Mikas blogg

Demonstration mot kriget i Irak, Helsingfors mars 2003
Börja med END!


27 November
2010

En inte helt vanvettig bok om vår galna närhistoria

[911] 

Nedanstående var avsett att publiceras tillsammans med inlägget "Krigsdagböckerna: tumör eller metastas?" som ingick i Ny Tid 19.11.2010. Chefredaktören ansåg emellertid min bokanmälan vara "alltför konspiratorisk" för publicering i Ny Tid. Nu har jag i alla fall arbetat lite vidare med texten på egen hand, inte för att göra den mindre "konspiratorisk", utan snarare tvärtom: för att så öppet, klart och tydligt som möjligt konspirera vidare mot lögnen och bedrägeriet.

 

David Ray Griffin: WTC 7 och dess mystiska kollaps. Varför den officiella rapporten om 11 september är ovetenskaplig och osann. Översättning av Alhambra Förlag, Furulund 2010.

 

Härmed utlyses en tävling för de Ny Tid-prenumeranter, som redan tidigare har fått läsa någonting om “WTC7 och dess mystiska kollaps” (boken av David Ray Griffin som härmed anmäls) i Hbl, Vbl, ÅU, Bbl, VN, ÖN, Österbottningen eller Kyrkpressen. Den första som hör av sig vill jag nämligen gärna bjuda på gratis lunch (med eller utan mitt sällskap) å nepalesiska restaurangen Mount Everest i Helsingfors. I lunchen ingår förrätt, varmrätt, naan-bröd, vin, te eller annan dryck samt efterrätt.

Ifall nu någon av Ny Tids prenumeranter, som inte ännu har fått läsa någon tidigare anmälan eller recension av den ifrågavarande boken i något av våra inhemska pressorgan (lägg därtill DN, SvD, Abl, Expressen m fl rikssvenska tidningar), ändå gärna skulle vilja ha den där lunchen (i mitt sällskap) ber jag honom/henne ta kontakt i alla fall, så får vi se om det går att hitta ett lämpligt datum.

Men vore det inte viktigare att prata om innehållet i boken i stället för att orda såhär mycket om en ynka gratislunch? Jo, på sätt och vis.

Å andra sidan utgår jag ifrån att ca hälften av läsarna har stött på internetvideon där man ser fyrtiotvåvåningsskrapan WTC 7 dråsa ner på marken som en hösäck. Jaså, inte det? Då föreslår jag ett besök i Archive.org (se www.archive.org/details/sept_11_tv_archive).

Nåmen -- eh bien, som fransosen säger -- om man har sett videosnutten så anar man ju hur det hela hänger ihop. Ja, man vet redan att det hela inte hänger ihop. Eftersom skyskrapor aldrig någonsin ramlar rakt ner på marken i fritt fall (såvida de inte rivs kontrollerat med sprängämnen) är den officiella rapporten om 11 september ovetenskaplig och osann. Det negativa svaret på frågan “Är den officiella rapporten om 11 september vetenskaplig och sann?” följer alltså med en logik vars stränghet för tankarna till Bertrand Russells och Alfred North Whiteheads gemensamma verk Principia Mathematica. Whitehead är f ö Griffins filosofiska läromästare, vilket han har dokumenterat i tiotals akademiska böcker, senast i boken Whitehead's Radically Different Postmodern Philosophy. An argument for its Contemporary Relevance (State University of New York Press 2007).

Man behöver hänvisa till kunskaper i fysik som ingår i högstadiekursen. Men man behöver i och för sig inte rådfråga Newton för att få veta att äpplet faller fritt till marken -- om inte någonting hindrar det att ifrån att falla fritt, förstås. Och en skyskrapa innehåller någonting, bör det understrykas. WTC 7 innehöll ett skelett av stål.

Av ovanstående kunde man kanske sluta sig till att det egentligen är alldeles onödigt att plöja igenom Griffins drygt fyrahundra sidor.

Ack, om det bara vore så enkelt! Men nu påstår det (världsledande) “Nationella Institutet för Standard och Teknologi” (NIST) i sin slutrapport om WTC 7 (hösten 2008) "att ett höghus för första gången någonsin helt störtade samman, primärt till följd av brand" (NIST NCSTAR 1A, xxxv ; även på NIST NCSTAR 1-9: 617; cit enl Griffin a a, 199).

