Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!
Entries : Category [ bloggar ]
the media is the message (alternativt: the massage), skrev Marshall McLuhan. Är bloggen budskapet?

föregående artikelblock  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   [11]   12   13   14   15   följande artikelblock

21 October
2011

"Boken & biblioteket" av Rasmus Fleischer

samt "Läsa innantill och bli en annan" av Carl-Göran Ekerwald
[bloggar] 

För några dar sedan anlände Rasmus Fleischers pinfärska bok Boken & biblioteket med posten. Fleischers bloggar på sajten Copyriot, hans artikel från 2005 om konspiracism, och hans lilla skrift "Det postdigitala manifestet - hur musik äger rum", har varit läsvärda för att inte säga lysande. Därför har jag med spänning väntat att få läsa denna nya skrift sedan den för en tid sedan utannonserades av Ink förlag.

"Om vi fortsättningsvis ska tala om musik som berör (och inte bara om information som kopieras) föreslås tre enkla premisser: Musik samlar skaror. Musik tar tid. Musik äger rum."
Så slutade "Det postdigitala manifestet". Jag citerar det här i hopp om att förmedla något av Rasmus Fleischers grundläggande insikt om det som ska komma efter digitaliseringen av vår information, det må sedan gälla musik eller böcker. All musik är postdigital. Alla böcker är också postdigitala. I första hand betyder detta helt enkelt att all musik och alla böcker hädanefter kommer efter digitaliseringen.

Småningom ska väl också detta modeord — det postdigitala — försvinna ur vokabulären, men i detta skede har det fortfarande en upplysande funktion. Låt det hjälpa oss att övervinna det närvarande, att gå vidare! Eftersom 'digital' har en exaktare innebörd än 'modern' kan det postdigitala till exempel hjälpa oss att definera och utrangera det postmoderna.

"Som vara betraktad har boken en säregen dubbelkaraktär. Varje enskild bok har ett innehåll: det som författaren författar, det som tecknaren tecknar, det som läsaren läser, det som köparen köper. Innehållet ger boken dess bruksvärde. Men detta är inte tillräckligt för att göra boken till en bok på en bokmarknad. Därtill krävs även att den stöps i en viss form. Länge var bokformen synonym med formatet codex, men så är inte längre fallet. Att det numera finns papperslösa böcker är bara den ena sidan av myntet, för samtidigt produceras en uppsjö av trycksaker som trots att de sitter ihop med en rygg inte räknas som böcker."
Med denna analys, som griper tillbaka på Karl Marx analys av varan i "Kapitalet", inleder Fleischer det tredje kapitlet i boken om boken och biblioteket. Författaren har understrukit sin tes om bokens dubbelkaraktär genom att förpacka sin egen bok i två skilda band — den ena om boken, det andra om biblioteket —med ett gemensamt ISBN-nummer!

Senast nu borde alla begripa att satsen "en bok är en bok är en bok" (Piratförlaget) saknar grund.

Men detta inses ingalunda av alla. Inte bara Piratförlaget utan så gott som alla bokförläggare tror ju fortfarande att allt ska fortsätta ungefär som det har gjort alltsedan "Robinson Crusoe" utgavs år 1719.

"Bokens dubbelkaraktär kan tydligast beskrivas med termerna innehåll och metadata",
påpekar Fleischer.

Varje bibliotekarie känner termen metadata. Det är bibliotekets katalog. En bok utan metadata — dvs utan titel och uppgifter om upphov, språk, tryckår osv. — är inte en bok. Anses åtminstone inte vara det.

För att erkännas som en bok ska en bok helst också ha ett nummer som är unikt för just den boken. Det kallas International Standard Book Number, vanligen förkortat till ISBN.

Men metadata är historiska och transitoriska. Iliaden katalogiserades länge efter sina inledningsord: "Vreden, gudinna, besjung"; boktiteln "Iliaden" är däremot ett relativt modernt påfund, exemplifierar Fleischer.

Ett annat exempel (citeras också av Fleischer) är den ovannämnda romanen "Robinson Crusoe", som vid tiden för sin första utgåva fortfarande hette

The Life and Strange Surprizing Adventures of Robinson Crusoe, of York, Mariner: Who lived Eight and Twenty Years, all alone in an un‐inhabited Island on the Coast of America, near the Mouth of the Great River of Oroonoque; Having been cast on Shore by Shipwreck, wherein all the Men perished but himself. With An Account how he was at last as strangely deliver’d by Pyrates. (Wikipedia)

* * *

Samma dag som Fleischers "Boken & biblioteket" dimper också "Läsa innantill och bli en annan" av Carl-Göran Ekerwald i min postlåda. Sedan flera år tillbaka är jag visserligen ett Ekerwald-fan, men just den här boken hade jag missat tills serendipidityn på stadsbiblioteket i Åbo lät mig öppna en sida där det (med ett Lacan-citat) konstaterades att "letters are litter ... brev, bokstäver är skräp och avfall". Och då var jag såld. Med andra ord beställde jag boken, denna gång direkt från förlaget , som, må det få gratisreklam, heter Karneval.

Som läsaren redan har förstått föreslår jag en parallell läsning av Ekerwald och Fleischer — fast det egentligen inte låter sig göras. Vem kan samtidigt läsa två böcker? Det vore ju som att samtidigt lyssna på två musikaliska verk, nej, som att dansa efter två pipor och således som att vara utrustad med två hjärnor och två kroppar! Så är det bara inte.

