolsk probabilism.)

Att jag för min del betvivlar nyheten om Usama bin Ladins död beror ingalunda på att de som förkunnat ifrågavarande doktrin saknar status såsom doctores ecclesiae utan på att jag med utgångspunkt i ett ganska stort antal empiriska observationer finner händelsen osannolik. I det empiriska material som jag åberopar figurerar flera tidigare fall där medlemmar av USAs regering har förvanskat sanningen om olika händelser, som hänför sig till brotten 11 september 2001. Dessa fall har i så hög grad undergrävt mitt förtroende att jag numera ställer mig tvivlande till det mesta som sägs i media beträffande storpolitiken (vilket i och för sig alltid har varit en förnuftig hållning). Vad beträffar ämnet för det här inlägget anser jag visserligen inte att prof David Ray Griffins slutsats i hans essä "Usama bin Ladin - död eller levande?" är lika sannolik som hans tes i boken "WTC 7 och dess mystiska kollaps. Varför den officiella rapporten om 11 september är ovetenskaplig och osann". Icke desto mindre finner jag den vara bättre underbyggd än Barack Obamas senaste påståenden i ämnet och sålunda också mer sannolik. Vilken är då Griffins slutsats i den ovannämnda skriften? Jo, att OBL avled redan för flera år sedan (av sjukdom) måhända redan på senhösten 2001.

David Ray Griffin, så teologiskt bevandrad han är, fyller naturligtvis inte heller den teologiska probabilismens kriterier eftersom han varken är katolik eller helgonförklarad. Men det finns också en annan probabilism än den teologiska, nämligen den filosofiska, som går tillbaka på den antika tänkaren Karneades.

Karneades, som levde i början av det andra århundradet före vår tideräknings början, ledde den sk nya akademin i Aten. Några skrifter av Karneades lär inte ha bevarats för eftervärlden men Plutarkos berättar om honom och hans besök i Rom år 156 fKr i sin bok om Cato d.ä. Karneades, som egentligen befann sig på resande fot av diplomatiska skäl som ett sändebud för sin hemstad, passade nämligen på att också hålla en föreläsningsserie medan han besökte imperiets huvudstad. I sin första föreläsning förklarade den grekiska gästföreläsaren Platons och Aristoteles' begrepp om rättvisan. Mycket uppbyggligt för de unga romare som flockat sig kring den berömda utländska filosofen! Men redan följande dag, i föreläsning nummer två, tog sig Karneades för att vederlägga allt som han sagt i sin första föreläsning. Karneades' probablistiska metod bestod i att ifrågasätta alla påståenden genom att visa, att de endast kunde hållas för sannolika, om ens det.

Och på den vägen verkar vi allt fortfarande befinna oss hur föga uppbyggligt det än kan tyckas vara. Vi får alltså nöja oss med sannolikheter och med vad senare filosofer har kallat amor intellectualis dei (den intellektuella kärleken till gud).

        3.

Även om Obamas version angående tidpunkten för och omständigheterna kring Usama bin Ladins död vore med sanningen överensstämmande borde mannen ha ställts inför rätta, anklagad för terrorism. Usama bin Ladin anses ju också ha gjort sig skyldig till attackerna mot USAs ambassader i Daressalaam och Nairobi i augusti 1998.

Framför allt borde de brott, som begicks 11 september 2001 klaras upp och de skyldiga få sin dom av en oberoende dömande makt, som handlar i enlighet med principerna för en rättsstat. Så länge så inte sker kommer Usama bin Ladin, detta spöke ur vår närhistoria, alltid att rida oss som en mara.

       

* Den engelska översättningen av hitlercitatet som förekommer i American Behavioral Scientist, är som följer: "It would never come into [the mind of the masses] to fabricate colossal untruths, and they would not believe that others could have the impudence to distort the truth so infamously. Even though the facts which prove this to be so may be brought clearly into their minds, they will still doubt and waver and will continue to think that there may be some other explanation. For the grossly impudent lie always leaves traces behind it, and even after it has been nailed down, a fact which is known to all expert liars in this world and to all who conspire together in the art of lying. These people know only too well how to use falsehood for the basest purposes. (Hitler, A.: Mein Kampf, transl by J.Murphy.New York 1939. eBook at http://gutenberg.net.au. Original work published 1925. Kursivering bifogad av Witt & Kouzmin.)


föregående artikelblock  1   2   3   4   5   6   7   [8]   9   följande artikelblock

04 May
2011

Nyheten om Usama bin Ladins död. Fortsättning av ämnet

[911] 

"The past is never dead. It is not even past" (Faulkner). Det förgågna fortsätter att leva. Det är inte ens övergående. Ordleken i den andra satsen, "it is not even past", antyder att det förgångna inte är vad det påstås eller ser ut att vara.

