Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!
Entries : Category [ bloggar ]
the media is the message (alternativt: the massage), skrev Marshall McLuhan. Är bloggen budskapet?

föregående artikelblock  1   2   3   4   5   6   7   8   [9]   10   11   12   13   14   15   följande artikelblock

29 May
2010

A propos litteratur så har jag raderat min Facebook (forts.)

[bloggar] 

Man behöver inte använda Facebook för att vara social på internet eftersom webben redan som sådan är ett socialt medium.

Ett av problemen med Facebook är att det är ett affärsföretag, Facebook Inc., som ägs av bankirer och affärskorporationer (bl a Microsoft). Storleken på Facebookgrundarens och -direktörens Mark Zuckerbergs, förmögenhet uppskattas av tidningen Forbes till 4 miljarder dollar (dvs i medeltal 4 mrd / 500 milj = 8 dollar per Facebookanvändare). Att Facebook är ett privatföretag med en rik direktör skulle väl inte behöva utgöra något grundläggande problem, men när antalet Facebookanvändare nu närmar sig eller överstiger 500 miljoner så har det blivit det. Företagets möjligheter att bestämma betydelsen av ordet 'social' har vuxit sig alltför stora. Ett enskilt företags makt borde inte överdimensioneras.

I motsats till Facebook är The World Wide Web fortfarande 'a common good', en allmän nyttighet. Webben ägs inte av några investerare eller korporationer och dess direktion kallas för självstyre.

Hbl 1.6. detalj

Artikeln publicerades i Hbl 1.6.2010 illustrerad av Wilfred Hildonen

Jag medger att vissa vinstinriktade privatföretag har bidragit starkt till att göra webben till en ovärderlig informations- och kunskapskälla. Google Inc., med sin märkliga ambition "att organisera allt vi vet", är naturligtvis också problematiskt ur konstitutionell synvinkel (även i det fallet har maktkoncentrationen gått för långt), men nog vore det svårt att finna det man söker på webben utan Googles sökmotor. Om Facebook Inc. kan jag inte ge något motsvarande positivt omdöme. Jag kommer i skrivande stund inte på att någonting viktigt skulle ha hänt på Facebook under de år jag har använt tjänsten. Ingenting på Facebook har heller haft någon speciell betydelse för mitt liv.

Det ska ändå inte förnekas att Facebook ibland kan vara nyttigt. Clay Shirky berättar i sin bok "Here Comes Everybody", som handlar om hur webben hjälper människor att organisera sig utan att bilda några organisationer, om Facebook-gruppen "Stop the Great HSBC Graduate Rip-Off!". År 2007 hotade gruppen HSBC med att ordna en gatudemonstration i London om inte bankens ändrade sin policy för studielån. Banken noterade den gryende proteströrelsen och beslöt att inte ta ibruk de nya lånevillkoren.

Men Facebookgrupper är bara ett av otaliga verktyg som står till aktiva konsumenters och medborgares förfogande för att driva sina intressen på webben.

När jag behöver inhämta information eller kunskap går jag ofta in på olika bloggar och wikir men sällan på Facebook (numera utan inloggning).

Fast det är väl inte heller det som är meningen med Facebook. Facebook är ju trots namnet inte någon bok. Facebook saknar den goda bokens egenskaper; den är varken lärorik eller en "stundernas stora fördjupare", för att citera Elmer Diktonius uppfattning om den goda konsten och litteraturen.

Återstår att granska påståendet om att Facebook är en mötesplats, särskilt för gamla vänner och bekanta. På den punkten kan 500 miljoner Facebookanvändare inte ha fel. Men när mänskorna äntligen har vant sig vid att använda (den fortfarande rätt unga) webben och dess olika möjligheter kommer de sannolikt att inse att Facebooken också har många avigsidor, som man kanske bara kan undvika genom att låta bli att delta i Facebook.

För att radera sin Facebook behöver man man bara slå upp sidan

http://www.facebook.com/help/contact.php?show_form=delete_account

och trycka på SUBMIT, varefter Facebook visar följande meddelande:

delete Facebook

Nu gäller det att klicka OK och att hålla sig i två veckor utan att logga in till Facebook. Det är lite som att sluta röka.

Men att radera sin Facebook skulle jag under nuvarade omständigheter vilja betrakta som ett bra politiskt beslut medan tobaksrökningen då hellre må kallas vars och ens privata angelägenhet.