Innan vi går vidare bör det nämnas, att böckerna som Ekerwald skriver om i stort sett är desamma som Fleischer har haft i tankarna, dvs "Iliaden", "Bibeln", "Robinson Crusoe" osv. —Apropå "Bibeln" påpekar Ekerwald att den gav Robinson underhållning. Om läsaren vill ha roligt rekommenderar jag absolut Ekerwald, vars bok bär undertiteln "Om skönlitteraturens nyttighet". Nyttan av skön litter(atur) är nämligen enligt Ekerwald just detta, att göra livet roligare. Men ifall läsaren av någon anledning skulle önska bilda sig en uppfattning om vartåt det barkar med böckerna och biblioteken, då ska han eller hon däremot definitivt välja att studera Rasmus Fleischers skrifter.

Bäst är förstås att läsa båda parallellet för då får man ha roligt samtidigt som man kan börja ana sig till vartåt det i fortsättningen bär hän.

* * *

Metadata ger böckernas ordning, biblioteket. Men det finns intressantare frågor att besvara eller åtminstone begrunda. Vad är läsning, vad innebär det att läsa? Det finns vetenskapsmän och -kvinnor som forskar i detta med naturvetenskapliga metoder. Vad de har kommit fram till vet jag alltför lite om men jag hade hoppats att Rasmus Fleischer skulle ha gått närmare in på saken så att jag eventuellt skulle ha lärt mig någonting nytt. Inte för att naturvetenskapen alltid (eller någonsin!) bör ges sista ordet utan för att frågan om den fysiologiska skillnaden mellan att läsa e-böcker och andra, tidigare böcker intresserar. Aktiveras skilda områden i hjärnan? Minns vi bättre vad vi läst i en tryckt bok än vad vi läst på datorns skärm eller på läsplattan? Minns vi annorlunda ifall underlaget är elektriskt? Gynnas vissa människotyper av digitaliseringen i ett evolutionärt perspektiv? Man påminns om Ekerwalds boktitel — "läsa innantill och bli en annan" — men nu tycks frågan plötsligt gälla hela kulturevolutionen!

På den här punkten tycker jag som sagt inte att Fleischer ger särskilt mycket att bita i. Han konstaterar visserligen att böcker (liksom musik) "äger rum" (bd 1, s 18). Och tillägger: "Även skärmar äger rum, men på ett annat sätt." Detta lämnar mig konfunderad. Här är det tal om minst tre olika slags rum eller utrymme: 1) rummet, som böckerna upptar på de öppna hyllorna och i bibliotekets magasin; 2) internet, även kallat cyberrymden; 3) ditt och mitt inre rum där vi skulle leva som Robinson Crusoe om inte dans, musik, dikt och kärlek emellanåt hjälpte oss att bryta oss ut ut vår ensamhet.

* * *

Som Carl-Göran Ekerwald säger:

"Tjugofyra års ensamhet på en öde ö är också det en utmaning för — anden"
Därmed inte sagt, att inte också Fleischer har en del att säga om "anden". Hans tankar om det postdigitala rekommenderas särskilt som andlig spis åt bibliotekarier av yrket.

                                                                                              korrigerad 23.10.

Tillägg 26.11.: En förkortad version av ovanstående text, som inspirerades av Rasmus Fleischers "Boken & Biblioteket" samt Carl-Göran Ekerwalds "Läsa innantill och bli en annan", publicerades i Ny Tid nr 46 (18.11.2011) och finns också att tillgå på tidningens webbplats. Ekerwald rymdes inte med i den kortare versionen.

Jessica Parland-von Essen, som är chef för Brages pressarkiv, skrev tidigare (22.10) i sin blogg:

"Kollegan Jonas Tana satte i veckan en liten bok i handen på mig. Boken Biblioteket är skriven av Rasmus Fleischer och är den ena delen av en dubbelutgåva, där den andra boken handlar om just Boken. Det är en mycket angelägen bok".
Hoppas det har framgått att jag delar JvPEs åsikt.

Richard Herold, litterär chef vid förlaget Natur & Kultur, skriverför sin del under rubriken "Låt boken vara långsam i fred" i en av grannlandets dagstidningar (DN 21.11.):

"Det mest oroväckande med Rasmus Fleischers ”Boken” är inte att jag under läsningen ställer mig frågan vad en bok egentligen är, utan att svaret inte enkelt låter sig formuleras ens efter färdig läsning."
Ja, det har väl också varit Fleischers avsikt att väcka just denna oro och ta upp den till behandling. Å andra sidan är bokens odefinierbarhet något som varje förläggare är (eller åtminstone bör ha varit) medveten om. Att en bok är en bok är en bok är visserligen sunt förnuft. Det är bara det att sunda förnuftet inte alltid är att lita på.
Herold kämpar uppenbarligen med problemet. Han skriver vidare: "... boken är en rätt flummig produkt. Fylld av värde som ligger utanför det ekonomiska". Meningen är tydligen att läsaren ska uppfatta detta som ironi. Lite senare fastslår han nämligen att boken (trots sin flummighet) har ett annat värde (än det ekonomiska) som det gäller att slå vakt om.
"Om inte bokförlagen förmår att se och försvara detta andra värde, den långsamma offentligheten eller hur vi nu väljer att benämna det tills vidare, så kommer det att gå förlorat – för ingen annan lär värna det",
skriver Herold. I sanning ett underligt påstående! Är det inte författarna, snarare än deras förläggare, som ska se till att böckerna har ett värde?
Ett faktum, som varken Rasmus Fleischer eller hans kommentatorer tillsvidare har analyserat tillräckligt, är bokförläggandets nära kopplingar till det kapitalistiska produktionssättets historiska uppkomst och utveckling. Boktryckandet är kort sagt ett slags urmodell för den kapitalistiska massproduktionen av varor med industriella metoder. Industriproduktion innebär ju att man kopierar produkterna i massupplaga med utgångspunkt i en tekniskt planerad och designad prototyp. I den materiella produktionen motsvarar ingenjörens och formgivarens förlaga författarens manuskript.
Men när böckerna digitaliseras upphör de i viss mening att vara materiella produkter. För vad är en kopia av en datafil? Är den ett materiellt ting? Eller är den bara en spegelbild av ett materiellt ting? I vilken mening är en spegelbild materiell? I vilken mening är själva meningen materiell?