I förrgår resonerade jag inte kring frågan om UBL dog nyligen eller tidigare. I stället försökte jag: a) utså en grund för tvivel, som jag tror att Finlands fd president J.K.Paasikivi hade omfattat: lita aldrig på stormakter, ty vanligen förhåller det sig inte så, som de säger; b) framlägga synpunkter på ett probabilistiskt tänkesätt (som jag kontrasterade mot den teologiska eller katolska probabilismens).

Nu är ju probabilismen, åtminstone i den enkla tappning som jag beskrev, långt ifrån ovanlig. Tvärtom utgör den det rådande tänkesättet bland nutidens forskare och intellektuella, mig själv inräknad. Men vissa frågor - t ex frågan om när och hur UBL dog eller dödades - är i så hög grad politiskt laddade, att också människor, som vanligen utmärker sig för ett öppet sinnelag och vad jag skulle vilja kalla en sund probabilism, vägrar att diskutera sannolikheter. Att Obama i sitt förstamajtal mer eller mindre medvetet skulle ha avvikit från sanningen anses m a o inte bara osannolikt utan helt enkelt otänkbart.

David Ray Griffin avslutar sin lilla bok "Usama bin Ladin - död eller levande?" (Alhambra förlag 2009) med en kort sammanfattning av sina skäl för slutsatsen att UBL sannolikt varit död sedan december år 2001. För att ge mitt skelett till analys lite kött på benen ska jag citera dem här och tillfoga några kommentarer inom parentes:

1. "En pakistansk tidning publicerade en rapport om att en begravningsceremoni för bin Ladin ägt rum den 16 december 2001." (Griffin refererar bl a till indiska nyhetsbyrån UNIs artikel 25.12.2011, som kan tas fram här: http://www.expressindia.com/news/fullstory.php?newsid=5859)

2. "Sannolikheten för att bin Ladin dött strax före den 15 december styrks av att inga budskap från honom uppsnappats av USAs underrättelsetjänst sedan c:a den 13 december 2001." (Videobanden har ofta, såsom fallet var med "oktoberöverraskningen" år 2004, förmedlats av al-Jazira.)

3. "Sannolikheten för att bin Ladin dött styrks också av trovärdiga rapporter om att han lidit av njursvikt och att han, när han framträdde på det sista tveklöst äkta videobandet någon gång efter den 16 december 2001, verkade vara allvarligt sjuk (som påpekades av Peter Bergen och dr Sanjay Gupta)" (Bergen, som är journalist på CNN, intervjuade UBL på 1990-talet och har gett ut böcker om honom; dr Sanjay Gupta bedömde, på basen av det ovannämnda videobandet, UBL:s usla hälsotillstånd i ett uttalande för CNN i januari 2002; se http://archives.cnn.com/2002/HEALTH/01/21/gupta.otsc/ .)

4. "President Bush, försvarsminister Rumsfeld och Kenton Keith (talesmannen för den USA-ledda koalitionen i Afghanistan) nämnde alla i slutet av 2001 eller början av 2002 att bin Ladin kanske var död. Vicepresident Cheney uttryckte samma sak i slutet av 2008."

5. "Flera personer med tillgång till insiderinformation - däribland Robert Baer, Bruce Lawrence, Oliver North, Dale Watson och källor inom den israeliska underrättelsetjänsten - har sagt sig vara övertygade om att bin Ladin inte längre är i livet."

6. "Då och då har ledande nyhetsorgan - däribland Associated Press, CBS News, CNN, Fox News, New York Times, Telegraph och Time - publicerat artiklarsom framkastat att bin Ladin är död."