Modifierad 1.6.


föregående artikelblock  1   2   3   4   5   6   7   8   [9]   10   11   12   13   14   15   följande artikelblock

30 May
2010

Icke-spridningsavtalets 8:e konferens

[bloggar] 

Action des Citoyens pour le dèsarmement nucléaire (ACDN) informerar:

Efter fyra veckor av intensiva förhandlingar vid FN: s högkvarter i New York som pågått sedan 3 maj antog diplomatiska delegationer från 189 medlemsstater i icke-spridningsavtalet (NPT) enhälligt ett 28-sidigt dokument senaste fredag den 28 maj.

De fem kärnvapenstaterna -- Förenta staterna, Ryssland, Storbritannien, Frankrike och Kina -- kom överens om att "påskynda genomförandet av de steg som leder till kärnvapennedrustning", att "minska kärnvapnens roll och betydelse", och att "fortsätta sitt entydiga engagemang för att uppnå ett totalt avskaffande av sina kärnvapenarsenaler".

Dokumentet uppmanar generalsekreterare Kofi Annan och upphovsmännen till 1995 års resolution om Mellanöstern att år 2012 sammankalla en konferens "där alla stater i Mellanöstern kommer att bjudas in för att skapa en zon fri från kärnvapen och alla typer av massförstörelsevapen".

Israel, som är den enda kärnvapenstaten i Mellanöstern (utan att detta officiellt erkänns) och som i likhet med Indien och Pakistan aldrig har undertecknat NPT, uppmanas särskilt att delta i denna kommande konferens samt att ställa alla sina nukleära installationer under det internationella atomenergiorganets (IAEA) kontroll. USA:s delegation accepterade till slut på begäran av arabländerna och de alliansfria staterna att uttryckligen nämna Israel.

Också Nordkorea, som drog sig ur NPT efter att ha förvärvat kärnvapen, väntas återvända till förhandlingsbordet år 2012. Iran, som misstänks för att försöka skaffa kärnvapen, utpekas inte särskilt.

Detta resultat hade inte kunnat uppnås utan ömsesidiga eftergifter. Det skiljer sig från den föregående konferensen om översyn av icke-spridningsfördraget 2005, som avslutades utan att ha kunnat anta en gemensam text.

De icke-statliga organisationer och icke-kärnvapenstater som hoppades att kärnvapenstaterna skulle förbinda sig att delta i en process, som leder till en överenskommelse om att avskaffa kärnvapen och en tidsplan för genomförandet, har visserligen anledning att vara besvikna .

Men enligt konferensens ordförande, Filippinernas ambassadör, är dokumentet "väl avvägt för att återspegla kraven från alla parter" vilket betyder att "de frön av hopp som planterats under konferensen kan komma att bära frukt".

Texten bekräftar rätten för alla stater att få tillgång till kärnenergi för fredliga ändamål. Den uppmuntrar till spridning av kärnteknik och klyvbart material under kontroll av IAEA (men utan skyldighet att skriva under "tilläggsprotokoll"). Under de kommande åren vill man alltså se en minskning av antalet kärnvapen och en ökning av antalet kärnreaktorer.

Detta är en riktigt dålig nyhet för medborgarorganisationer som bekymrar sig för risken att den civila kärnkraften avleds till militära ändamål, eller utsätts för terroristattacker, eller drabbas av en storolycka typ Tjernobyl, och för följderna av radioaktiva avfallsutsläpp på hälsa och miljö nu och i framtiden. Enligt dem borde den "tredje pelaren" i icke-spridningsavtalet (som innebär ett främjande av civil kärnkraft tillsammans med nedrustning och icke-spridning) förstöras för att ge plats åt förnybar energi och en sober energipolitik.

Minns att kärnkraften f n endast täcker 3% av världens energikonsumtion och att uranfyndigheterna beräknas vara uttömda ca år 2050, medan kärnavfall innehållande plutonium-239 fortfarande har kvar hälften av sin radioaktivitet efter 24400 år och uran 238 efter 4,5 miljarder år.

(Översättning MB)


Kommentar: Det enda framsteg som gjordes av Icke-spridningsavtalets 8:e konferens är såvitt jag kan se att Israel förpliktas att delta i följande NPT-konferens år 2012. Detta innebär en liten eftergift från USA:s sida. Huruvida Israel hörsammar de övriga staternas enhälliga kallelse till den kommande konferensen återstår att se.