Jag skulle gärna vilja tro (hoppas) att den materiella bokens upplösning genom digitaliseringen förebådar det kapitalistiska produktionssättets upplösning och således bildar ett väsentligt led i övergången till ett annat, socialistiskt, produktionssätt där de tidigare så mäktiga bokförläggarna och kapitalisterna får nöja sig med underordnade positioner och funktioner och där en Carl-Göran Ekerwald eller en Rasmus Fleischer således mycket väl kan tänkas få en något bättre materiell belöning för sina verk än en Albert Bonnier eller en Richard Herold tillsvidare får för sitt förlagsarbete.
Kunde vi övergå från att tala om den långsamma offentligheten till att tala om det (kommande) långsamma produktionssättet?


föregående artikelblock  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   [11]   12   13   14   15   följande artikelblock

04 December
2011

Kunde inte bibliotekarierna försöka avtala om elektroniska versioner direkt med författarna?

New York Public Library. Bodil Malmsten. Säljbart och oförytterligt. Stéphane Hessel. Favoritsångerskor
[bloggar] 

"Jag hinner inte läsa artikeln om New York Public Library", skriver författaren Bodil Malmsten i sin blogg Finisterre. Artikeln Upheaval at the New York Public Library står i tidskriften The Nation. Jag sparar själv tid och låter bli att sätta in en länk till artikeln (kollavetjagoogle). Däremot läser jag artikeln, som mycker riktigt visar sig vara läsvärd och dessutom skulle jag gärna läsa Bodil Malmstens dikter. Varför har inte bibliotekarierna gjort Bodil Malmstens dikter tillgängliga för mig på nätet? Copyrightproblem? Ja, men skulle det inte löna sig att försöka avtala saken direkt med upphovsmannen, alltså med författaren Malmsten? Kanske författaren Malmsten gärna skulle låta biblioteket tillhandahålla elektroniska versioner? Eller kanske inte. Men försöka skulle duga!

Biblioteken ger på sina hemsidor en hel del information om Bodil Malmstens dikter. Här är en riktigt informativ sida: http://www.dikter.biblioteket.se/Collection.aspx?id=1658, som det också är roligt att läsa! Men varför får läsaren bara läsa de första versraderna? Varför inte dikterna i deras helhet?

Jag hör invändningar: Kan du inte laga dig till biblioteket för att låna boken? (Dikter 1977 - 1990). Eller köpa den för en billig penning på Bokbörsen?

På vilket jag svarar, att hur i all världen ska jag hinna med det, och vem vet vad jag måste göra den dag då paketet från Bokbörsen kommer, och förresten har jag inte längre plats på mina bokhyllor, och... Ja, Bodil Malmsten själv kunde ju inte ta sig tid att läsa ens den den där läsvärda artikeln om New Yorks allmänna folkbibliotek (Hon hade nämligen lovat skriva "en artikel om kulturen i stort", vilket onekligen låter som ett potentiellt mycket tidskrävande projekt ).

Men att det här är rena undanflykterna från min sida begriper till och med jag. Mitt närmaste allmänna folkbibliotek, som är beläget i staden Lovisa (så kallad efter en svensk drottning som f ö försökte sig på en statskupp, vilket jag blev erinrad om i somras under ett besök i samma bibliotek) har faktiskt inte mindre än 7 böcker av Bodil Malmsten. Så att jag kunde väl börja med dem? Ja, det ska jag göra. (Jag ska också passa på att kolla in Den dagen kastanjerna slår ut är jag långt härifrån : roman fast det låter lite nedslående att inte längre få vara med när tiden äntligen är inne.)

Nåväl, men här är nu ändå någonting som jag inte förstår, dvs jag vill helt enkelt inte finna mig i det.

Skulle lagen tillåta författaren Bodil Malmsten att ge bibliotekarien lov att (helst) skriva in eller skanna in sina dikter på bibliotekets hårddisk eller i bibliotekets så kallade moln? Ja se det är en kinkig fråga. Hur står det egentligen till med upphovsrätten? Har upphovsmannen rätt? Eller saknar hon rätt att bestämma om en elektronisk utgåva av sitt eget verk?

I tidigare blogginlägg och tidningsinlägg eller vad det nu kan vara för inlägg (se även inlägget "Dags att sluta tala om copyright" av Cory Doctorow) har jag visserligen flera gånger berört denna fråga och överhuvudtaget skillnaden mellan copyrighten och upphovsrätten. Copyrighten till sitt verk är någonting som författaren kan sälja t ex till sin förläggare eller till någon annan, som vill spekulera i dess (copyrightens) magiska förmåga att attrahera penningströmmar. Medan upphovsrätten ju är oförytterlig.*

Alltså måste detta med bibliotekets kopiering av de elektroniska versionerna vara en fråga om avtal mellan biblioteket och författaren, skulle man kanske kunna tycka, utan att bli anklagad för piratism eller någonting ännu värre. Pirat eller inte, för min del tycker jag biblioteket skulle uppträda etiskt ifall bibliotekarierna och författarna sinsemellan kom överens om diktläsningen på internet. Pirater kan alltså också vara etiska, verkar det.

Häromdan hittade jag förresten Tomas Tranströmers samlade dikter på webben, vilka jag omedelbart kopierade. Det är mycket svårt för att inte säga komplett omöjligt att läsa någonting på internet om det inte får kopieras.