7. "Man är allmänt ense om att "budskapen från bin Ladin" efter 2001 är de enda beläggen för att han levde ännu efter 2001. Men inget av dem kan anses bevisbart äkta." (Griffin ägnar merparten av sin skrift åt att analysera videofilmer och meddelanden från UBL under 2001 och därefter. Han ifrågasätter äktheten i detta material. Den underliga episoden med ett videoband från oktober 2001, där UBL enligt Bushregeringen erkänner sin skuld till 9/11-brotten, behandlas också. Videobandet, som ställdes till den brittiska regeringens förfogande, ansågs vara alltför känsligt för att publicera. Varför? "Om man fått tag i en äkta bekännelsevideo skulle den brittiska regeringen nästan säkert ha offentliggjort den", påpekar Griffin. )

8. "En del av ljud- och videobanden efter 2001 som uppges vara från bin Ladin verkar ganska klart ha varit förfalskade. Detta tyder på att samtliga troligen varit det." ( Griffin citerar uttalanden från journalister och forskare som betvivlat de från en tid till en annan updykande ljud- och videobandens autenticitet och påpekar: "Om den amerikanska allmänheten fick uppfattningen att bin Ladin var död, skulle stödet för denna insats (dvs krigsinsatsen i Afghanistan - MB) säkert ta slut". Griffin granskar också ett papper som refererades i New York Times år 2004 och som ansågs bevisa den irakiske al-Quaidaledaren al-Zarqawis förbindelser med UBL och därmed indirekt, att UBL var vid livet.)

9. "Många av banden som uppges vara från bin Ladin och andra al-Quaida-figurer har dykt upp vid tidpunkter som varit mycket lägliga ur Bushregeringens synpunkt. Det tyder på att de härrör från dennas vänner snarare än dess fiender." (Detta är givetvis bara en misstanke.)

* * *

Trots att president Obama i sitt förstamajtal hävdade motsatsen och blev tagen på sina ord av otaliga journalister och analytiker finner jag fortfarande Griffins slutsats, att UBL avled redan i slutet av år 2001, vara sannolikare. Blotta misstankar är naturligtvis inga bevis men den som sysslar med en brottsutredning kan å andra sidan inte undgå att hysa några misstankar. Och vad var 11 september 2001 om inte en serie brott, som har förblivit ouppklarade? Usama bin Ladins mer eller mindre våldsamma död innebär inte heller någon större klarhet på den punkten. Snarare tvärtom. Men vad betyder begreppet brott i vår tid? (Jfr mitt inlägg "Som om begreppet brott inte längre fanns" för ett drygt år sedan; http://blogi.kaapeli.fi/book/316.)

I inledningen till sin UBL-bok citerar Griffin vad fd CIA-mannen och nuvarande tidningskolumnisten Robert Baer sade till Terry Gross, redaktören av National Public Radio-programmet Fresh Air i oktober 2008:

"Han har inte visat sig. Den senaste månaden har jag intervjuat CIA-tjänstemän som jagat honom. Vad som förbluffade mig var att inte en enda av dem var säker på om han var i livet eller inte. De har med andra ord ingen aning. Den här mannen har tydligen försvunnit från jordens yta. Något sådant har aldrig hänt förut under mina år i CIA."
På vilka grunder lämnas sådana uttalanden obeaktade eller avfärdas de som struntprat? Men sist och slutligen är det kanske inte så viktigt att känna till när och hur UBL dog om vi inte också får veta vilken roll han har spelat i samtidshistorien. I sin UBL-bok förbigår Griffin denna fråga, som han å andra sidan har berört närmare t ex i sina böcker "The New Pearl Harbor" (2004) och "The New Pearl Harbor Revisited" (2008). Framför allt har Griffin lagt ner mycket möda på att ifrågasätta den ganska allmänna uppfattningen, att Usama bin Ladin bär huvudansvaret för 11 september. Den som följt med Griffins publikationer sedan 2004 borde därför åtminstone kunna erkänna hans betydelse som en kritiker av den amerikanska regeringens egen konspirationsteori.

Däremot skulle jag inte vilja beteckna Griffin själv som en stor konspirationsteoretiker. Snarare än med ett teoribygge sysslar Griffin, liksom en gång den hellenistiske filosofen Karneades i sin ovannämnda andra föreläsning, med refutationer.

Vi får tydligen vänta ytterligare ett tag på ett verkligt tillfredsställande porträtt i helfigur av Usama bin Ladin, som vid det här laget nog får kallas en världshistorisk person, oberoende av vad han egentligen har gjort och exakt när och hur hans liv slutade. Mer givande i detta avseende än David Ray Griffins böcker är för övrigt Peter Dale Scotts "The Road to 9/11. Wealth, Empire, and the Future of America" (University of California Press, 2008).


föregående artikelblock  1   2   3   4   5   6   7   [8]   9   följande artikelblock

06 May
2011

Nyheten om Usama bin Ladins död. Avslutning av ämnet

[911] 

UBL:s mest betydande insats påstås bestå i att ha lett den organisation som utförde "terrorattackerna mot USA den 11 september 2011". Några bindande bevis för att han och den ifrågavarande organisationen verkligen utförde dessa ovanligt omfattande och komplicerade brott har inte framlagts. Detta ger visserligen en anledning att betvivla sanningshalten i den rådande konspirationsteorin om 9/11 men det är långt ifrån den viktigaste anledningen.