Generellt sett måste den 8:e NPT-konferensen betecknas som ytterligare ett steg i fel riktning. Regeringsmakterna tillåter den "exterministiska" (E.P.Thompson) tendensen i mänsklighetens historia efter andra världskriget att fortsätta. Stormakternas hyckleri saknar idag, tjugo år efter Sovjetunions fall och det "kalla krigets" slut, motstycke under tidigare historiska perioder. Madame de Pompadours kända yttrande après nous le déluge (efter oss syndafloden) är också deras devis. Men i jämförelse med kärnvapenkriget och den åtföljande nukleära vintern ter sig franska revolutionen och skräckväldet enbart som roliga historiska episoder.

Efter andra världskriget har begreppet stormakt varit identiskt med kärnvapeninnehav. Stormaktsstatusens koppling till de nukleära massförstörelsevapnen fortsätter att förgifta världspolitiken och de internationella ekonomiska relationerna. Nationalstaternas regeringar förmår inte tillsammans upplösa denna knut genom gemensamma förhandlingar. Lösningen heter ensidig nukleär nedrustning; någon av de nuvarande kärnvapenmakterna måste börja och därmed visa vägen. Detta skulle innebära att följa en neutralistisk, alliansfri linje i utrikes- och försvarspolitiken. Inte minst i Europa finns också en sådan tradition att bygga vidare på. Dess rötter går tillbaka till de antifascistiska motståndsrörelsernas federalism och 1980-talets END-rörelse. Denna tradition är inte pacifistisk i största allmänhet utan den är förenlig med ett militärt, territoriellt försvar. Däremot förbjuder den massförstörelsevapen och kräver också -- särskilt efter olyckan i Tjernobyl -- att kärnkraften ska avvecklas och sålunda också att icke-spridningsavtalets "tredje pelare" ska raseras.* Det går lika litet att skilja den civila från den militära användningen av kärnkraft som det går att skilja ekonomin från politiken. Detta kan man konkret och empiriskt observera t ex i fallen Israel, Indien, Pakistan, Nordkorea och Iran. Detta är inte heller enbart en fråga om miljö- och hälsorisker utan också om demokrati, samhällsmodell och livsstil.

NPT-konferensen fokuserade s g s uteslutande på Mellanöstern. Ingen regering, allra minst Frankrikes och Englands, och få kommentatorer har under denna konferens fäst uppmärksamhet vid Europas möjigheter att ställa sig i spetsen för ett förverkligande av de förpliktelser att rusta ned som NPT-avtalet ålägger kärnvapenmakterna själva. ACDN, vars nyhetsbulletin jag ovan har översatt och citerat, är en av de få medborgarorganisationerna i dagens Europa som försöker hålla kravet om ensidig europeisk denuklearisering levande (utan att för den skull förringa behovet av att upprätta en kärnvapen- och kärnkraftsfri zon också i MÖ).

Fotnot:

* T ex boken Something in the Wind. Politics After Chernobyl, (red. av Mark Thompson och Louis Mackay och utgiven av Pluto Press 1988), med bidrag av bl a Mary Kaldor, Zhores Medvedev och Praful Bidwai, dokumenterar END-rörelsens engagemang inte bara för att göra Europa kärnvapenfritt utan också för avvecklandet av "atomer för fred", dvs de civila kärnkraftsprogrammen.


föregående artikelblock  1   2   3   4   5   6   7   8   [9]   10   11   12   13   14   15   följande artikelblock

04 June
2010

Blandat om affekter

[bloggar] 

"På vilket språk?" frågade en gammal kompis. Jag berättade då, att Aristoteles' "Den nikomachiska etiken" läser jag på svenska i Mårten Ringboms översättning.

Spinoza's Etik läser jag också på svenska i Dagmar Lagerbergs översättning, fast där använder jag också en parallelledition på latin och tyska. Det finns de som anser att S själv skrev åtminstone delar av verket på holländska och skickade dem till sina "lärjungar", som sedan översatte dem till latin. Spinozas etik utgavs postumt i Amsterdam 1677.

