Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!
Entries : Category [ grundlagar ]
Vilka lagar lyder vi? Borde vi stifta nya grundlagar?

föregående artikelblock  1   [2]   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   följande artikelblock

19 October
2005

Högern är aktiv i NATO-frågan

[grundlagar] 

Gallupen om hur finländarna skulle ställa sig, ifall statsledningen beslöt att ansluta Finland till NATO, är ett exempel på ökande högeraktivitet.  De minst sagt tvivelaktiga resultaten från denna  rent manipulativa enkät slogs upp som story nr 1 i så gott som alla massmedier.

Dagens angrepp på Erkki Tuomioja, initierat av Alexander Stubb och hans konservativa vänner i EU-parlamentet,  hör till samma kategori och går väl ut på i stort sett samma sak: att bädda för den där statsledningen, som besluter att ansluta Finland till NATO.

föregående artikelblock  1   [2]   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   följande artikelblock

17 November
2005

I Spinellis fotspår

En webbsajt om Altiero Spinellis konstitutionella fördrag för EU från år 1984
[grundlagar] 

För några dagar sedan öppnade jag webbsajten Spinelli’s Footsteps på adressen http://www.spinellisfootsteps.info.  Den nya sajten ger tillgång till webbversioner av Altiero Spinellis utkast till ett konstitutionellt fördrag för Europa (på franska och engelska).

Spinellis förslag, som godkändes i Europaparlamentet år 1984, skiljer sig enligt min mening på några viktiga punkter till sin fördel från det aktuella förslaget, som utarbetades av Giscards konvent år 2003, och som lades fram för godkännande eller förkastande av folken i EU-länderna i slutet av år 2004. Syftet med den nya sajten är precis att underlätta jämförelserna mellan Spinellis grundlagsförslag och deaktuella grundlagsförslagen.

Med tiden ska sajten också erbjuda information om  mannen ( Altiero Spinelli 1907-1986) och hans idéer.


föregående artikelblock  1   [2]   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   följande artikelblock

16 December
2005

Förklädd terrorism?

[grundlagar] 

Susan George rapporterar från WTO-ministermötet i Hongkong (jag översätter):

Boubacar Toure, riksdagsman för framstegspartiet i Mali: Vi är ställda inför ett system som subventionerar för att döda andra.  Europa och USA stöder sina odlare men dödar grannens.  De är 150.000 bomullsodlare i USA men 30 martyrländer som inte kan överleva. Skulden dödar också, den är förhatlig, omoralisk. I Mali står jordbruks- och boskapssektorn för  46% av BNP och sysselsätter 80% av befolkningen.  Bomullsexporten ger staten skatteinkomster och 35 % av befolkningen lever direkt av bomullsodlingen.  USAs och EUs subventioner är förklädd terrorism. Genom att stöda bomullsodlarna stöder de indirekt analfabetism, sjukdom och brist på dricksvatten. Hjälp regeringarna som hotas av denna utrotning. Informera européerna och amerikanerna.  De maliska odlarnas petition cirkulerar [här i Hongkong]:  10 millioner afrikanska odlare dör. Skriv under på petitionen, mobilisera folken.
Relaterar detta till grundlagsdebatten? Vilken grundlag?   Avsaknaden  av en  grundlag?


föregående artikelblock  1   [2]   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   följande artikelblock

17 February
2006

(Ohållbara) argument för uranbrytning

[grundlagar] 

I Helsingin Sanomat (17.2.) gör sig tidningens redaktör Perttu Kauppinen sig till tolk för åsikten, att uranbrytning bör tillåtas i Finland eftersom landet har gått in för kärnkraft. Argumentet låter onekligen logiskt. Å andra sidan rår den formella logiken sällan ensam på den empiriska verkligheten. Ta t.ex.  uranbrytningens oförenlighet med jordbruket och boendet i relativt tätt befolkade östnyländska kommuner typ Askola.

En annan typ av argumentering hänvisar till demokratins spelregler, dvs att medborgarna bör följa lagarna och foga sig i riksdagsbesluten. Sålunda vore finländarna moraliskt skyldiga att tillåta uranbrytning, eftersom de har godkänt kärnkraften i demokratisk ordning.

Vid närmare eftertanke måste man dock medge att också demokratins spelregler bör underkastas verklighetsprövning från fall till fall. I början av 30-talet gjorde tyskarna i demokratisk ordning nazisterna till landets största riksdagsparti och regering. En del tyskar fogade sig emellertid inte utan startade i stället en motståndsrörelse. När vi betraktar motståndet mot nazismen i historiens ljus kan vi bara önska att det hade varit starkare än det var.