Huruvida UBL dog för några dagar sedan av en amerikansk soldats kula i sitt hem i Pakistan eller tidigare av sjukdom (begravningen i december 2001 kan ha varit iscensatt) eller ens om han fortsätter att leva någonstans på jorden tycks mig inte vara av någon avgörande historisk betydelse. Viktigare än att veta hur det förhåller sig med denna fråga är att veta hur man ska förhålla sig till den.

 

 

 

Tillägg 11.5.:

 

 

Information om denna intervju med Dr Nafeez Mossadeq Ahmed finns här.


föregående artikelblock  1   2   3   4   5   6   7   [8]   9   följande artikelblock

23 July
2011

Tid att utträda ur de villigas koalition

Reflexioner kring det fruktansvärda som hände på Utøya och i Oslo på fredag eftermiddag och kväll den 22 juli
[911] 

Nu, på lördag förmiddag vid elvatiden, har antalet dödsoffer överskridit 90. De flesta offren är ungdomar, som deltog i Arbeiderpartiets ungdomsförbunds sommarläger på Utøya. Gärningsmannen är tydligen en enda 32-årig norrman vid namn Anders Behring Breivik. Breivik greps redan igår. Han sägs ha "kopplingar till en högerextrem rörelse".

1.

Mediernas ryggmärgsreflex, dvs "al-Qaida", tycktes mig från början osannolik. Min första misstanke gällde Gaddafi, som ju i början av juli varnade för att han kommer att slå till mot mål i Europa om inte NATO upphör med bombandet. Gaddafi, som talade till sina anhängare i Tripoli 1 juli, talade uttryckligen om att angripa "kontor" och "familjer".

NATO-medlemslandet Norge deltar sedan fyra månader tillbaka i Libyenkriget med en egen F-16-skvadron. Norska statliga oljebolaget STATOIL har (eller hade?) andelar i oljefälten Marzuq och Mabruk, och libyska staten äger (ägde?) för sin del aktier i STATOIL. Norges beredskap att möta en eventuell libysk attack är kanske inte den allra bästa. Således föreföll det mig inte uteslutet, att Gaddafi i sitt nuvarande trängda läge skulle välja just Norge till första mål ifall han gick från ord till handling.


2.

Säg att Anders Behring Breivik blev mobbad i skolan. Påpeka att han fortsatte att bo ihop med sin mor fast han var över 30. Sök efter någonting att hänga upp sig på i hans sexliv. Nej, låt oss en gång för alla slå fast att karln är psykopat. En människa som har gjort det han har gjort måste ju vara det, för i annat fall skulle ordet psykopat sakna betydelse. Men vad förklarar detta ord? Och vad allt döljer inte dylika psykologiska förklaringsförsök?

Den som inte försöker ställa händelserna i Oslo och på Utøya i samband med "kriget mot terrorism" måste antingen vara vara blind eller sövd. Anders Behring Breiviks motiv är politiskt. Hans dåd är ett angrepp mot Arbeiderpartiets ordförande, statsminister Jens Stoltenberg, och mot de ungdomar, som ska föra Arbeiderpartiet och dess politik vidare.

Varför? Därför att Arbeiderpartiet och Stoltenberg för Breivik representerar Norges fall. Om det fortsätter såhär kommer Norge att förstöras av främmande kulturer och religioner, särskilt islam. Så tänker jag mig att Breivik tänker. Jag försöker med andra ord tänka mig Breiviks attack mot det nuvarande officiella Norge och dess förlängning som ett försök att väcka upp det egentliga, verkliga, reella Norge mot dess inre och yttre fiender. "Behring Breivik beskrivs ha högerextrema åsikter och har tidigare kallat Gro Harlem Brundtland för ”Landsmo(r)deren” på det norska nätforumet dokument.no, där han publicerat 75 inlägg" , läser jag i Aftonbladet.

Breivik beundrar särskilt Max Manus, en hyllad norsk motståndsman under den tyska ockupationen av Norge under andra världskriget. Manus är berömd för sina sabotageaktioner. Han medverkade vid sprängningen av flera tyska fartyg och til sprängningen av nazisternas kontor i Oslo för rekrytering av unga norrmän till "arbetstjänst" under sommarferierna.

3.

