Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


12 October
2013

WikiLeaks och The Fifth Estate

[bloggar] 

WikiLeaks är någonting som i hög grad angår biblioteken och bibliotekarierna, vilket jag också skrev för snart tre år sedan när myndigheterna i USA samt bokförsäljaren Amazon med flera slog till mot nämnda organisation (Amazon försökte som känt stänga internetdomänen wikileaks.org).

Sedan dess har makthavarnas anslag mot WikiLeaks och dess källor bara fortsatt. I dessa dagar släpps sålunda filmen "The Fifth Estate" från filmbolaget Dreamworks.

Jag vill rekommendera läsning av WikiLeaks pressmeddelande om denna film och särskilt utdragen ur Julian Assanges korrespondens med Benedict Cumberbatch, skådespelaren som spelar Assange. Pressreleasen finns på adressen http://wikileaks.org/RELEASE-Julian-Assange.html.

Nedan Julian Assanges uttalande om "The Fifth Estate" i min fria översättning från engelskan:

WikiLeaks är en liten grupp av hängivna journalister och teknikaktivister, som mot alla odds tar upp kampen mot korruption och statlig brottslighet. Så lyder den sanna berättelsen om WikiLeaks som folk älskar. Men detta är inte vad filmen handlar om. Det är en film som gammelmedia gjort om den nya medierna i avsikt att dupera publiken medelst några enkla knep varav det första består i att lyfta ut WikiLeaks personal ur berättelsen. Syns Kristinn Hrafnsson, vår främsta informatör, trefaldig vinnare av titeln årets journalist, som vi sände till det krigshärjade Irak överhuvudtaget i filmen? Får vi se Sarah Harrison, vår modiga journalist som tillbringade 39 dagar på Moskvas flygplats för att skydda Edward Snowden - och som nu i praktiken är en flykting från Storbritannien? Knep nummer två innebär att skriva in gammelmedia i berättelsen. I stället för den spännande och sanna historien serveras vi en film om en harmlös tysk IT-arbetare som inte ens var på plats, ett uppdiktat redigeringsgräl med de gamla tidningarna och UD i rollen som som räddande ängel.. Resultatet är ett geriatriskt sömnpiller som bara USAs regering kan gilla.

---

Med vänlig hälsning,

Mikael
"Att läsa, dela med sig och öppet ställa frågor" (Char Boot)

[bloggar] 

"Vad vi yrkesbibliotekarier erbjuder mänskorna, samhället och kulturen är unikt och viktigt. Låt alltså alla dina handlingar föra fram detta värde och din egen innerliga önskan att bidra till dess upprätthållande. Det ligger någonting i hög grad sårbart i att tro på vad man gör och att ge uttryck åt detta åt andra som kanske inte (ännu) bryr sig, särskilt i en tid då begreppet bibliotek i mångas ögon har börjat te sig 'gammalmodigt'. Vi är i färd med att göra om begreppet bibliotek, inte bara i de program som vi skapar och i våra sätt att dela resurser och leda våra organisationer, utan också genom att vi tar oss tid att vidga oss själva och vårt kunnande i avsikt att skapa mening i vår samverkan med utomstående. Jag kan inte nog understryka vikten av att vara en känslig och uppmärksam kommunikatör, som förstår hur ett budskap ska förmedlas till olika målgrupper. Detta är vad god undervisning, marknadsföring, tal till publiken och skrivande handlar om. Om du kan hålla i minnet att du aldrig talar endast till dig själv så är du på rätt väg."
---
"Den största utmaningen för oss är den utmaning som vi alltid har mött: att betyda någonting för mänskor på ett praktiskt och begreppsligt plan. Informations- och infrastrukturförändingens ökande hastighet under de senaste decennierna har uppenbarligen gett anledning till allt svårare frågor om hur och varför vi är viktiga, vilket i och för sig inte händer första gången i bibliotekens historia. Då vi antar denna utmaning är det viktigt att fundera över själva grunden för vår existens. Informationen och organisationerna kan växla, men sporrandet till att läsa, dela med sig och öppet ställa frågor -- som utgör kärnan i biblioteken och deras grundval -- växlar inte..."