Kärnkraften och uranbrytningen förespråkas och drivs förvisso inte av nazister men väl av människor som är döva för alla andra än "ekonomiska" argument och som alltså är villiga till vilka offer som helst om det bara gynnar tillväxten,  konkurrenskraften och sysselsättningen. Beskrivningen torde passa också på chefen för det franska kärnkraftsbolaget Areva1 fru Anne Lauvergeon.  
– Kärnkraften släpper inte ut någon koldioxid. Och den är inte beroende av några svängningar i den internationella politiken, sade hon till Svenska Dagbladet (22.6. 2003.)
Påståendet att kärnkraften vore oberoende av politiken vittnar om en närmast totalitär teknokratisk attityd.

För övrigt är den civila kärnkraften fortsättningsvis  bunden till den militära med  oupplösliga band. Arevas verksamhet står med andra ord  i centrum för det franska kärnvapenprogrammet. Samma organ som övervakar kärnkraftens militära tillämpning i Frankrike, dvs franska atomenergikommissionen AEA, är ju huvudägare i Areva.  Men liksom tobaksindustrin ville dölja sambandet mellan rökning och cancer strävar Areva efter att rentvå sig från sitt ansvar för de franska atomsprängningarna i Stilla Havet och utvecklingen av Frankrikes kärnvapen.

Börja med att rusta ner Frankrikes kärnvapen! Sedan kan vi börja diskutera uranbrytningens moral.  
 
Arevas dotterbolag Cogema (La Companie Generale des Matières Nucleaires) som fn. är aktuellt i Finland p.g.a. av sitt intresse för  uranbrytning i Östra Nyland, har spridit sina tentakler över hela världen. Cogema  är involverat i alla led av den nukleära bränslecykeln. Bolaget bedriver t.ex. en riskabel  transport av  plutonium över världshaven och bidrar dessutom till föroreningen av haven genom massiva utsläpp av radioaktivt avfall från sin upparbetningsanläggning La Hague i Normandie.

Det lokala motståndet mot uranbrytning i Östra Nyland har snabbt vuxit till en folkrörelse, som uppenbarligen stämmer minister Pekkarinen och andra beslutsfattare till eftertanke. Men det vore oförlåtligt naivt att proklamera seger  i det här skedet. Slaget är inte på långt när vunnet. Tillsvidare kan vi bara hoppas att  den lokala rörelsen lierar sig med det globala motståndet mot teknokraternas och marknadsfundamentalisternas framfart.

--

1 Bolaget lär ha fått sitt namn efter klostret Arevalo. Djävulen bor som bekant i detaljerna.


föregående artikelblock  1   [2]   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   följande artikelblock

22 February
2006

Tiden är inte mogen för ett nytt politiskt parti

[grundlagar] 

Tiden är inte mogen för ett nytt politiskt parti. Däremot har World Social Forum  visat sig vara en idé vars tid är inne.

Partierna är organisationer som kämpar om makten i bestämda stater.  Socialforum är inte ett parti utan ett steg mot upprättandet av en ny makt och grundandet av en ny stat, dvs en världsfederation.

Federationens grundlag bör, liksom USAs konstitution, vara republikansk och demokratisk. Maktfördelningen bör emellertid byggas ut med en ny statsmakt, som balanserar och kontrollerar den lagstiftande, verkställande och dömande makten. Den nya statsmakten bör bygga på biblioteket och internet, vilka egentligen utgör (eller snart kommer att utgöra) en och samma institution. Vid ingången till det tjugonde århundradet kan vi konstatera,att  biblioteksmaktens teknologiska och ekonomiska förutsättningar föreligger. Återstår att skapa den politiska viljan: det historiska blocket av samhällsklasser och yrkesgrupper som  vill och förmår utmana och besegra den nuvarande makten över informationen.

  
Behovet av nya partier föds sannolikt redan i den nya maktens segerögonblick. Då återaktualiseras den politiska kampen om makten i staten.