"Kriget mot terrorism" är en alltigenom lögnaktig propagandaoperation, som inleddes redan i samband det första Gulfkriget sommaren 1990 men drogs igång för fullt först efter 11 september 2001. Vi andra, som har genomskådat lögnerna, försöker efter förmåga dämpa deras verkningar. Men Breivik tycker att vi är alldeles för tama.

Anders Behring Breivik upplevde tydligen Jens Stoltenberg som en nutida Quisling, en undfallenhetsman och kollaboratör med fienden i "kriget mot terrorism". Han ansåg uppenbarligen, att propagandakriget "mot terrorism" borde leda till ett verkligt inbördeskrig. Så beslöt han att själv bli en riktig krigare, som sprider skräck och död bland terroristernas medhjälpare.


4.

Vi har förletts till att tro att det går att besegra ett substantiv, dvs "terrorism". Märkligt nog är det omöjligt. Det är hög tid att vi utträder ur de villigas stora koalition. För om vi fortsätter delta i "kriget mot terrorism" slutar också vi som terrorister.föregående artikelblock  1   2   3   4   5   6   7   [8]   9   följande artikelblock

23 August
2011

Sammansvärjning

En ny bok om konspirationsteori och sanningssökande 10 år efter 11 september 2001
[911] 

Provläs här. Boken kan beställas från förlaget: Into Kustannus Oy


föregående artikelblock  1   2   3   4   5   6   7   [8]   9   följande artikelblock

31 August
2011

Presentation och diskussion av boken "Sammansvärjning"

[911] 

Boken Sammansvärjning - om konspirationsteori och sanningssökande ska presenteras och kan också diskuteras på tisdag 6.9.2011 kl 18. Som ordförande fungerar Olli Tammilehto. Evenemanget äger rum i Arkadia Bookshop. Adress: Norra Hesperiagatan 9, Helsingfors. Välkommen! *
presentation av Sammansvärjning 6.9. kl 18

* Boken kan köpas bl a här och den kan provläsas här.


föregående artikelblock  1   2   3   4   5   6   7   [8]   9   följande artikelblock

19 September
2011

Varning för det militärindustriella och akademiska komplexet

[911] 

Tio år efteråt är 11 september 2001 ett lika hett diskussionsämne (jfr t ex Hufvudstadsbladets debattspalt idag och under de senaste veckorna!) som det var för fem år sedan när Radio Vega sände en intervju med undertecknad och Heikki Kurttila, som är maskiningenjör och expert på industriolyckor. Att det programmet blev gjort berodde på att den officiella 9/11-kommissionens rapport hade utkommit i juli 2004 och mött vederhäftig kritik på hemmaplan. Bl a hade professor David Ray Griffin publicerat en inträngade studie av vad den officiella 9/11-rapporten utelämnat och förvrängt . Vid det laget ansåg jag och många andra (t ex Hannu Yli-karjanmaa och 11syyskuu-gruppen), att allmänheten borde informeras om Griffins m fl:s kritiska 9/11-forskning. Vilket vi alltså då hade börjat göra i tidningsartiklar, på webbsidor, osv.

I radioprogrammet påpekade dr Kurttila: ”Vi kritiker utför egentligen bara det arbete som Förenta Staternas myndigheter borde göra. Med andra ord det arbete, som brottsundersökarna borde göra”.

I programmet hördes också Markus Österlund (sfp) och Tarja Cronberg (grön). Diskussionen avslutades med en kommentar av Nils Torvalds, som när det begav sig var YLEs amerikakorrespondent. Alla tre tog avstånd från konspirationsteorier, dock utan att gå nrmare in på kritiken av den officiella teorin om 9/11, som Kurttila och jag hade fått presentera tidigare i programmet.

Nils Torvalds sade: ”Jag tror att konspirationsteorier egentligen är ohälsosamma för oss. Alldeles mentalt. Därför att det skapar världar som vi inte riktigt behärskar.”

Då jag tidigare i år fann att jag hade något att tillägga om vår andliga belägenhet beslöt jag sammanfatta vad jag har tänkt. Resultatet blev boken Sammansvärjning - om konspirationsteori och sanningssökande (Intokustannus 2011), som bl a innehåller ”Granskat i Radio Vega” med mina nya kommentarer.