Citaten är hämtade ur intervjun med Char Boot i Project Information Literacys "Smart Talks" nr 16, 27.9. 2013; se http://projectinfolit.org/st/booth.asp

Intervjun tas också upp i Berkman Buzz, Harvarduniversitetets blogg om bl.a. bibliotek och internet; se http://cyber.law.harvard.edu/node/8579

Tolkningen (min) här ovan är förresten ganska fri. Så här låter originalet:


"In librarianship specifically, what we provide to people and society and culture is unique and important, so let every exchange possible advocate that value and your own heartfelt contribution to sustaining it. There is a majorly courageous vulnerability in believing in what you do and expressing it to others who may or may not care (yet), particularly in an age when the concept of libraries is shifting towards ‘outmoded’ in the minds of many. We’re reconceptualizing libraries not only in the programs we create and the way we share resources and run our organizations, but by taking the time to extend ourselves and our expertise in order to make meaning in our interactions with non-library folk. I cannot stress the importance of being a sensitive and perceptive communicator who can gauge how to translate a message to different audiences. This is what good teaching and marketing and public speaking and writing is about: if you can remember that you’re never talking only to yourself, you’re on the road to golden."
---

"The biggest challenge we face is the challenge we’ve always faced: mattering to people on a practical and conceptual level. The pace of information and infrastructural change has certainly accelerated in the last few decades in a way that has provoked increasingly difficult questions about how and why we matter, which in itself is not unique in the history of libraries. To address the challenge it is important to reflect on what grounds our existence. Information shifts, societies shift, organizations shift, but the impulse to read and share and inquire openly – which is the essence, the basis of libraries – doesn’t shift...

---
Hälsar,
Mikael
19 October
2013

Pierres nya filantropiska projekt

[bloggar] 

Idag läser vi att miljardören Pierre Omidyar, det amerikanska
internetlopptorget eBays grundare och direktör, slår ihop sina påsar med
journalisterna Glenn Greenwald, Laura Poitras och Jeremy Scahill, kända
för att skickligt sprida WikiLeaks och Snowdenavslöjanden till en bredare
allmänhet.

Pierre, som i likhet med sin namne i Tolstojs roman "Krig och fred" har en
böjelse för filantropi samt för revolutionerna i tiden, tänker nämligen
investera 250 miljoner US dollar i de oberoende journalisternas nya
maktkritiska medieföretag, som enligt Henry Farrell i gammelmediet
Washington Post
har alla chanser att bli "seriöst".

Henry Farrell innehar en professur i statsvetenskap och internationella
relationer vid George Washingtonuniversitetet så han borde veta vad
han talar om.

Enligt Farrell har medieforskarna vid Columbia University redan hunnit
jämföra Greenwald &Co:s projekt med den såvitt jag vet numera nedlagda
enmanstidningen "I.F Stone's Weekly" (skriven av den omutlige I.F.Stone)
-- utom att dessa I.F.Stone-epigoner ju ska komma i åtnjutande av en
mycket generösare finansiering.

Man får ändå i sitt stilla sinne bevara skuggan av ett tvivel om att det
är just pengar som behövs allra mest för att producera valid kunskap om
makten och informationen, eller åtminstone en kunskap som är möjligast
sanningsenlig, trots att man i Amerika väl ofta har varit benägen att
tänka just på det viset.

Det som nog också verkar behövas är vårt kära bibliotek, mänsklighetens
enda pålitliga minne i dess kamp mot glömskan och makten.

Trevlig fortsättning på veckoslutet, önskar

Mikael
24 October
2013

Håller Lovisa på att bibliotekiseras?

[grundlagar] 

Man skulle kunna tro att Lovisa, som så många städer, har ett eget bibliotek. Men nej, också här hos oss är det snarare biblioteket som har en egen stad.

Hur ska detta tolkas? Jo, det betyder att staden bibliotekiseras. Och i bibliotekiseringen ingår naturligvis även stadsdelen Pernå som, allvarligt talat, fortfarande ligger kvar på landet,

Vad är internet om inte bibliotekets slutliga seger? Filosofen Schopenhauer kallade biblioteket för mänsklighetens enda pålitliga minne. Ett yttre minne, borde han kanske ha tillagt. För det är trots allt en viss skillnad mellan vad vi som enskilda varelser lyckas hålla i minnet och vad som ryms och bevaras i biblioteket.