Undertecknad, som förresten är en library lover, skulle kort sagt vilja, att bibliotekarierna börjar avtala direkt med Bodil Malmsten och andra författare om elektroniska versioner av deras dikter och övriga verk. I den mån de nu hinner föra avtalsförhandligar, så illa piskade de är av medvetandeindustrin att låta bli.

— Men hur skall vi hinna med detta?, undrar kanske bibliotekarierna.

Ja, det blir säkert fråga om att omorganisera sin tidsanvändning, skulle jag då vilja svara. För nu gäller det minsann den kulturella utvecklingen i stort.

För övrigt är det slående, när man läser den där artikeln om vad som är på gång inom The New York Public Library hur cheferna där framför allt har rankats enligt sin förmåga att skaffa pengar. Således anses den nuvarande chefen, politologen (Anthony) Marx, som började på sitt jobb senaste juli, vara riktigt lovande eftersom han redan har lyckats utverka hundratals miljoner dollar för bibliotekets renovering. Å andra sidan har man tydligen slarvat grovt med bibliotekets berömda slaviska avdelning, som inte ens har ryskkunnig personal nu längre.


Här kommer ett par, som jag hoppas, belysande citat ur artikeln i min egen hastiga översättning:

"Ilskan och bestörtningen över stängningen av de två avdelningarna har främst utgått från slaviska lärda. Få användare har, tycks det, klagat över stängningen av Asien- och MÖ-avdelningarna (vissa veteraner inom personalen refererar fortfarande till Orientaliska avdelningen, som den ursprungligen kallades.). Men avdelningens fd kurator, John Lundquist, valde i alla fall att avgå med buller och bång. I Marilyn Johnsons nya bok "This Book Is Overdue!: How Librarians and Cybrarians Can Save Us All" finns en intervju med Lundquist. Han beskrivs som "en förfinad personlighet, som kunde ha utbildats i Oxford eller nyligen druckit te med T.S. Eliot". Lundquist, som alltså numera har lämnat NYPL, går rakt på sak:
"Vår avdelning har upplösts. Våra läsesalar har stängts. Vi bibliotekarier har blivit omplacerade .... I teorin fortsätter vi som samlingar, Asiensamlingen och Baltikumsamlingen, men jag är mycket skeptisk .... Hela biblioteket har drastiskt skurits ned ... . Har det stått något om detta i pressen? Nej. Uppenbarligen vill biblioteket helst inte ha någon publicitet.... De tänker sig att många tusen fler människor kommer att besöka denna byggnad, och detta menar de är ett fullvärdigt mål. Det råder en uppfattning om att bibliotek är arkaiska, döda och föråldrade, och att allt är nu finns på Internet, i digital form. Vi bibliotekarier anses också vara kroknande gamlingar som gör gamla, krokiga saker. De (biblioteksledningen) vill lätta upp stämningen. De vill att biblioteket ska vara aktivt och hippt." "


Men visst beror storheten i den allmänna folkkulturens utveckling i mångt och mycket av fundraisingen, det måste medges. Eller har åtminstone berott hittills, särskilt i Amerika med deras Carnegie, stålmagnaten som satsade en viss andel av sitt kapital på bibliotekens utveckling.

Ändå undrar väl jag och några andra om inte bibliotekets väl och ve också är beroende av samarbets- och biståndspakten (eller dess frånvaro) mellan biblioteket, författarna och läsarna?

Hur kom jag igen in på detta spår? Det vet jag egentligen inte. Men så här verkar det ha gått till:

  • Först kopierade och läste jag en liten bok av Stéphane Hessel till mitt morgonkaffe. Boken heter Indignez-vous men har på engelska fått den i Bodil Malmstens och mina öron lite underligt låtande titeln Cry Out.
  • Sedan kopierade och läste jag en artikel av Bodil Malmsten i en svensk dagstidning på nätet som tydligen hade gett henne i uppdrag att skriva om Stéphane Hessels bok (hon klagade också där på att hon egentligen inte hann skriva)
  • Sedan blev jag intresserad av vad Bodil Malmsten i övrigt hade skrivit
  • Därefter slog jag upp på Bodil Malmsten i uppslagsverken och bibliotekskatalogerna i mitt stora bibliotek
  • Resten anar den som läst ända hit kanske redan
  • Den som har hunnit läsa ända hit har förtjänat mitt varma tack och önskan om en trevlig fortsättning på den här gråmulna decemberdagen!
  • Idag är det förresten söndag. Jag för min del tänker inte minst därför ta mig tid att lyssna på mina favoritsångerskor just nu, sådana som t ex Aretha Franklin (Think!), Margie Hendrix, Nina Simone (sedan länge), Bessie Smith, Radka Toneff (nyaste favoriteten), Carita Holmström...
  • Keep'on bloggin!


    * Anmärkning: oförytterlig; några översättningar: "jota ei saa myydä"; inaliénable ; inalienabile ; inalienable ; onvervreemdbaar ; inalienável ; unveräußerlich ;


föregående artikelblock  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   [11]   12   13   14   15   följande artikelblock

06 December
2011

Den 94:de självständighetsdagens morgon

[bloggar] 

Hej kära K.
och ni andra!

Tack för att du reagerar på Lea L:s epostbrev. Tack även till Lea L.! Brevet är förresten värt att citeras i sin helhet:

Hei,
Tämä Talvivaaran uraanin talteenottohakemus on saatava torpattua. Nyt ei voi muuta kuin itkeä ja samalla laittaa kaikki aivonystyrät toimimaan. Jos Talvivaara saa tämän luvan on koko pohjois Suomi muutaman vuoden kuluttua täynnä kulta- ja muita kaivoksia joissa otetaan talteen uraania.
Tätä emme saa sallia.

Terveisin
Lea L.