Språket är naturligvis viktigt när man läser filosofiska texter. Men man måste också försöka abstrahera från språket, dvs jämföra olika ordval, språk och läsarter, för att tränga in i begreppen. Ringbom, vars översättning jag f.ö. gillar, skriver genomgående "förträfflighet" där Aristoteles använder ordet 'arete'; en vanligare och mer vedertagen översättning är "dygd". Lagerberg för sin del översätter konsekvent 'mens' med själ, 'affectus' med 'affekt' och 'affectio' med affektion. Man kunde väl också tänka sig att använda ord som "sinne" eller "ande", och emotion samt känsla.

Karl Palmås, forskare i Göteborg , ger (sept. 2008) i sin blogg spännande ledtrådar för att binda samman affectus och affectio med en grundläggande förändring i regeringarnas och korporationernas sätt att övervaka medborgarnas beteenden. Som konkreta exempel figurerar bolaget Raytheon (en grundbult i det amerikanska militär-industriella-akademiska komplexet), den nya svenska lagen om signalspaning ( FRA-lagen) och utrikesminister Sten Tolgfors utsagor.

Palmås representerar vad han själv med flera kallar "affekt-vändningen", dvs en gryende förståelse av den nutida övervakningens och maktutövningens natur bland diverse forskare och medborgaraktivister. Till dem som bidragit till att återaktualisera Spinozas teori om emotionerna och känslorna hör filosofen Gilles Deleuze och neurologen Antonio Damasio.*

Informationsteknologin hjälper mig att se och avslöja mina övervakare genom nätet men i samma veva som jag upptäcker dem lämnar jag spår som låter dem se och styra mig. För att få syn på mig behöver mina övervakare inte längre spåra upp mig såsom ett rovdjur hittar sitt offer eller en detektiv sitt spaningsobjekt.** Teknologin och de informationstillgångar, inklusive massiva ansamlingar av rådata som de övervakade själva har skapat och fortsättningsvis skapar, ger övervakarna-maktutövarna "en ny kartografi [...], som synliggör “inter-psykologiska” mönster" (Palmås). Spinoza anses med sin affektteori ha föregripit detta "panspektriska" seende på det ontologiska planet, genom att visa hur våra emotioner, känslor och sociala relationer egentligen är beskaffade.

Man ska emellertid akta sig för att sammanblanda allt detta med Spinozas etik, som ju syftade till ett gott liv. Försök bara inte inbilla någon att bolaget Raytheon eftersträvar samma höga mål som Spinoza!

Fotnot:

* Jfr Deleuze's föreläsning om Spinozas affektbegrepp från år 1978 och Damasios bok På jakt efter Spinoza från 2003.


föregående artikelblock  1   2   3   4   5   6   7   8   [9]   10   11   12   13   14   15   följande artikelblock

08 June
2010

Om att tro (eller inte tro) på e-böcker

[bloggar] 

En bibliotekarie (en av många [1]) sade att hon inte tror så hemskt mycket på e-boken. Till detta genmäldes, att eboken verkligen existerar, vilket skulle bevisa, att eboken inte är en trosfråga. Så som man måste tro på sina sinnens vittnesbörd, så måste man också tro på e-boken.

Men om man går bortom boken till texten, som boken ska återge, ställs frågan i en annan dager. Nedan ett exempel.

Då man som nybörjare läser Etiken av Spinoza (vilket många faktiskt gör[2]), nödgas man för att begripa den djupsinniga författarens mening oupphörligen slå upp boken eller e-boken[3] på de ställen som han (i detta fall själv och uttryckligen) refererar till i sin text. Detta kan medföra vissa praktiska problem p g a brister i böckernas respektive e-böckernas användbarhet; sålunda underlättade boktryckarna på 1500-talet bokläsningen genom att införa sidnumrering (paginering) och på motsvarande sätt försöker hackers och medvetandeindustrins ingenjörer nu, vid det tjugoförsta århundradets början, förbättra e-böckernas användargränssnitt.