Datorisering, digitalisering, informationssamhälle, kalla det vad ni vill. Egentligen handlar det om bibliotekiseringen av hela världen.

Det här påståendet kunde bevisas med i siffror i stil med att så och så många miljarder människor, och motsvarande antal företag, regeringar, arméer, kärnkraftverk, för att inte tala om bibliotekarierna själva, redan har tagit internätet och läsplattorna i bruk.

Men vad alla vid här laget säkert begriper också utan statistik är att internet bara lägger ytterligare "bokhyllor" till biblioteket, visserligen denna gång i form av "hårddiskar".

Låt mig efter dessa inledande ord om bibliotekets traditionella och framtida roll i vår tillvaro ställa några aktuella frågor:


Kunde Lovisa satsa mindre pengar på att köpa mjukvara och informationstjänster utifrån och mer på egna krafter, fri software och bibliotek?


Ska vårt lokala informationssamhälles infrastruktur i framtiden (läs: det optiska fibernätet) ägas av ett par konkurrerande transnationella IT-jättar? Eller borde det fysiska telenätet vidareutvecklas som ett naturligt, lokalägt monopol i form av ett andelslag?


Borde biblioteket ha/få/ta mer makt i lokalsamhället och de traditionella makternas makt begränsas i motsvarande grad? Härtill kommer den orwellska frågan om vad vi kan göra för att öka vår informationssäkerhet efter WikiLeaks och Snowdens avslöjanden.


Det nuvarande lånebiblioteket behövs minsann, men bör det allmänna biblioteket också låna ut e-böcker?

Kom och delta i diskussionen i Lovisa stadsbibliotek tisdag 12 november kl 18 tillsammans med med bibliotekarien Jenny Olsson-Korsu, IT-experten och jordbrukaren Nisse Husberg, Gustaf Forsberg VD för LPO och undertecknad.

Mikael Böök

Isnäsbo, författare av boken "Biblioteksaktivisten. Essäer om makt och bibliotek i informationssamhället". Artemisia edizioni 2013. Även utgiven elektroniskt under en Creative Commons licens på samma förlag, se www.edizioniartemisia.fi/wip.html

Östra Nyland 24.10.2013
29 October
2013

Biblioteksmakt lokalt och globalt – salong i Stockholm

[bloggar] 

via Föreningen BiS:


"Den 17 november anordnar BiS en salong på ett aktuellt bibliotekstema. Under avslappnade former diskuterar vi tillsammans med två inbjudna gäster.

Den internationella biblioteksorganisationen (IFLA) lanserade i augusti en trendrapport i vilken alla som verkar inom biblioteksfältet uppmuntras att aktivt diskutera dess framtid. En av de fyra huvudtrenderna beskrivs såhär: ”Hyper-connected societies will listen to and empower new voices and groups” (http://trends.ifla.org).

Mikael Böök, IT-kunnig finländsk essäist, uppmanar i ”Biblioteksaktivisten” (2013) bibliotekarierna själva att höja sina röster. Han menar att biblioteket borde förvalta internet och åta sig rollen som en internationell statsmakt vid sidan av nationalstaternas beslutande församlingar, verkställande organ och domstolar.

I Norges nya bibliotekslag (juni 2013) stadgas att ”Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt”. Men hur ska detta förverkligas? Genom att ”Biblioteket tar saka”, föreslog den norska biblioteksjournalisten Anders Ericson redan år 2005. Ericsons BTS-koncept går ut på att det lokala biblioteket griper in i offentligheten genom att etablera en webbplats om en kontroversiell fråga. Så kan biblioteket hävda sitt oberoende och kompensera för de demokratiska institutionernas, inklusive pressens, ökande otillräcklighet.

Texter av Anders Ericson och Mikael Böök som diskussionerna kommer att utgå ifrån kommer att publiceras här inom kort.

Inget inträde. Tilltugg till självkostnadspris.

Varmt välkomna!

Arrangör: Bibliotek i Samhället

Gäster: Mikael Böök och Anders Ericson.

Moderator: Lena Lundgren

Tid: Söndagen den 17 november 15.00

Plats: Fisksätra bibliotek
>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23