Därute är mörkt. Det är tidig självständighetsdagsmorgon. Klockan blir sju. En gång för länge sedan besökte jag Äkäslompolo, en av dessa spännande och vackra platser. Rätta ordet är inte plats. Äkäslompolo är vidare och högre. I Äkäslompolo varde ljus och mörker.

I grunden är vi väl på samma politiska linje? Fast oense om Europeiska Unionen. Många är mot, jag är för.

Ett experiment. Två atombomber, sinsemellan lite olika i tekniskt avseende, detonerade över två liknande platser. Experimentet pågår än idag. Det är ett självständighetsdagsexperiment. Atombomben finns ju till för att garantera landets självständighet.

Ett aktuellt exempel: ifall någon, jag vet inte vilken, stat skulle attackera Persien med mer eller mindre konventionella militära medel så skulle enligt teorin atombomben hjälpa Persien att avvärja angreppet. Detta är den teori, som det ovannämnda experimentet avser att leda i bevis. Atombomben skulle, så förutser teorin, kväva de andras aggression i dess linda eftersom de vore tvungna att räkna med att Persiens mest framstående ballistiker redan hade prickat in oss (ifall det tilltänkta angreppet utfördes av oss) på sin ballistiska karta.

Persien är bara ett av många exempel och det gäller att hålla sig till saken. Att teorin i viss mån tas på allvar bevisar missilskölden.

Från Äkäslompolo uppmanas turisten att färdas 57 kilometer genom ett landskap där uran förekommer i mängder som verkligen intresserar industrin. Rutten rekommenderas både för vanliga cyklister och sådana, som har skaffat mountain bike. Har som sagt också själv varit där en gång, för att skida. Ena skidan (jag minns inte vilken) brast redan första dagen men kunde nöjaktigt lagas med en plåtattrapp. Någon av de följande dagarna bröt jag benet (vänster eller höger ben vägrar mina ben längre att avslöja), som lades i gips och läktes tack vare ortopeden, som korrigerade eländet.

Borde också Finland, för att fortsätta med sin självständighet, skaffa sig kärnvapen? Eller täcker atomparaplyet och missilskölden redan detta eventuella behov? Eller ska vi helt enkelt nöja oss med att bygga ut den fredliga kärnkraften och gömma avfallet från Euratomländerna i våra berg?

Här invänder väl någon som är kunnigare än jag att vi inte alls behöver ta hand om Euratomavfallet om vi inte vill. Vilket jag i så fall skulle hålla med om. Men våra riksdagsmän rannsakade sina samveten och beslöt samfälligt att Onkalo bör byggas.

Gamla människor tar helst inte upp nya skidspår. Med undantag av de norska upptäcktsresenärerna, som segade sig framåt ovan Polcirkeln, och den franska kvinnan, som valde samma spårlösa vägar.

I stället för att skrida över snö och is skriver jag nu "från tinning till tinning" utan att träffa någon av de två polerna.

Gud skapade Lappland och de övriga länderna. Vi skapade uranbomberna, plutoniumbomberna, de termonukleära bomberna och avfallet. Meningen var naturligtvis att vi skulle skåla för Churchill, ropa hurra för Frankrike och göra oss självständiga i evighet.

Guds vägar övergår som bekant människornas förstånd. Det som vi själva har gjort borde vi väl däremot kunna begripa? IPSE VERUM FACTUM, som Vico säger.

Jag kommer nu till själva huvudsaken: denuklearisera Europa! Det betyder:

1. Avstå från att bygga fler kärnkraftverk i Finland, Frankrike och andra europeiska länder där sådana planeras. Följ det kloka tyska beslutet att avveckla kärnkraften och bygga ut de alternativa sätten att producera el och annan energi.

2. Avskaffa ensidigt Frankrikes och Storbritanniens nukleära styrkor. Det här kräver en insats från hela den europeiska publiken, som i 1980-talets END-rörelse, fast ännu större och bredare. Politiskt innebär det att vi bildar en självständig europeisk förbundsstat (en federation) vars självständighet dock endast är relativ i förhållande till DEUS SIVE NATURA. Sokrates erkände, att han inte var vis. Så mycket avkall på vår självständighet bör också vi vara beredda att ge.

3. Upphör med uranbrytning och -anrikning, särskilt i Finland och Niger. Omdefiniera vår självständighet så att den inte längre betyder ödeläggelse av samernas, tuaregernas, turisternas och de övriga mer eller mindre fast bosatta folkens liv.

4. Uppmana USA, Ryssland och de övriga kärnvapenstaterna att följa Europas exempel, som beskrevs i punkterna 1-2. Kräv att USA drar bort sina kärnvapen från Europa, de som fortfarande finns kvar. Det här utgår från en teori om att kärnvapnen, atomparaplyerna och missilsköldarna inte förmår garantera deras (eller vår) självständighet. Det återstår att leda denna teori i bevis. För att ta reda på om vår teori är mer realistisk än teorin om att vi behöver Frankrikes, Storbritanniens och USA:s nukleära komplex för att försvara vår självständighet bör vi inte nöja oss med a priori-tänkande utan företa praktiska experiment.

5. Bryt med det nukleära kmplexet och med det militärindustriella komplexet. (De är egentligen ett och samma komplex, det nukleära komplexet är bara så att säga toppen på det militärindustriella komplexet.) Så måste nämligen den verkliga, realistiska kampen mot resursslöseriet, miljöförstöringen och klimatuppvärmningen börja. Politikerna och journalisterna är för fega för att säga det rent ut. Det här är åsikter och förslag som endast kan komma till uttryck och förverkligas genom en folklig upprorsrörelse som tvingar politiker och media att vända sina smutsiga kappor efter vinden. Man måste ta mod till sig och säga att NATO inte är en stabilitetsgarant utan ett monster, som avser att sätta skräck i oss med sina massförstörelsevapen och Prompt Global Strike.( ang PGS, se fotnot) Omstrukturera European Aeronautic Defence and Space Company (EADS), den största luft- och rymdfartskoncernen i Europa och den näst största i världen, till en koncern för enbart civil produktion.
Ta fram och verkställ en plan för konversion av krigsindustrin. Avslöja Tysklands och Frankrikes vapenaffärer med Grekland, som bidragit avsevärt till att skuldsätta detta land upp över öronen.