Men exemplet visar också på problem av annat slag. Ett av problemen gäller förståelsen eller tolkningen av Spinozas text, som faktiskt också kan leda läsaren till att ställa frågor om läsningen som sådan. Detta -- att bestämma vad läsning egentligen innebär -- är alltså ett annat och annorlunda problem. Ty ifall läsning inte helt enkelt ska defineras som att förstå en viss text uppstår det allmänna problemet om att förstå någon text överhuvudtaget och kanske sålunda också att förstå eller inte förstå (eller missförstå) nutiden, eftersom nutiden svårligen kan tänkas (eller förstås) utan den allmänna skriftkulturen.[4]

Under läsningen av den svenska översättningen av Etiken noterade jag att översättaren översatt uttrycket certus Extensionis modus actu existens till "en viss i verkligheten existerande utsträckningsmodus" (Del 2, teorem 13). Det är inte för att klandra översättaren som jag tar upp detta, utan för att vi här ställs inför ytterligare två viktiga problem, nämligen a) översättningens och översättarens problem; och b) det filosofiska problemet om verklighetens natur. Och därmed närmar vi oss än en gång frågan, men uppenbarligen från ett annat håll än den ovan citerade bibliotekarien, om att tro, eller inte tro, på e-boken.

FOTNOTER:

[1] Enl Hbl 27.1.2010, cit i Nya Argus 1/2010.

[2] Baruch Spinoza: Etiken. Övers Dagmar Lagerberg. Thales 2001. Att denna bok överhuvudtaget gavs ut tyder på att det också finns de som läser den. Se även följ fotnot.

[3] Ethica ordine geometrica demonstrata dvs en edition av Spinozas Etik på latin och som en e-bok är länkad till webbplatsen "The Philosophy of Benedictus Spinoza (1632-1677)", vars upphovsman är belgaren R.W.Meijer, som alltså innehar kopieringsrätten (till sin webbplats). Den ifrågavarande editionen är emellertid utförd med fri och öppen HTML-källkod och Meijer har publicerat webblatsen i dess helhet under GNU Free Documentation License (GFDL eller GNU FDL), en upphovsrättslig licens, vars syfte är att främja spridning och utveckling av textdokument. Denna edition fungerar bra som e-bok på en dator ( pröva själv! ! ) men för att ha den till hands som ett vademecum överförde jag den också till min mobiltelefon. Tyvärr är min telefons gränssnitt (Android 1.5) tillsvidare ganska underutvecklat för läsning av vissa e-böcker. Därför använder jag mig också gärna av Reclam-förlagets fickupplaga Spinoza: Die Ethik. Lateinisch/Deutsch. 1977.

[4] Se Walter J. Ong: Muntlig och skriftlig kultur. Teknologiseringen av ordet. Anthropos 1990.


föregående artikelblock  1   2   3   4   5   6   7   8   [9]   10   11   12   13   14   15   följande artikelblock

13 June
2010

Koreanska författare negligeras i Helsingfors

[bloggar] 

Brasklapp 14.6. : Nedanstående utgjutelse är något förhastad, eftersom Helsingin Sanomat idag publicerar en intervju med Hwang Sok-Yong under rubriken "Kapinallinen uskoo Koreaan" (En rebell tror på Korea).

Onsdag 9 juni stod följande puff i Hufudstadsbladet:

Koreanska författare i Hfrs
I dag i Helsingfors ordnas en författarkväll med tre sydkoreanska författare. Under kvällen läser Park Wan Suh , Kim Young Ha och Hwang Seok Young ur sina verk. Också de finländska författarna Leena Krohn och Zinaida Lindén uppträder. Det blir även en diskussion om skrivande under rubriken "crafting worlds". Evenemanget ordnas av Åbo Akademi tillsammans med FILI och det koreanska översättningsinstitutet KLTI. Programmet börjar klockan 17 i Skannos utrymmen på Mannerheimvägen 6.
Därmed är Hbl ett litet steg före övriga finländska medier, som överhuvudtaget inte verkar ha noterat de koreanska författarnas besök.

Hwang Sok-Yong (Hwang Seok Young) borde ha fått publicitet i finsk TV, radio och dagstidningar. Men Etelän medias* kulturredaktörer är provinsiella för att inte säga kommersiella. Medan herr Hwang obemärkt passerade vår huvudstad intervjuade TV-nyheterna sålunda en norsk deckarförfattare.

På vad beror egentligen publikens omättliga intresse för fiktiva mord- och detektivhistorier? Hur många litteraturvetare har forskat i frågan? Vilka kulturredaktörer har belyst fenomenet? Inopportuna frågor i en affirmativ kultur.

Hwang Sok-Yong väcker naturligtvis också mycket intresse både hemma i Korea och utomlands. I Sverige har Berättelsen om herr Han utkommit. Under rubriken "Writers from the other Asia" ägnar John Feffer Hwangs till engelska översatta roman "The Guest" en fin essä i den amerikanska tidkriften "The Nation" (sept. 2006).