Dagens citat:

"I myten om det postindustriella nätverkssamhället svävar storföretagen i dag statslösa omkring på den globala marknaden. I själva verket litar kapitalen nu som förr till statsmaktens understöd." (Mikael Nyberg i artikeln "Total kontroll", Aftonbladet 19.2.2006)föregående artikelblock  1   [2]   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   följande artikelblock

28 February
2006

Någonting att hänga upp sig på

[grundlagar] 

Vilka professorer litar vi på?  David Ray Griffin är professor i teologi. Steven Jones är professor i fysik. För ca ett år sedan rekommenderade jag läsarna av Ny Tid att stifta bekantskap med innehållet i  Griffins två böcker om händelserna den 9 september 2001. Idag kompletterar jag med en hänvisning till Jones' artikel  "Why Indeed Did the WTC Buildings Collapse?" (http://www.physics.byu.edu/research/energy/htm7.html)

I det senaste numret av Ny Tid (8/2006) står det skrivet med stora bokstäver: "De flesta stora frågorna i dagens värld är glokala". Men i den underliggande brödtexten läser vi: "De flesta stora frågorna i dagens värld är lokala".  Kanhända hänger jag bara upp mig på bokstäver. Den senare versionen väcker i all fall mina tankar.

Ett glatt återseende blir det när jag igenkänner min egen tankebana i Lars D. Erikssons, grundlagsprofessorns, ord:

Vi är på väg - det kommer att bli  en lång väg - mot en värld där såväl den nationella utrikes- som inrikespolitiken stegvis ersätts av en världsinrikespolitik


föregående artikelblock  1   [2]   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   följande artikelblock

11 March
2006

Bibliotekets roll i sociala världsforum

[grundlagar] 

Vad biblioteken och bibliotekarierna beträffar har situationen utvecklats och mognat  en hel del sedan WSF i Mumbai år 2004. Det är slutsatsen av seminariet om "Bibliotekets roll i sociala världsforum" som Nätverksinstitutet för global demokratisering (NIGD) anordnade i Malis huvudstad Bamako söndag 22 januari 2006.

För socialt världsforum borde det vara vara lika naturligt att söka stöd hos bibliotekarier, som det är att anlita tolkar och journalister. Deltagarna i seminariet, varav flera var vad som på  engelska kallas LIS (library and information scpecialists) från Mali och andra afrikanska länder tog emot  WSF med entusisasm.  (WSF i Bamako var första sociala världsforum på afrikansk mark.) Grupper av bibliotekarier i olika länder borde nu åta sig dokumentationen av WSF-processen i sina bibliotek, med start under WSF i Nairobi, som ska hållas i januari 2007.

Bibliotekarierna skulle kunna förse den globala rättviserörelsen med en tjänst, som motsvarar tolkarnas BABELS.  Det var BABELS som skötte den oumbärliga simultantolkningen mellan engelska och franska i biblioteksverkstaden i Bamako.

Ifall en motsvarande förening av bibliotekarier åtog sig att samla in, organisera och presentera informationen från WSF-evenemangen i sina bibliotek (ett väldigt projekt!), då kunde den ju få heta  BIBELS, påpekade Antonio Martins från ATTAC Brasil.

Utöver bibliotekariernas roll i socialt världsforum diskuterades också den allmänna frågan: vad utgör relevant biblioteksservice i dagens afrikanska länder? (För att inte tala om behovet av nytänkande om biblioteken i andra världsdelar.)

Progressive African Library & Information Activists' Group (PALIAct ) är en av de nya grupper som vill angripa frågan. Lokalavdelningar av PALIact sätts f.n. upp i Kenya och Ghana. De två kenyanska seminariedeltagarna Esther Obachi och  Mary Wanjohi är båda involverade i PALIAct och har nu satt igång med uppföljningen av Bamakoseminariets slutsatser under WSF i Nairobi.

Deltog i Bamakoseminariet gjorde också  Lorimpo Kombaté  från Togo, som berättade om gruppen Communication pour une développement durable (CDD) samt Open Knowledge Network (OKN), representerat av Peter Benjamin från Sydafrika.

Chefen för Malis nationalbibliotek Mamadou Konoba Keïta , sekretararen för maliska biblioteksföreningen AMBAD Lamine Camara samt Anne Abdrahamane,  bibliotekarie vid medicinska fakulteten, Bamakos universitetsbibliotek, belyste biblioteksläget i Mali.  Deras inledningar och övrigt material från workshopen ska utkomma i ett specialnr av  Information for Social Change (ISC), som redigeras av  Kingsley Oghojafor (Nigeria) och undertecknad (Finland).