6. Återerövra F-ordet, där F står för federalism. F-ordet är inte fult men det förutsätter denuklearisering och en ekonomi, som avvecklar det militärindustriella komplexet.

                                * * *

Det har ljusnat. Självständighetsdagsmorgonen har blivit förmiddag. Hoppas jag inte under mitt bloggande har missat Sofia Nyberg i Radio Vega. Sofia Nyberg är en av ockupanterna i tältet vid biblioteket i Åbo. Occupy the Spinelli Building i Bryssel! Sofia Nyberg säger just nu i radion att det saknas en kritisk debatt om dehär frågorna och att hon är en sökare... det låter bra!

Ovanstående avser att vara ett meddelande, ett brev! Men är också ett inlägg i denna blogg för att eventuellt vara läsarvänligare här. Enligt KSF Media är dock bloggen "Kakkakaffe" av Eva Ramstedt läsarvänligast. Den har också tilldelats årets pris som bästa finlandssvenska blogg.

Apropå, ifall ni råkar känna Eva Ramstedt och/eller Sofia Nyberg, hälsa! Alla med! När allt kommer omkring har vi, trots statsskulden, allt som behövs för att göra saker och ting bättre. Vi måste bara klara av att kombinera våra krafter och förmågor... Ja, och när det nu en gång blev tal om bloggar och epost vill jag till slut också slå ett slag för Posten !

Hälsningar,

Mika

Fotnot: "Prompt Global Strike är ett projekt som ämnar utmynna i en ersättare till atomvapen. Detta vapen består av en metallstav (tungsten) som accelereras till en sådan hastighet att den enbart med rörelseenergin förmår tränga djup in i byggnader alternativt slå ut fordon och personal inom ett stort område som ligger för nära den chockvåg som skapas vid nedslaget." (Wikipedia)


föregående artikelblock  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   [11]   12   13   14   15   följande artikelblock

18 January
2012

Wikipedia svart idag

Stoppa SOPA och PIPA!
[bloggar] 

Fram till den 19 januari klockan 06.00 (svensk tid) är engelskspråkiga Wikipedia nedsläckt i protest mot de amerikanska lagförslagen SOPA och PIPA, vilka skulle kunna utgöra ett hot mot Wikipedias existens. Nedsläckningen gäller inte svenskspråkiga Wikipedia. Läs mer

på engelska: http://wikimediafoundation.org/wiki/English_Wikipedia_anti-SOPA_blackout

på svenska: http://www.newsmill.se/artikel/2012/01/17/d-rf-r-st-nger-vi-ner-wikipedia

Kommentar: Denna nyhet står ju också att läsa i dagens tidningar. Varför då upprepa den? Jo, allmänt taget litar jag mer på Wikipedia än på tidningarna. Precis som jag litar mer på biblioteket. Dessutom tar jag av gammal vana parti för de strejkande. Jag är visserligen lite osäker på om nedsläckningen var bästa taktiken. -- MB


föregående artikelblock  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   [11]   12   13   14   15   följande artikelblock

02 February
2012

(M)apparna ordnar sina Myrdalar

[bloggar] 

Häromdan berättade Elisabet Fornell vid virtuella enheten, Stockholms stadsbibliotek, att biblioteket, som äger rättigheterna till Alva och Gunnar Myrdals böcker, har gett ut dem på nytt i ett elektroniskt format och att alla Stockholmare (med bibliotekskort) nu kan ladda ner dem för läsning på sina apparater. Det undrades varför bara Stockholmarna skulle få tillgång till dessa Myrdalare. Redan följande dag kunde Elisabet Fornell meddela: "Det gick fortare än vi själva trodde: Alva och Gunnar Myrdalböckerna har redan hunnit in i Apples iBookstore, gratis att ladda ner för alla - inte bara Stockholmarna". Min kommentar:

Bra gjort, Elisabet. Nu har också jag, som inte är Stockholmare, laddat ner "Kontakt med Amerika" av Alva och Gunnar Myrdal genom iBook-appen. Men här finns ett litet problem. Jag har så många appar för min läsning av e-böcker. Dessutom tycks apparna bli mappar och mapparna appar... För att hålla reda på allt det här kommer jag antagligen snart att behöva en egen bibliotekarie! Och så en annan sak, fast jag kanske låter alltför kritisk. Jag hittar inte utgivningsår. När utkom "Kontakt med Amerika"? Borde det inte stå någonstans i boken? Eller är det bara jag som inte hittar det? Nåja, man kan ju alltid kolla på Shelf -- en ny app, som hänger nära ihop med Googles boklåda på nätet.

Jag installerade Shelf till det facila priset av 0,79 euro. Det kostade mig visserligen också mödan att komma ihåg två olika lösenord: ett för Apples appbutik, därefter lösenordet för mina Googleaffärer inklusive gmail. Det senare visade sig i detta fall vara min nyckel till (m)applåset.