* "Etelän media", Södra Finlands media, anses av många centerpartister i provinsen vara huvudskyldiga till partiets aktuella nedgångsperiod samt valet av Mari Kiviniemi till ordförande-statsminister och Timo Laaninen till partisekreterare.


föregående artikelblock  1   2   3   4   5   6   7   8   [9]   10   11   12   13   14   15   följande artikelblock

16 June
2010

Vad gör litteraturen intressant?

[bloggar] 

Författaren Sofi Oksanen har fått sparken från förlaget WSOY, meddelade TV-nyheterna i går kväll. En saklig förlagstjänsteman (Anna Baijars) förklarade någonting om relationen mellan författare och förläggare varpå en till synes pigg och glad Sofi Oksanen sade, att hon känner sig lättad och säker på att andra förläggare kommer att ge ut hennes böcker.

Förlaget uppger att dess ställningstagande - dvs att man inte längre tänker ge ut Oksanens böcker - beror på en avsaknad av förtroende och respekt mellan parterna.

I morgonnyheterna bortförklarar författarförbundets ordförande Tuulaliina Varis händelsen med att det inte längre är ovanligt att författare byter förlag p g a den turbulens som f n råder inom förlagsvärlden.

Ifall konflikten gällde någon betydelsefull estetisk eller etisk-politisk fråga, som föranleds av Sofi Oksanens författarskap, vore den onekligen intressant. Det återstår för någondera parten, eller båda, att bevisa att så är fallet.


föregående artikelblock  1   2   3   4   5   6   7   8   [9]   10   11   12   13   14   15   följande artikelblock

17 June
2010

Om att tro (eller inte tro) på e-böcker (2)

[bloggar] 

E-boken är en elektronisk text [1]. Resten är bluff och båg, -- hype, som det heter på engelska.

E-böckernas bruksvärde sammanfaller med bibliotekens. De är vårt släktes informationstillgångar och nödvändiga sociala tankeproteser[2]. E-böckernas bytesvärde är däremot lika hypotetiskt som bankderivatens. De kommersiella e-boksformaten är således att jämföra med bankirernas optioner, terminer, futurer, warranter och swappar. E-böckernas "förläggare" är redan på väg mot nästa kris och krasch.

Ovanstående reflexioner är en biprodukt av mina senaste personliga erfarenheter av e-böcker, närmare bestämt Plutarkos' Levnadsteckningar över namnkunniga greker och romare, som jag tyckte att jag kanske borde ha till hands på min smartphone (med tanke på semesterlektyren och de fortfarande rätt osäkra G3-förbindelserna i skärgården). Ja, egentligen hade jag gärna velat ha den i Ivar A. Heikels svenska tolkning, men eftersom någon elektronisk utgåva därav knappast ännu finns att tillgå, beslöt jag att nöja mig med en engelsk version.

Tips: en enkel och ideell elektronisk text är överlägsen alla komplicerade och kommersiella e-boksmonster.

Fotnoter:

[1] Ang. elektroniska texter, se intervjun med Michael S. Hart i litteraturbladet Kontur nr 2/1992.

[2] Ang människans tankeproteser, se t ex essän Lärande och externa minnessystem — från stenredskap till googlande av Roger Säljö i TvärSnitt 4/2009.


föregående artikelblock  1   2   3   4   5   6   7   8   [9]   10   11   12   13   14   15   följande artikelblock

06 July
2010

I Onkalo (forts.)

[bloggar] 

Och jag som trodde att Östra Nyland ville publicera min Onkalo-dikt i sin kulturavdelning och gärna i halvfet kursivstil! Men (som vanligt - utom att jag vanligen inte brukar var lyrisk) hamnade mitt bidrag också den här gången bland de ofta mycket prosaiska artiklarna i insändarspalten.

Bland andra sociologen Pierre Bourdieu har ju i sitt stora opus La distinction visat hur viktigt det kan vara att bli klassad som kultur eller inte.

Men har denna distinktion fortfarande någon betydelse i Onkalo, och i så fall vilken?