Även om jag inte ser det som min uppgift att leda den ena eller andra teorin om 9/11 i bevis, presenterar jag i ett särskilt kapitel Griffins digra utredning av varför den officiella rapporten om WTC 7 måste anses vara ovetenskaplig och osann. I denna fråga är jag av samma åsikt som Janne Strang (Hbl 24.8.2011) samt Kai Lindros (Hbl 10.9) medan jag finner Rabbe Sandelins polemik föga övertygande. Väsentligt, när man diskuterar WTC 7, är att skyskrapan föll fritt och symmetriskt (i minst 2 sek.). Också tekniska forskningsinstitutet NIST, som fick till uppgift att ta fram en officiell utredning av denna byggnads kollaps, nödgades sent omsider erkänna detta. Därför ligger sprängningshypotesen närmast till hands, oberoende av vad man anser om politik, ideologi eller religion.

Vem stod bakom 11-septemberhändelserna? Min åsikt är, att de skyldiga i första hand bör sökas bland det militärindustriella och akademiska komplexets ledare. Endast de hade kompetens och resurser att utföra de tekniskt, ekonomiskt och politiskt ytterst krävande operationerna, inklusive raseringen av de tre WTC-skyskraporna. Motivet var militärstrategiskt och följden blev ”kriget mot terrorn”, för att använda den falska terminologi, som alltjämt beskriver vår situation.


föregående artikelblock  1   2   3   4   5   6   7   [8]   9   följande artikelblock

29 September
2011

Kristerapi

[911] 
Psykologer hjälper de som förtränger sanningar om 11 september 2001.
  Vi som vaknar till insikt om att mediernas historia om "terrorattackerna" har varit (och fortfarande är) felaktig behöver hjälp. Lyssna på vad psykologer och psykoterapeuter har att säga om saken! En översättning av vad dessa engelskspråkiga psykologer säger skulle också behövas — tills våra egna psykologer börjar uttala sig.
     I videon uppträder också filosofen David Ray Griffin. Det var också så jag för min del hittade den här videon, nämligen via webbplatsen davidraygriffin.com/, som förmedlar nyheter om professor Griffins forskning kring händelserna 11 september 2001. Griffin har under åren 2004-2011 gett ut ett tiotal böcker om 9/11 i vilka han kritiserar olika sidor av den amerikanska regeringens officiella berättelse. I första delen av Sammansvärjning - om konspirationsteori och sanningssökande (Intokustannus 2011) har jag sammanställt information om David Ray Griffin och hans undersökningar.

     Medan jag skriver detta blir jag uppringd av en bekant som läst mitt inlägg om "det tredje tornet" (WTC7) i dagens Hufvudstadsblad (inlägget kan också läsas nedan). Enligt min bekant skulle WTC7 ha rasat för att Tvillingtornens ras (sju timmar tidigare 11.9.2001) rubbade byggnadens fundament. Min bekant jämför effekterna av Tvillingtornens ras med en liten jordbävning. Han säger också att WTC7:s kollaps påminner om vad som hände med Kvarnbron i Åbo. Vidare lär Manhattan p g a årtionden av grävande och byggnation ha kommit att likna en schweizerost.

     Mot min invändning, att varken räddningsscentralen FEMA eller tekniska forskningscentralen NIST i sina undersökningar har framlagt någon "jordbävningshypotes", anför uppringaren att det antagligen bara beror på att forskarna på FEMA och NIST i så fall skulle ha gått miste om sin finansiering. Med andra ord ger inte heller min bekant mycket för vad USAs myndigheter har sagt om WTC7s ras. Däremot förefaller hans tro på vad de har sagt om Usama bin Ladin och de nitton flygplanskaparna fortfarande vara intakt.

     Glöm inte byggnad 7 !

     I sin ledare om kappvändning i politiken (Hbl 26.9.) citerade Carl-Gustav Lindén ett bevingat ord av nationalekonomen John Maynard Keynes: ”När fakta förändras ändrar jag åsikt. Vad gör Ni, Sir?” Samma fråga skulle jag vilja ställa till Rabbe Sandelin efter att ha läst hans inlägg ”Inget kan vända övertygelsen” (Hbl 27.9.).

     En övertygelse som inget kan vända bygger antingen på visshet eller på trosvisshet. Rabbe Sandelins åsikt om varför World Trade Center rasade 11 september bygger på trosvisshet. Visshet förekommer nämligen bara då all grund för tvivel saknas. Men så är inte fallet beträffande händelserna 11 september 2001. När Rabbe Sandelin berättar om hur filmen Loose Change tidigare fick honom att tvivla på sanningshalten i den officiella åsikten om 9/11 understryker han själv, att det kan finnas grunder för tvivel. Rabbe Sandelin har tvivlat!

     För att övertyga sig om att allt inte står rätt till med den officiella åsikten om 9/11-händelserna i World Trade Center bör man beakta två erkända fakta.