Det tog sju år innan NIST lade fram sin "förklaring" av den tredje WTC-skyskrapans kollaps på eftermiddagen 11 september 2001. Under tiden har skepsisen och "konspirationsteorierna" hunnit växa till sig betydligt. Detta har otvivelaktigt bidragit till att tvinga fram "en förklaring" av en händelse som myndigheterna helst inte ville veta av. I den officiella, av USAs regering och kongress tillsatta 9/11-kommissionens rapport år 2004 förbigås byggnad 7 med tystnad. Den officiella rapporten bär den talande titeln "The National Commission on Terrorist Attacks Upon The United States". Att terrorister kapade flygplan och flög in dem i tvillingtornen har vi ju alla sett på film otaliga gånger. Det kan vi bara inte sådär utan vidare förneka. Men hur lyckades terroristerna ta ned denna tredje skyskrapa på tio röda sekunder med sina två kapade flygplan flera timmar efter att de två första tornhusen kollapsat?

Att den tredje skyskrapans stålskelett demolerades genom en sk kontrollerad rivning på eftermiddagen den 11 september 2001, sannolikt med nanotermit (Griffin hänvisar till den danska nanokemisten Niels Harrits med fleras artikel i The Open Chemical Physics Journal 2002:2 i vilken redovisas för fynd av nanotermit i dammet från 9/11), är ett obehagligt faktum, som medier och myndigheter har lämnat i skymundan. Helt mörklagd har WTC 7:s kollaps inte förblivit. Intervjuer med Harrit m.m. har sänts i vissa länders teve. Men varken i Finland eller Sverige har något storstadsblad (eller småstadsblad, för den delen) till dags dato har vågat anmäla eller recensera den förhandenvarande boken av David Ray Griffin! (Detta skrevs 29.10.2010; ifall det inte längre stämmer räknar jag som sagt med att få bjuda någon av mina ärade läsare på krogen. Tillägg 27.11.: Anbudet gäller ända till fram 31.12.!)

 

I den fria världen står det än så länge var och en fritt att, liksom filosofen Griffin, påstå att inte heller WTC 7 störtade samman primärt p g a av brand utan att det finns en annan, mycket närmare liggande förklaring, nämligen att byggnaden raserades av yrkesmän, som specialiserat sig på sprängning av byggnader. Griffin har tagit med i sin bok ett kapitel med rubriken "Några grundregler för vetenskaplig metodik" (ss 39-54). Reglerna han lyfter fram och som han anser att NIST har brutit emot, är, för det första, "principer som kränkts genom vetenskapligt bedrägeri i strikt mening":
 • Bevis får inte fabriceras.
 • Bevis får inte förfalskas.
 • Relevanta bevis får inte förbigås.
För det andra handlar det om "principer som kränkts genom vetenskapligt bedrägeri i vidare mening":
 • Utomvetenskapliga hänsyn får inte bestämma slutsatserna
 • En utredning bör utgå från den mest sannolika hypotesen.
 • När två eller fler hypoteser verkar lika rimliga bör man välja den enklaste.
 • Skenargument måste undvikas.
 • Påståenden som vid en första anblick förefaller orimliga bör inte framläggas utan goda skäl
 • Unika orsaker bör inte utan goda skäl förklara alldagliga fenomen.
 • Vetenskapsmän bör inte föra fram påståenden som förutsätter att naturlagar har satts ur spel.
 • Vetenskapligt arbete bör granskas av andra vetenskapsmän innan det publiceras.
Griffin ägnar 400 sidor (varav över 50 har gått åt enbart till fotnoterna) åt att visa hur NIST har brutit mot dessa elementära regler. Hans framställning kännetecknas av logisk skärpa och stöds med empiriska belägg. Ändå har hans avvikande tes inte blivit omtalad och debatterad i det offentliga samtal vars mest auktoritativa arenor kanske ännu en liten tid utgörs av det tryckta ordet och Rundradion.

Skrev jag avvikande tes? Jag borde inte ha kallat Griffins tes för avvikande, eftersom den är det enbart i förhållande till den rådande makten i samhället precis som Galileos påstående att jorden rör sig kring solen på sin tid stod i bjärt kontrast till hur man förutsattes tänka och tycka.