En docent i estetik vid universitet i Helsingfors har i alla fall lyckats få en lång artikel införd på Helsingin Sanomats kultursida (29.6.), som handlar om toppfilosofernas möte i Berlin före midsommar, i vilket han själv hade äran att delta. Av artikeln framgick emellertid inte huruvida toppfilosoferna hade tänkt några tankar, och i så fall vilka. Däremot fick vi veta att de hade tagit livet av en höna på sin scen. Fast egentligen var det ju varken Slavoj Zizek, Antonio Negri eller den tredje toppfilosofen (vars namn jag redan har glömt) som gjorde det, utan en man direkt ifrån publiken, vilket docenten i estetik framhåller såsom ett utmärkt exempel på demokrati.

Om ni vill veta min åsikt så tycker jag för min del inte att nackandet av hönan var någon speciellt viktig händelse på det förenade Tysklands och Europas nutidsfilosofiska arena utan helt enkelt ett tecken på vissa akademikers outsägliga enfald, vilket också upprörde mitt sinne. Några sidor ur Le bergsonisme. La fin d'une parade philosophique, en stridsskrift, som Georges Politzer gav ut år 1929 under pseudonymen Francois Arouet, hjäpte mig dock snart att återvinna den själsliga balansen. (Frid över den tänkares minne, som gav mig åter friden i mitt sinne.)

Är skrivandet någonting mer än ett sätt att visa upp sig? Ja, förutsatt att man också tänker medan, och kanske redan innan, eller åtminstone efter det att man har skrivit. Och här måste jag medge, att jag inte ännu har sagt just någonting om Onkalo, ty att säga någonting i skrift, det bör som sagt vara att uttrycka sin tanke.

Nåväl, skulle det vara en bra id´e att jämföra Onkalo med Platons grotta, den där vi okunniga människor befinner oss medan andra (vilka är de, förresten?) tågar förbi, vilket vi varseblir genom skuggbilder som deras siluetter kastar på grottans vägg? Ja, även så kan det hela fås att hänga ihop. Men Platon tänkte sig uppenbarligen vissa i och för sig utopiska utvägar under en överskådlig framtid (dåtid), t ex en stat som regerades av filosofer. Vi, däremot, måste tydligen vänta i hundratusen år innan vi får komma ut ur vår grotta. Och det är väl inte precis någon utopi att inspireras av även om den vore utopistisk?

Vissa kärnbränslegömmare, bl a Runar Blomqvist som är kärnavfallsexpert på Geologiska forskningscentralen, hoppas och tror att det använda kärnbränslet ska visa sig vara av stort värde redan efter några decennier.

Har vi egentligen någon annan möjlighet än att hoppas och tro med dem?

Huruvida ovanstående förtjänar att kallas tankar eller bara är matta reflexioner under en het sommardag må förbli en öppen fråga.


föregående artikelblock  1   2   3   4   5   6   7   8   [9]   10   11   12   13   14   15   följande artikelblock

08 August
2010

Kring Gordon Edwards' kritik (fallet med de 32 uttjänta ånggeneratorerna)

[bloggar] 

Goddag igen bästa redaktör!
Förlåt att jag stör
Ifall jag stör.

Kanske du eller din tidning redan har gjort en juttu om det här fallet? Om inte, så torde det bifogade materialet som Gordon Edwards har sammanställt, ge stoff för en sådan. Åtminstone borde det ge några goda uppslag. Redan förordet tycks mig nästan som sådant innehålla de nödvändiga ingredienserna för en nyhet.

Fallet med de 32 uttjänta ånggeneratorerna, som ska transporteras från Kanada till Sverige för avfallsbehandling av företaget Studsvik, och sedan tillbaka till Kanada för slutförvaring, är naturligtvis bara ett av många liknande eller relaterade fall. T ex läste jag häromdan, att Ryssland har sjösatt sitt första flytande kärnkraftverk, i St Petersburg.

A propos, jag antar att du känner till fallet med n'dranghetans dumpningar av kärnavfall i Medelhavet och världshaven? Jag blev mycket chockerad när jag hörde om det och ännu mer när jag insåg att vi sedan sedan länge (eller åtminstone sedan tsunamin) vet om denna dumpning. (Mer om den saken här.) Men vår vetskap uttrycker sig inte i stora rubriker på paradsidor utan den blir bara smånotiser någonstans mitt i tidningarna. Om information är varje skillnad som gör någon skillnad (jfr Gregory Batesons ordlista i "Ande och natur") så gör tidningarnas information om den illegala kärnavfallshanteringen nästan ingen skillnad.