     För det första skedde bara 2 flygplanskrascher, men 3 skyskrapor totalförstördes.

     För det andra föll WTC7 fritt och symmetriskt i över 2 sekunder. Också tekniska forskningsinstitutet NIST, som fick till uppgift att ta fram en officiell utredning av denna byggnads kollaps, nödgades till slut erkänna WTC7s fria fall. Därför ligger sprängningshypotesen närmast till hands, oberoende av vad man anser om politik, ideologi eller religion, ty utan sprängning kunde endast ett mirakel förklara det fria fallet.

     Inte bara Rabbe Sandelin utan också journalisterna Anthony Summers och Robyn Swan, vilkas bok ”The Eleventh Day. The Full Story of 9/11 and Osama bin Laden” recenserades i Hbl 4.9., förtränger effektivt byggnaden WTC7:s fria fall. Hos Summers och Swan förekommer begreppet ”fritt fall” överhuvudtaget bara en gång, i ett citat.

     WTC 7 var högre än någon existerande byggnad i Finland och till arealen stor som en fotbollsplan. Denna byggnad fick inte ens ett omnämnande i den officiella 9/11-kommissionens rapport (2004). Vad jag vet har professor David Ray Giffins [bör heta Griffin -- beklagar slarvfelet!] bok ”WTC 7 och dess mystiska kollaps. Varför den officiella rapporten om 11 september är ovetenskaplig och osann” (Alhambra 2010) inte heller anmälts i en enda stor dagstidning. Så har frågan undanhållits från offentligheten.

     Glöm inte byggnad 7!

     Mikael Böök
     Politices magister

     Publicerad på Hufvudstadsbladets debattsida 29.9.2011


föregående artikelblock  1   2   3   4   5   6   7   [8]   9   följande artikelblock

25 November
2011

Ljuspunkter

[911] 

Det mörknar därute.

Några ljuspunkter:

1

Hädanefter kommer Helsingfors stad kanske att favorisera företag som öppet redovisar sina finansiella transaktioner i varje enskilt land, country-by-country. Stadsfullmäktige i Helsingfors har fattat ett principbeslut i frågan på initiativ av Thomas Wallgren, läser jag idag i internationella Tax Justice Networks blogg där Matti Ylönen från ATTAC Finland rapporterar om saken.

Nuförtiden äger två tredjedelar av världshandeln rum inom transnationella bolag. Dessa bolag kan lätt dölja sina vinster för att undvika beskattning. Mekanismen heter internprissättning (transfer pricing). Det går ut på att man säljer till överpris från sina dotterbolag i skatteparadisen och köper till underpris från dotterbolagen i länder med ordentlig vinstbeskatting. Så styrs vinsterna till skatteparadisen.

Men detta missbruk fungerar bara så länge bolagen får fortsätta att mörka sin internhandel från insyn. Ifall städer och kommuner skulle börja kräva finansiell information av företagen om vad de gör i varje enskilt land så kunde det i princip leda till att våra tjänster och varor blev billigare i takt med att skattesmitningen minskade och skatteparadisen upphävdes. Ökad transparens kunde innebära bättre kontroll och rättvisare ekonomi.

2

På hemväg från FSCONS-konferensen i Göteborg (som i och för sig också var en ljuspunkt) passerade jag senaste vecka Finlands kulturvagga Åbo där några framåtblickande yngre kvinnor och män hade slagit läger på Salutorget i syfte att skapa en lokal utlöpare av den globala Occupy-rörelsen. Jag passade på att fotografera tavlan som de hade ställt upp vid tältets ingång: Jämför denna tavla med listorna över klagomål, de så kallade cahiers de doléances som folket i Frankrike gjorde upp innan de stormade Bastiljen år 1789! Jag gläder mig framför allt åt att YDINASEET dvs atomvapnen står allra högst på listan över saker som behöver åtgärdas — i det här fallet alltså avskaffas. Och vad bra att någon har lagt till 9/11 på slutet. Det behövs en ny, oberoende, internationll undersökning om 11 september!

Tro det eller inte, men dessa Occupy-aktioner hänger faktiskt ihop med det som framkom i punkt nr 1 härovan. Hur då? Jo, ända sedan mitten av 1980-talet har ju staterna, städerna och kommunerna gått in för en massiv utförsäljning av de offentliga samhällstjänsterna. I stället har dessa samma politiker och tjänstemän, som oberoende av partiståndpunkt har åstadkommit en privatisering utan like, sett sig tvungna att upphandla privata tjänster. Och vem har erbjudit dessa tjänster om inte de ovannämnda, skattefuskande, transnationella bolagen, som kunnat dölja sina rekordvinster med benägen hjälp från sina revisorer, för att inte tala om finansiärerna.