Mikael Böök


 


föregående artikelblock  1   [2]   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   följande artikelblock

10 May
2006

Påminnelse

[grundlagar] 

Jag är federalist och för att EU ska ha en grundlag. Men det aktuella lagförslaget är nyliberalt och atlanticistiskt. Leve fransmännens NON!


föregående artikelblock  1   [2]   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   följande artikelblock

11 June
2006

9/11 och européernas demokratiska rättigheter

[grundlagar] 

Giulietto Chiesa, journalist och MEP, framträdde 24.5.2006  i det italienska TV-programmet Matrix med kritik av den officiella versionen av händelserna 9 september 2001.

Chiesa debatterade mot journalisten och ex-parlamentarikern Marco Taradash, som representerade den officiella versionen. Taradash avbröt upprepade gånger Chiesa och överöste honom med invektiv.

 - "Jag vill ta reda på sanningen om 9/11 därför att jag är intresserad av våra demokratiska rättigheter i Europa", avslutade Chiesa den ca 50 minuter långa TV-debatten, med en hänvisning till Europaparlamentets färska rapport om CIA:s olagliga fångtransporter och -läger i Europa.

Programmet finns arkiverat  på World Wide Web.


föregående artikelblock  1   [2]   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   följande artikelblock

06 July
2006

Vem tar det globala ansvaret?

[grundlagar] 

Nairobi 6 juli 2006

Bland många viktiga frågor (problem) som vi har berört under bibliotekseminariet i Nairobi   framstår den om bevarandet (preservation) naagot ovaentat såsom den kanske mest angelägna. Ola Larsmos och Lars Ilshammars bok "404. resor i glömskans landskap" - som jag delvis har läst om under denna resa -  har också lett mig fram till denna slutsats:

Vi bör göra preservation/bevarande till det centrala temat på bibliotekskonferensen under World Social Forum  i Nairobi i januari 2007. Det är onekligen en annorlunda prioritering. Hur många tankar hinner våra världsförbättrare ägna åt bevarandet av vaara dagars digitaliserade information foer eftervaerlden?

För storkapitalisterna, som fortfarande styr vår värld, är  preservation likaledes en av  de besvärligare frågorna. Det är inte lönsamt att preservera, att bevara. Bevarandefrågan överskrider kapitalismens horisont.

Kapitalisten deltar företrädesvis i bevarandet såsom en mer eller mindre (ofta mindre) altruistisk välgörare. En Bill Gates är måhända beredd att anslå en del av de väldiga kapital han roffat åt sig  för bevarandeändamål. Men det kapitalistiska samhälle, som hyllar honom för hans välgärning, förbiser det skandalösa i att vi inte tar oss an bevarandefrågan gemensamt, som ett allmänt intresse, utan låter den bero av enskilda kapitalisters godtycke. Välgörenhet är när allt kommer omkring bara en godartad form av penningtvätt. Preservationen är inte  en fråga för stenrika filantroper. Vid övergången till informationssamhället blir den en global grundlagsfråga.

På Världssocialforum kan vi ta oss an frågan tillsammans, som ett gemensamt intresse. Vi kan stöda  UNESCOs strävanden, men samtidigt konstatera att UNESCO binds av neoliberalismens  gyllene tvångströja.

Regeringarna investerar astronomiska kapital i ett militärt "försvar", även kallat "kriget mot terrorismen",  som i första hand tjänar vår tids  imperialistiska supermakts, USAs ekonomiska och politiska intressen. Vår uppgift på Världsocialforum är att försöka stoppa dessa imperialistiska destruktivkrafter och att kämpa för alternativa investeringsändamål såsom bevarandet av informationen och utbyggnaden av det globala biblioteket, inklusive internet.  

Om (och endast om) bibliotekarierna och arkivarierna, i samarbete med  arkeologer, historiker, författare, journalister, ingenjörer m.fl.,  själva axlar det globala  ansvaret för preservationen,  kommer de att synliggöra regeringarnas och storkapitalisternas fundamentala ansvarslöshet.

Regeringarna representerar, när allt kommer omkring, endast enskilda nationer och privata affärsintressen. Det moderna biblioteket  och internet är däremot universella institutioner, som  representerar  hela mänsklighetens intresse.  

Herr Bush och herr Gates, ni är helt enkelt inte i stånd att lösa preservationens  problem.  Er tid går mot sin ände. Minnet av er kommer onekligen att bevaras  i mänsklighetens stora gemensamma bibliotek. Men vi kommer inte att sakna er.Prev  1   [2]   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   Next

>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23