Informationen om den lagliga behandlingen av atomsoporna är visserligen bristfällig den också men trots allt mer omfattande och märkbar än informationen om kärnkrafts- och avfallsindustrins olagliga verksamhet. Den har också en lugnande för att inte säga sövande och t o m beroendeframkallande inverkan.

På det ovannämnda svenska storföretaget (Studsvik) arbetar Anna Dormann, sedan i maj 2008 chef för den nya enheten Transport & Strålskydd. På bilden i företagets informationsblad (jfr Studsvik News 2/2009, s 7) gör Anna Dormann ett gott intryck. Hon utstrålar lugn, självförtroende och, ja, frimodighet. Definitivt en typ som man skulle kunna köpa en begagnad bil av, fast skillnaden mellan bilar och kärnavfall är en skillnad i fråga om logisk typ.

Exempel på logisk typ: "De föreskrifter som utgivits av, eller styrning som härrör från, hustermostatens inställning är av en högre logisk typ än den kontroll som härrör från termometern i termostatsystemet" (Bateson, samma källa).
Annat exempel: "Acceleration är av en högre logisk typ än hastighet" (samma källa).

Avsikten med dessa exempel är att hålla tankarna om The Good, The Bad and The Ugly vid liv. Jag vågar förmoda, att Anna Dormann hör till The Good.

Idag, en dag förre Nagasakidagen, är precis den dag för 65 år sedan då redaktör Albert Camus skrev sin berömda, men bortglömda, ledare om Hiroshima. Den där om den mekaniska civilisationen, som har nått bestialitetens yttersta gräns. La civilisation mécanique [qui] vient de parvenir à son dernier degré de sauvagerie.

Hälsningar osv.

Bifogat material:

Gordon Edwards' Critique

Klicka på bilden ovan för att ladda ner Gordon Edwards' kritik av
kanadensiska strålsäkerhetsorganet betänkande om transporten och
behandlingen av Bruce Power's uttjänta ånggeneratorer.


föregående artikelblock  1   2   3   4   5   6   7   8   [9]   10   11   12   13   14   15   följande artikelblock

01 October
2010

Mera blomlådekraftverk!

[bloggar] 

IT-jätten Adobe Inc installerade för ett par dar sedan ett dussin kraftverk av märket Bloom Energy server. De små energiservrarna (som ger 100 kilowatt per styck) ska fylla en tredjedel av huvudkontorets energibehov i Sunnyvale, Kalifornien.

Tidigare har också Google och andra IT-företag investerat i Bloom Box, som de små elkraftverken vanligen kallas.

En Bloom Box eller "Blomlådan" består av bränsleceller, som omvandlar kemisk energi till elektricitet. Bränslecellerna i Bloom Box är av typen SOFC (Solid Oxide Fuel Cell; på svenska: fastoxidbränslecell ). De producerar elektricitet genom att förena biogas eller olja med syre i en invecklad elektrokemisk reaktion.

I princip kunde "Blomlådan" stå i trädgården, matas med biogas från komposthögen och göra huset självförsörjande med elenergi.

Enligt tillverkaren, företaget Bloom Energy (som också finns i Sunnyvale, Kalifornien) kan en enda av blomlådans bränsleceller (storlek 100 mm x100 mm) ge 25 watt elektricitet, dvs ungefär så mycket ström som en vanlig skrivbordslampa behöver. Genom en enkel uträkning sluter man sig till att ett blomlådekraftverk innehåller 100 kw/ 25 w = 4000 bränsleceller. Ytterligare en liten kalkyl visar att Bloom Boxens effekt är onödigt stor för ett egnahemshus, vars genomsnittliga elförbrukning kanske ligger på bara 1-2 Kw. Dessutom lär Blomlådan kosta någonting i stil med hundratusen dollar per styck. Jag hoppas i alla fall att styrelsen i Lovisa (min hembygd) och planerarna på Kraft och Kultur (mitt elbolag) vill investera i Blomlådor. Vill ni det?

Bild av en Bloom Energy Server, länkad från CNet. Klicka på bilden för att läsa CNets artikel om Adobes BloomBox-installation.


Prev  1   2   3   4   5   6   7   8   [9]   10   11   12   13   14   15   Next

>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23