Shelf-appen är tillsvidare inte riktigt expert på att hitta böcker om jag får uttrycka mig så (är det inte lite konstigt när mapparna ska hitta vad jag söker i stället för att jag själv, eller kanske bibliotekarien, ska hitta vad jag söker i mapparna?) Men på laptoppen kan årtalet plockas fram på direkten, det gällde bara att peta in http://books.google.fi/books?id=GHqw24YKGDQC&q=gunnar+myrdal+kontakt+med+Amerika&dq=gunnar+myrdal+kontakt+med+Amerika&hl=en&sa=X&ei=PdQoT_33F8mI4gSm1YSyAw&redir_esc=y i firefox (eld-i-röven) så fick jag veta att A.Bonnier utgav boken år 1941. Makarna Myrdal inleder sin skrift med orden "Vi undrar om de människor i Sverige som under förra kriget var mitt i livet upplevde världshistorien som en personlig katastrof, lika idealskakande och modstjälande som nu" -- tja, av det där kunde man kanske ha också ha fått underlag för en tidsbestämning förutsatt att man hade vetat vem Alva och Gunnar Myrdal var. Visste man det? Jo, nog visste man, bara man höll reda på sina (M)appar.

PS. Shelf-appen, den hyllmappen, har en avdelning för mina personliga favoriter. När jag som hastigast tittade in där också fick jag veta att en av mina favoriter är Anwar Shahs bok "Macro Federalism and Local Finance". Hur fanken kunde Googles bibliotekarier veta att jag är federalist och dessutom intresserad just av lokala valutor och sådant? This is the googlization of everything, and I should certainly worry! Men OK, jag måste måste väl kolla in den här Anwar Shah för att läsa på om mina favoritämnen. Eller...


föregående artikelblock  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   [11]   12   13   14   15   följande artikelblock

04 February
2012

Om redigerbar kurslitteratur på engelska, gratis

[bloggar] 

Anna Troy ; fotot länkat via allehanda.se

Anna Troy på Sambiblioteket i Härnösand brukar upplysa om läs- och surfplattor och nya webbsidor om eböcker. Senast råkade jag läsa hennes tips om de redigerbara skolböckerna på den amerikanska webbplatsen www.ck12.org -- och med anledning härav skulle jag vilja påstå ... att flexböcker ökar behovet av bibliotekarier i eller nära skolan. Flexboken behöver förankras i närmiljön. "Gräv där du står"(Sven Lindqvist) -- nu även med e-spadar! Flexboken är också global. För närvarande importerar vi fortfarande våra flexböcker från Kalifornien. I och med flexboken blir vi alla gymnasister på nytt, eller för första gången, ifall vi inte tidigare gått på gymnasiet. Flexboken gör allvar av den permanenta utbildningen. Hittills har det livslånga lärandet varit en tom fras men nu ska det bli allvar av!


föregående artikelblock  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   [11]   12   13   14   15   följande artikelblock

20 March
2012

Kommer marknaden att ta över låntagarna?

[bloggar] 

Jag skickade frågan vidare till Mumintrollet, som svarade såhär:

Hm, vad förstår vi med en låntagare? Jag har inget färdigt svar att föreslå, eller ens någon auktoritet att hänvisa till, så jag måste försöka tänka ut ett svar på egen hand. Innan jag sätter igång måste jag också be om hjälp, för jag tror inte jag kommer att klara av uppgiften ensam.

Frågan gäller alltså boklån och vad man kallar utlåning av eböcker. Fast egentligen tycker jag det är lika fånigt att prata om låntagare i fallet eböcker som att prata om ryttare när det är fråga om bilförare.

Genom att de har köpt eller fått böckerna till skänks äger biblioteken dem och kan låna ut dem åt låntagarna att läsa.

Alla som kommer till biblioteket för att skaffa sig lektyr eller stimulans eller kunskaper skulle jag vilja kalla låntagare, de må sedan ta materialet hem till sig eller stanna i bibliotekscaféet för att i lugn och ro avnjuta det där.

Men sedan en tid tillbaka håller saker och ting som vi har märkt på att förändras. Från att ha varit långivare tycks biblioteken numera vara på god väg att själva bli låntagare. Eller hyreskunder. Fast skillnaden mellan att låna, att hyra och att köra på licens anses tydligen inte vara alltför stor, trots att den kan vara till stort besvär.

Vad ska hända med bibliotekets tidigare låntagare? Jo, det ser ut som att de blir ett slags underhyresgäster, till vilka biblioteket hyr vidare eböckerna, som de själva har hyrt eller skaffat sig licens till. Att hyra eböcker eller köra på licens tycks nämligen vara lika OK som att hyra bilar!

Men innebär inte det här att det egentligen är biblioteken som håller på att övertas? Och att biblioteken genom diverse mergers småningom kommer att rationaliseras bort? (Det tror nu inte jag, men fn ser det minsann inte bättre ut.)

Att marknaden "övertar" låntagarna skulle väl då närmast betyda, att lånen ersätts med hyrningar och låntagarna med hyrestagare. Skillnaden är som sagt inte nödvändigtvis så stor, fast för dem som äger vad vi läser (eftersom de har övertagit biblioteken) ska det tydligen bli lönsammare med hyrestagare än med låntagare. Så är det antagligen tänkt. Ja, så tolkar åtminstone jag den amerikanske företagskonsulten Joe Espositos funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Mumintrollet


föregående artikelblock  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   [11]   12   13   14   15   följande artikelblock

30 March
2012

Får jag rekommendera en bok?

[bloggar] 

Hej,

artikeln "Why Ebooks Fail as Research Tools" av den amerikanska företagskonsulten Chris Forbes tycks mig bygga på en generaliserande och ytlig föreställning om böcker och "forskningsverktyg". Ändå kan också Forbes mycket bristfälliga analys leda in på "intressanta" (Jan S) frågor.

Inom empirisk och experimentell forskning menar man med "forskningsverktyg" knappast böcker utan t ex teleskop, vindtunnlar, laboratorieutrustning, simulatorer, datorer, mätverktyg osv. Vissa databaser och sökverktyg hör också hit.