Att chefredaktörer och ledarskribenter avviker från sanningen inräffar ofta. Om de i detta fall inte direkt har farit med osanning så har de i alla fall aktat sig väldigt noga för att själva avvika ifrån NIST:s ovetenskapliga osanningar. Beror det på auktoritetstro och allmän underdåninghet? Eller rädsla för att förlora sina fina jobb?

För egen del vill jag inte gärna misstänka existensen av en konspiration, bortsett från existensen av den "teori" som säger att Usama bin Ladin och hans 19 terrorister sänkte tre skyskrapor med två flygplan. Att det är en "konspirationsteori" är ju alldeles påtagligt.

 

Quo usque tandem, Catilina, abutere patientia nostra? Hur länge skall du, Catilina, missbruka vårt tålamod, utropade Cicero år 63 f Kr kort före den romerska republikens fall. Cicero fortsatte: Quam diu etiam furor iste tuus nos eludet? Hur länge skall detta ditt vanvett ännu få driva sitt spel med oss?

Och hur länge ska våra journalister framhärda i sin tystnad om den officiella 9/11-historiens vanvett innan de själva blir tokiga? "Ovetenskaplig och osann" -- liknar inte det en definition av... "vanvettig"? Det är först och främst journalisterna jag skulle vilja rekommendera denna bok. Alla de som journalisterna har underlåtit att upplysa om de förkrossande resultaten av Griffins forskning kommer ju inte att orka plöja igenom hans faktaspäckade och detaljerade redogörelser.

Det är naturligtvis nedslående att bli varse ett såpass allvarligt vetenskapligt bedrägeri som det är fråga om i det här fallet. Men i längden blir det bäst för själen att få det utrett.

De journalister och vetenskapsmän som i snart tio år har låtit sig duperas av krigspropagandan -- det är nämligen precis vad den officiella "teorin" om 9/11 är -- eller åtminstone hållit inne med sina tvivel skulle kanske ändra åsikt ifall de läste denna bok. Men kommer de att göra det? Kommer de att våga följa den indiska medborgaraktivistens exempel att, när det behövs, motsäga också vad de själva tidigare hållit fast vid och inpräntat i sina läsare, lyssnare och tittare?

"Under mitt sökande efter Sanning har jag förkastat många idéer och lärt känna många nya ting [. ..] Den läsare som finner att jag motsäger vad jag har sagt i en skrift i någon annan av mina skrifter borde därför, om han fortfarande litar på att jag är vid mina sinnens fulla bruk, hellre välja vad jag säger om saken i den senare skriften." (Gandhi, Hind Swaraj, förordet.)

 

David Ray Griffin, som snarare än en medborgaraktivist kunde kallas vår tids Cicero, har f ö skrivit flera 9/11-böcker, däribland en om nutidens Catilina (Usama bin Ladin. Död eller levande, Alhambra 2009). I svensk översättning föreligger även Griffins Motsägelser om 11 september : ett öppet brev till USA:s kongress och press (Alhambra 2008). Hans senaste bok i ämnet heter Cognitive Infiltration. An Obama Appointee's Plan To Undermine the 9/11 Conspiracy Theory (2010). Jag har anmält två av prof. Griffins tidigare böcker om 9/11, dvs The New Pearl Harbor (2004) samt The 9/11 Commission Report. Omissions and Distortions (2005) i artikeln "Vad var det som hände 11.9.2001?, Ny Tid 25.2.2005.

Vi ses på Mount Everest!

Mikael Böök
Gammal nors, dvs fd elev i Svenska normallyceum


Den falska och den sanna unionen| Paradsidan | KRIG = KLIMATFÖRÄNDRING = KRIG= KLIMATFÖRÄNDRING
Kommentarer

Re: En inte helt vanvettig bok om vår galna närhistoria

Av intresse i sammanhanget är också David Ray Griffins öppna brev till bl a Noam Chomsky, som han skickade i samband med publiceringen av boken om WTC 7.

Se "Left-Leaning Despisers of the 9/11 Truth Movement: Do You Really Believe in Miracles",
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=20039

Postad av: Mikael Böök 29 Nov 2010 16:23

Posta en kommentarSkriv ordet du ser på bilden i textfältet: refresh


>> Mikas hemsida

Powered by COREBloglaskuri alkaen-påbörjad-started 2014-01-23