Så har den nuvarande förrevolutionära situationen uppstått, där bankirerna på Wall Street styr och ställer medan resten av mänskligheten knappast längre har någonting alls att säga till om. All makt ligger hos kapitalet i skatteparadisen! Och folk börjar upptäcka att de har blivit grundlurade.

Occupy Turku-tältet lär numera ha flyttat från Salutorget till torget vid Stadsbiblioteket. Ett utmärkt val av campingplats. Occupy-rörelsen har förresten också fortsatt i Helsingfors.

3

Där, i ockupationsrörelsens tält i Åbo, blev jag intervjuad i radion om min bok "Sammansvärjning - om konspirationsteori och sanningssökande". Huruvida någon annan än jag själv skulle vilja kalla detta för en ljuspunkt måste förbli osagt. Men, som jag också fick tillfälle att påpeka i intervjun ägnade jag en god del av senaste sommar åt att redigera och skriva mitt bidrag till 10-årsminnet av 11 september 2001, dvs den ifrågavarande boken som utkom just i tid före 11 september 2011. Därför blev jag naturligtvis glad när boken uppmärksammades i radion, låt vara drygt två månader senare. Intervjun upptog 15 minuter av Radio Vegas program "Åboländsk förmiddag" igår, den 25.11. Lyssna.


föregående artikelblock  1   2   3   4   5   6   7   [8]   9   följande artikelblock

12 December
2011

Bra bibliotekarier är borna underrättelseagenter

Marilyn Johnson-citat och WikiLeaks spionfiler
[911] 

“Good librarians are natural intelligence operatives. They possess all of the skills and characteristics required for that work: curiosity, wide-ranging knowledge, good memories, organization and analytical aptitude, and discretion.” -- Marilyn Johnson
Bra bibliotekarier är borna agenter. De äger alla färdigheter och egenskaper som behövs i underrättelsetjänsten: nyfikenhet, vida kunskaper, gott minne, fallenhet för organisation och analys samt försiktighet. Detta enligt amerikanskan Marilyn Johnson i hennes färska skrift This Book is Overdue (titeln kunde förslagsvis översättas "Den här boken borde ha utkommit för länge sen"), vars budskap är att bibliotekarierna och "cybrarierna" ännu kan rädda oss alla.

Jag skaffade boken till min läsplatta men har inte hunnit läsa mer än de första kapitlen. Ska således tillsvidare avstå ifrån att rekommendera eller i övrigt recensera den. Utom att också jag vill understryka ovanstående karakteristik av den goda (i betydelsen yrkesskickliga) bibliotekarien. Kindle-appen, dvs mjukvaran för läsning på min ipad, som har har nätförbindelse med företaget Amazon, vet berätta att 16 andra personer också har streckat under det ovan citerade stället.

För övrigt vill jag fästa er uppmärksamhet på att WikiLeaks fortsätter att publicera viktiga dokument om bland annat regeringarnas maktmissbruk och på att citatet ur Marilyn Johnsons bok konnekterar särskilt med de senaste viktiga avslöjandena från WikiLeaks.

För några dar sedan släppte WikiLeaks The Spy Files (spionfilerna), en databas med hundratals dokument från så många som 160 entreprenörer i övervakningbranschen.

Massavlyssning av hela befolkningar är inte bara en realitet utan det rör sig om en hemlig ny industri som spänner över 25 länder.

System för massavlyssning låter kanske som en Hollywoodsaga, men sådana system är redan en del av vår verklighet. Systemen levereras av en en lång rad företag till västliga underrättelsetjänster som bland annat har till uppgift att övervaka "politiska motståndare".

WikiLeaks pressmeddelande om spionfilerna finns här: http://wikileaks.org/the-spyfiles.html. ( En översättning till svenska av pressmeddelandet ingick redan tidigare i min blogg )

Jag hoppas att bibliotekarierna vill spegla The Spy Files i biblioteken så att så många medborgare som möjligt blir varse om deras existens. Låt biblioteken bli allas vår underrättelsetjänst om underrättelsetjänsterna!

Såhär i juletider passar jag på att avsluta med ett litet julklappstips: John le Carré: Vår egen förrädare (Bonnier pocket 2011).


Prev  1   2   3   4   5   6   7   [8]   9   Next

>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23