Inom humaniora och samhällsvetenskap, där inte sällan boken själv utgör forskningens objekt, är situationen en annan. Här kan boken alltså vara verktyget för att uppnå forskningsresultatet, dvs den djupare och mer kritiska eller överskridande förståelsen, inklusive förståelsen av boken själv. (Boken ingår i vad man har kallat "en hermeneutisk cirkel".)

Mycket av vad som nuförtiden skrivs och sägs om e-böcker versus pappersböcker bottnar, skulle jag vilja påstå, i en verklig och sann upplevelse och/eller iakttagelse, nämligen att e-boken utsätts för en hårdare konkurrens om läsarens uppmärksamhet från sin omgivning än pappersboken från sin omgivning.

Beträffande pappersbokens och e-bokens respektive omgivningar är det frestande att resonera så här: E-boken är länkad till internet; internet är e-bokens omgivning. Pappersboken hör till (har lagts till samlingen i) biblioteket.

Men i själva verket ingår ju dessutom dessa båda miljöer i varandra, dvs internet har numera lagts till biblioteket och, vice versa, biblioteket håller för närvarande på att integreras i internet. Internet och biblioteket bildar alltså tillsammans de traditionella böckernas och de digitala böckernas gemensamma nya miljö.

Så långt om böcker och bibliotek. Nu borde vi utan att låta oss skrämmas gå in på frågor om läsning: Vad betyder "att läsa"? Och: vad läser vi egentligen? Får jag rekommendera en bok?

Med vänlig hälsning,

Mikael


föregående artikelblock  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   [11]   12   13   14   15   följande artikelblock

20 November
2012

Raspberry Pi

Forts av ämnet "litet är vackert"
[bloggar] 

Ett något annorlunda perspektiv på bibliotekens datorhandledning öppnar ...

... Raspberry Pi. Mitt exemplar levererades i postlådan igår. Det är en dator i cigarettaskformat och -viktklass (fast tunnare, "som ett kreditkort") monterad på ett enda kretskort, med ARM processor, 512 mb RAM, 2 USB-portar,utgångar för audio och video mm. Pris 40-50 euro. Som operativsystem rekommenderas Raspbian, en version av Debian, som är en version av linux och som erbjuder det mesta en datoranvändare kan tänkas behöva och mycket mer därtill. Fri och öppen mjukvara av hög kvalitet utan extra kostnad, utvecklad av all världens nördar och hackare som deras gåva till mänskligheten och av pur uppfinnarlusta. Lämplig för handledning av såväl unga biblioteksbesökare som seniorer. Kan också användas för att bygga och adminstrera digitala bibliotek, producera e-böcker mm. (Läs mer on RPi i Wikipedia!)

Med vänlig hälsning,

Mikael

PS Jo, Raspberry PI behöver för att fungera också ett SD-kort (minst 2 gb, helst 4 gb eller mer), vilket betingar några extra euro. Bibliotakarien-handledaren kunde t ex hjälpa seniorer (som jag) och andra att installera Raspbian på SD-kortet, vilket iofs inte anses vara särskilt svårt, men dock säkert utgör en tröskel. Rekommenderas: handledning av handledarna, dvs kortkurser i linux, för våra bibliotekarier. ds.


föregående artikelblock  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   [11]   12   13   14   15   följande artikelblock

12 January
2013

En pensionerad tidningsläsares bekymmer

[bloggar] 

Som pensionär och utflyttad till landsorten prenumererar jag numera på Östra Nyland.

Att dessutom hålla sig med Hufvudstadsbladet skulle bli ganska dyrt, men emellanåt vill jag ändå av gammal vana läsa också den tidningen. Då inhandlar jag till det rimliga priset 89 cent ett lösnummer av eHbl, som jag sedan vid morgonkaffet avnjuter på min Ipad.

Men nu har Hbl utöver eHbl också börjat utge veckomagasinet Hbl+ "med veckans bästa artiklar från fem finlandssvenska tidningar på adressen plus.hbl.fi".

Och det låter ju bra. Det är bara det att Hbl+ inte fungerar.

Vilket helt enkelt tycks bero på att min Ipad är för gammal. Den är nämligen ända från år 2010 då "paddan" för första gången presenterades för konsumenterna.

För någon tid sedan beslöt jag att "jailbreaka" min ålderdomliga surfplatta. Att "jailbeaka" innebär att göra sig till "root", dvs ta herraväldet över systemet, och att installera Cydia, som tillhandahåller en rad mer eller mindre nyttiga extra appar. Dock, så vitt jag vet, inte ännu någon app för Hbl+.

Nå, jag jag tror nog att Konstsamfundets Media gör sitt bästa för att lösa det här problemet och att de också har de nödvändiga finansiella resurserna.

Men är KSF-medias bästa gott nog? Såhär skriver webbens uppfinnare Tim Berners-Lee:

"T ex tidningarnas benägenhet att hellre producera appar för smarttelefoner än webbapplikationer är störande, eftersom det gör att det ifrågavarande materialet saknas på webben. Man kan inte bokmärka det eller eposta en länk till en viss sida. Twittra om det kan man inte heller. Det är bättre att bygga en webbapp, som också fungerar på smarttelefonernas webbläsare och tekniskt blir det också allt lättare att göra så." ( SciAm 22.11.2010)
Berners-Lee utbringar ett leve för webben och uppmanar alla att fortsätta stöda öppna standarder och nätets neutralitet i förhållande till IT-bolagen ("Long Live the Web: A Call for Continued Open Standards and Neutrality"). Det är webben, inte apparna, som utgör tidningarnas framtid.


Prev  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   [11]   12   13   14   15   Next

>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23